COMPONENTS

Skräddarsydda lösningar med Fokus på nordisk industri

Components verksamhet fokuserar på teknikhandel som till stor del utgår från leve­rantörernas utbud av komponenter. Affärsom­rådet har en stark förankring i den nordiska tillverkningsindustrin med goda positioner i stora kundsegment som originaltillbehör till applikationer inom verkstadsindustrin, speci­alfordon, energi och elektronik. Lösningarna skräddarsys i tätt samarbete med kunder och marknadens bästa leverantörer. Det skapar mervärden som tillsammans med lokal när­varo ger affärsområdets bolag konkurrens­fördelar på sina respektive nischmarknader. Samhällets strävan efter hållbar utveckling samt kundernas växande behov av miljövän­liga lösningar, till exempel elektrifiering och omställning till förnybara bränslen, är en stark drivkraft för affärsområdet.

UTVECKLING UNDER 2019/2020
Efterfrågan på insatskomponenter från nordiska tillverkningsföretag höll en god nivå under året, trots tuffa jämförelsetal från föregående år. Den avvaktande konjunktu­ren syntes i att efterfrågan inom mekanisk industri planade ut. Affärsläget var bra inom elektronikindustri liksom inom vindkraft, för­svar, medicinsk teknik samt fordon. Läs mer i förvaltningsberättelsen.

OMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD

Nyckeltal 2019/2020 2018/2019
Nettoomsättning, MSEK 2 082 1 960
EBITA, MSEK 218 220
EBITA-marginal % 10,5 11,2
Avkastning på rörelsekapital, % 48 57
Medelantal anställda 396 369
Förvärvad årsomsättning* - 85
* Avser situationen på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.