COMPONENTS

Skräddarsydda lösningar med Fokus på nordisk industri

Components verksamhet fokuserar på teknikhandel som till stor del utgår från leve­rantörernas utbud av komponenter. Affärsom­rådet har en stark förankring i den nordiska tillverkningsindustrin med goda positioner i stora kundsegment som originaltillbehör till applikationer inom verkstadsindustrin, speci­alfordon, energi och elektronik. Lösningarna skräddarsys i tätt samarbete med kunder och marknadens bästa leverantörer. Det skapar mervärden som tillsammans med lokal när­varo ger affärsområdets bolag konkurrens­fördelar på sina respektive nischmarknader. Samhällets strävan efter hållbar utveckling samt kundernas växande behov av miljövän­liga lösningar, till exempel elektrifiering och omställning till förnybara bränslen, är en stark drivkraft för affärsområdet.

UTVECKLING UNDER 2019/2020
Efterfrågan på insatskomponenter från nordiska tillverkningsföretag höll en god nivå under året, trots tuffa jämförelsetal från föregående år. Den avvaktande konjunktu­ren syntes i att efterfrågan inom mekanisk industri planade ut. Affärsläget var bra inom elektronikindustri liksom inom vindkraft, för­svar, medicinsk teknik samt fordon. Läs mer i förvaltningsberättelsen.

OMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD

Nyckeltal 2019/2020 2018/2019
Nettoomsättning, MSEK 2 082 1 960
EBITA, MSEK 218 220
EBITA-marginal % 10,5 11,2
Avkastning på rörelsekapital, % 48 57
Medelantal anställda 396 369
Förvärvad årsomsättning* - 85
* Avser situationen på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.