Not 16

Leasing
I not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper beskrivs effekten på koncernen av övergången till IFRS 16 Leasing. Den metod som koncernen har valt att tillämpa för övergången till IFRS 16 medför att jämförelsetal inte räknas om. Övergångseffekten från tidigare redovisningsstandard till IFRS 16 beskrivs i tabellerna nedan. Framtida minimileaseavgifter uppgående till 564 MSEK vid utgången av mars 2019 har diskonterats med den marginella låneräntan. Vid övergången till IFRS 16 användes en vägd genomsnittlig marginell låneränta på 1 procent. Leasingavtal av mindre värde samt leasingavtal med kort löptid har avräknats och förlängningsoptioner har lagts till. Ingående leasingskuld enligt IFRS 16 vid ingången av april 2019 uppgick till 558 MSEK. Vid utgången av 2019/2020 uppgick leasingskulden till 627 MSEK, varav 169 var kortfristig och 458 var långfristig. Den genomsnittliga återstående leasingperioden varvid utgången av mars 2020 34 månader. Koncernens nyttjanderättstillgångar avser huvudsakligen hyrda lokaler, fordon och övriga leasingavtal (t.ex. leasing av produktionsutrustning, kontorsinventarier och andra tillgångar som separat inte anses väsentliga). Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar specificeras i not 8 Avskrivningar. Räntekostnad på leasingskulden för räkenskapsåret 2019/2020 uppgick till 8 MSEK och i årets kassaflöde uppgick utöver räntekostnaden leasingavgifternas amorteringsdel till 162 MSEK. I beloppen ingår inte effekterna från lågvärdesleasar och korttidsleasar.

Operationella leasingavtal Koncernen Moderbolaget Moderbolaget
Addtech som leasetagare 2018/2019 2019/2020 2018/2019
Leasingavgifter
Räkenskapsårets betalda leasingavgifter 169 6 5
varav variabla avgifter 2
Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara avtal fördelar sig på förfallotidpunkter enligt följande:
Inom ett år 148 1 5
Senare än ett år men inom fem år 369 0 3
5 år och senare 102
Totala framtida minimileasingavgifter 619 1 8
Väsentliga operationella leasingavtal utgörs i huvudsak av hyreskontrakt på lokaler vari koncernen bedriver verksamhet.
Koncernen
2019/2020
Övergången från IAS 17 till IFRS 16
Totala framtida minimileasingavgifter 31/3 2019 619
Totala framtida minimileasingavgifter 31/3 2019 Justering* -55
Diskontering med marginella låneräntan -23
Avgår leasingavtal kortare än 12 månader -28
Avgår leasingavtal av mindre värde -3
Tillkommer förlängningsoption 60
Finansiell leasing 31/3 2019 12
Övrigt -24
Ingående leasingskuld 1/4 2019 558
*Vid en omfattande avtalsgenomgång i samband med övergången till IFRS 16, samt efter att siffrorna fastställdes i årsredovisningen för 2018/2019 noterade vi att de operationella leasingåtagande som rapporterats enligt IAS 17 avvek från faktiska operationella leasingåtagande för ett antal bolag. Därmed har siffrorna justerats jämfört med föregående år.
2020-03-31
Koncernen Byggnader Fordon Övrigt Totalt
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början (enl IAS 17) - - - -
Förändrade redovisningsprinciper 477 57 24 558
Företagsförvärv 40 0 1 41
Tillkommande nyttjanderättstillgångar 144 33 8 185
Avslutade kontrakt -8 -2 -1 -11
Årets omräkningseffekt 4 1 0 5
Vid årets slut 657 89 32 778
Ackumulerade av- och nedskrivningar
Vid årets början (enl IAS 17) - - - -
Företagsförvärv -6 0 0 -6
Avskrivningar -114 -30 -7 -151
Avslutade kontrakt 2 2 1 5
Årets omräkningseffekt 0 0 0 0
Vid årets slut -118 -28 -6 -152
Redovisat värde vid årets slut 539 61 26 626
Redovisat värde vid årets början - - - -
2019/2020
Förfallostruktur leasingskulder 31/3 2020
Inom ett år 174
1-2 år 145
2-5 år 261
Senare än 5 år 70
Förväntade framtida betalningar 650
Redovisat belopp 627

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.