Not 26

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderbolaget
2020-03-31 2019-03-31 2019-03-31 2019-03-31
Övriga förutbetalda intäkter 1 1 0
Löner och semesterlöner 331 286 14 14
Sociala avgifter och pensioner 99 95 8 6
Övriga upplupna kostnader 1) 97 76 8 3
Totalt 528 458 30 23
1) Övriga upplupna kostnader avser främst periodiserade omkostnader.