OMVÄRLD, STRATEGIER OCH MÅL

VÅR STRATEGISKA SPELPLAN

Hur sitter Addtech ihop med resten av världen? I tabellen nedan listar vi Addtechs mål och hållbarhetsvisioner, vad som driver våra marknader, våra huvudintressenter samt våra strategier och framgångsfaktorer. För ytterligare information, se även hållbarhetsnoterna

VÅRA FINANSIELLA MÅL OCH HÅLLBARHETSVISIONER
Tillväxt av resultat: >15%
Reducerad koldioxidintensitet till år 2030: 50% Andel av omsättning som 2030 bidrar till hållbar utveckling: 100% Andel kvinnor i ledningsposition år 2030: 40% Andel av inköpsvolym som 2030 utvärderas utifrån uppförande-koden: 80%
Utfall 19/20: 28% Utfall basår 19/20 (Co2/mkr omsättning) 2,2 to Utfall 19/20: 40% Utfall 19/20: 14% Utfall 19/20: 51%
R/RK: >45%

Utfall 19/20: 56%

DETTA DRIVER VÅRA MARKNADER
Globalisering:
Ökad internationalisering förändrar handelsmönster, vilket i sin tur öppnar nya tillväxtmöjligheter för våra kunder.
Klimatförändringar:
Driver på samhällets efterfrågan på långsiktigt hållbara energilösningar.
Teknikutveckling:
Ständigt behov av nya hållbara lösningar inom t ex automatisering, 5G, robotisering och elektrifiering.
Industriförändring:
Krav på specialisering och automatisering gör att industrin söker fler externa samarbetspartners som hjälper dem att hitta långsiktigt hållbara tekniklösningar.
Konjunktur- och världsläge:
Addtechs tillväxt och lönsamhet är kopplat till industrins utveckling men också till geopolitisk utveckling och stora världshändelser som till exempel pandemier.

VÅRA INTRESSENTER
Kunder:
Vi arbetar i partnerskap med våra kunder och hjälper dem att utveckla långsiktigt hållbara tekniklösningar.
Leverantörer:
Vi arbetar tätt med våra leverantörer och bidrar med kunskap som hjälper dem att lyckas ännu bättre.
Anställda:
Det är våra medarbetare som gör skillnaden. Om de trivs och utvecklas kommer Addtech att växa.
Ägare:
Addtechs ägare bidrar med kapital och förväntar sig avkastning. Genom ansvarsfullt ägarskap kan de bidra till acceptans och legitimitet i samhället.

Samhällsaktörer:
Vi för regelbundet dialog med relevanta samhällsaktörer som t ex myndigheter, branschorganisationer och fackförbund.
STRATEGIER OCH FRAMGÅNGSFAKTORER
Marknadsledande nischpositioner:
Addtechbolagen ska vara marknadsledande inom utvalda nischer med högt kunskaps- och teknikinnehåll. Detta är viktigt för en stabil tillväxt och uthållig lönsamhet.
Operativ rörlighet:
Bolagen ska kunna agera snabbt och flexibelt på nya affärsmöjligheter. Även koncernen ska kunna agera snabbt genom att t ex slå ihop eller dela upp verksamheter, och ha effektiva processer för att integrera nya bolag i verksamheten.
Tillväxt genom förvärv:
Förvärv och tilläggsförvärv är en väsentlig del av Addtechs tillväxtfilosofi. Det gör det möjligt att snabbt expandera i nya segment, bredda produktutbud och bygga nya marknadspositioner.
Tre långsiktiga framgångsfaktorer:
• Kompetenta medarbetare
• Decentraliserad organisation
• Konsekvent agerade och stark företagskultur
Utvalda fokusområden just nu:
• Nya talanger med lika möjligheter – för att säkra framtida kompetens
• Entreprenörskap 2.0 – för att säkerställa ständig utveckling och innovation
• Ökat decentraliserat ansvar – för att bevara och stärka det egna ansvaret hela vägen ut i organisationen
• Co-creation – för att hitta samverkans-fördelar mellan bolagen.