VD HAR ORDET


Stärkt hållbarhetssatsning, fortsatt fokus på kostnadskontroll och det kontinuerliga arbetet med Addtechkulturen. Det blir några av de viktigaste nyckelfaktorerna året som kommer, enligt VD Niklas Stenberg.

Verksamhetsåret 2019/2020 visade verkligen två olika ansikten. Å ena sidan blev det ett mycket framgångsrikt år. Siffrorna talar sitt tydliga språk: Omsättning­en ökade med 16 procent, fördelat lika på organisk tillväxt och tillskott genom förvärv, rörelseresultatet ökade med 28 procent och EBITA-marginalen blev rekordhöga 11,6 pro­cent. Å andra sidan mötte vi tuffast möjliga omständigheter under andra halvåret – först av en storskalig cyberattack och därefter av covid 19-pandemin som har blivit omvälvande för hela världsekonomin.

Vi såg under första halvåret att efter­frågan planade ut på en hög nivå inom vissa kundsegment, framförallt traditionell industri och specialfordon. Efterfrågan inom det marina skrubbersegmentet minskade kraftigt under det andra kvartalet. Samti­digt befäste vi våra goda positioner inom ett antal strukturellt drivna tillväxtområden, som automation, infrastruktur, grön energi och elektrifiering. En av Addtechbolagens viktigaste styrkor är förmågan att fånga upp trender och identifiera tillväxtnischer tidigt, och det är något som vi hela tiden utvecklar.

Vi fortsätter att öka vårt mervärde till marknaden och under året breddade vi även ytterligare vår närvaro både geografiskt och inom olika kundsegment, vilket hjälper oss att sprida risker och öka stabiliteten i verksamheten. Vårt kassaflöde förbättrades väsentligt och med stabila finanser har vi en bra grund för att bland annat fortsätta vår framgångsrika förvärvsresa.

Under året så har vi fortsatt stra­tegin att investera i framgångsrika, välskötta, marknadsledande nischbolag med potential att generera lönsam tillväxt. Vi välkomnade totalt 12 nya bolag till koncernen och ytterligare tre efter verksamhetsårets utgång. Totalt bidrar de med cirka 1 200 MSEK i årsomsättning. Värt att lyfta fram är att flera av dem har en tydlig hållbarhets­koppling, samt att vi fortsätter förvärva bolag med starka egna varumärken.

Vi ser tydligt ett växande fokus på att erbjuda hållbara produkter och tjänster, inte minst från våra egna bolag, men också från våra kunder och genom krav och ambi­tioner från samhället i stort. Detta driver teknikutveckling och öppnar möjligheter för oss. Redan idag har en stor andel av våra verksamheter tagit fram lösningar med tydlig koppling till hållbar utveckling. Framöver kommer vi att satsa ännu hårdare på att hitta hållbara affärsmöjligheter, både genom affärsutveckling i befintliga bolag och genom förvärv, samt fortsätta att berätta om det arbete som pågår ute i dotterbolagen. Vi vill också ta ett större ansvar i samhället genom att bidra till den gröna omställningen inom industri och infrastruktur. Därför har sty­relsen och koncernledningen valt att uttala Addtechs ambitioner tydligare genom att ta fram en ny hållbarhetsvision som stödjer FN:s 2030-agenda. Särskilt viktiga områden för oss är att minska vårt koldioxidavtryck och att öka mångfalden, genom till exempel fler kvinnor på beslutsfattande positioner. Vi fokuserar också ytterligare på leverantörs­utvärderingar, där våra dotterbolag redan gör ett bra jobb, men där vi som koncern behöver ta ett fastare grepp.

Jag är övertygad om att det är genom lön­sam affärsutveckling som vi, liksom industrin och samhället i stort, kan lyckas med den gröna omställningen. En del i det arbetet är den årsredovisning du just nu läser, där vi i år valt att delvis integrera vår hållbarhetsrapport för att öka transparensen runt var vi står i vårt hållbarhetsarbete.

För oss är transparens centralt, vilket också går att koppla till hur vi agerade i den cyberattack vi utsattes för i tredje kvartalet. Attacken berörde 80 av våra 130 bolag, motsvarande halva vår årsomsättning. Angriparna krypterade vår centrala IT-miljö och krävde därefter lösen för att återställa den. För oss var det en självklarhet att istället berätta öppet vad vi råkat ut för. Cyberbrott är ett växande samhällsproblem och vi kan bidra till att stoppa utvecklingen genom att dels öka medvetenheten om problemet, dels dela med oss av våra erfarenheter.

Cyberattacken blev ett ultimat test på vår decentraliserade kultur. I vart och ett av våra bolag sitter det entreprenörer vid rodret, personer som kan sina marknader, kunder och leverantörer i detalj, och som dessutom är vana att ta eget ansvar. Deras problem­lösningsförmåga gör att hela koncernen kan ställa om väldigt fort. Vi har sett många prov på detta genom åren, men i mina ögon sticker den här krisen ut lite extra. Att våra bolag både kunde tackla en cyberattack och samtidigt driva sina verksamheter i stor utsträckning – det är inget annat än fantastiskt och hade varit helt omöjligt utan en kultur starkt präglad av entreprenörskap och småskalighet.

Det här året fick vi verkligen visa kraften i Addtechmodellen, då cyberattacken mer eller mindre avlöstes av en ny kris: Covid-19-pandemin. Pandemins konse­kvenser är fortfarande svåra att överblicka i skrivande stund. Det vi vet är att detta är en annorlunda kris, där utvecklingen hänger på faktorer som vi inte kontrollerar, till exempel smittspridning och politiska beslut. Därför har vi förberett oss noga för flera olika scenarier. Vi strävar efter att skydda våra medarbetare och andra från smitta och har samtidigt ett extra starkt fokus på kost­nadskontroll för att säkerställa resultat och kassaflöde.

Men vi ser också möjligheter. Stora omvärldshändelser leder ofta till teknisk innovation, vilket skapar öppningar för oss. Teknikutvecklingen kommer inte att stanna av, vår strategi ligger fast, och vi vet dessutom att bolag med stabila affärsmodeller och robusta finanser har bättre möjligheter att agera när möjligheter kommer. Det är min övertygelse att vår roll på marknaden snarare kommer att stärkas av de förändringar som sker i världen nu. Vi ska därför våga vara offensiva, genom att både gasa och bromsa samtidigt. Detta ligger redan i vår entreprenöriella kultur, och vi kommer att jobba på flera olika sätt framöver för att ytterligare befästa och stärka våra positioner.

I samband med årets årsstämma, den nittonde i ordningen, avgår vår styrelseordförande Anders Börjesson. Anders har varit styrelsens ordförande i Addtech sedan börsnoteringen 2001 och är i stor utsträckning grundare av hela Addtech-filosofin. Han har också betytt mycket för mig personligen. Även om han nu har valt att lämna över stafettpinnen för ordförandeskapet, så ser jag fram emot att få ha honom kvar i min och Addtechs närhet, både som storägare och som en mycket inspirerande mentor.

Till sist vill jag rikta ett stort och innerligt tack till alla medarbetare för era bitvis nästan omänskliga insatser under året. Tack för att ni tar ert decentraliserade ansvar fullt ut! Jag ser fram emot att få ta mig an årets nya utmaningar tillsammans med er.

Niklas Stenberg
VD och koncernchef
Addtech AB

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.