Not 11

Finansiella intäkter och kostnader

Koncernen 2019/2020 2018/2019
Ränteintäkter på banktillgodohavanden 4 3
Utdelningar 0 0
Valutakursförändringar, netto 0 0
Andra finansiella intäkter 2 2
Finansiella intäkter 6 5
Räntekostnader på finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde -28 -14
Räntekostnader på finansiella skulder värderade till verkligt värde -3 -11
Räntekostnader på pensionsskuld -6 -6
Värdeförändring vid omvärdering av finansiella tillgångar/skulder, netto -6 -9
Andra finansiella kostnader -19 -10
Finansiella kostnader -62 -50
Finansnetto -56 -45
Moderbolaget 2019/2020 2018/2019
Ränteintäkter:
Koncernföretag 20 22
Resultat från finansiella anläggningstillgångar 20 22
Ränteintäkter m.m.:
Koncernföretag 5 1
Övriga ränteintäkter, värdeförändring derivat och valutakursdifferenser 2 2
Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 3
Räntekostnader m.m.:
Koncernföretag -2 -1
Övriga räntekostnader, värdeförändring derivat, valutakursdifferenser och bankkostnader -29 -18
Räntekostnader och liknande resultatposter -31 -19
Finansiella intäkter och kostnader -4 6

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.