FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL

2019/2020
MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa moder-bolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2019-04-01 51 344 123 1 952 2 470 50 2 520
Årets resultat 862 862 11 873
Kassaflödessäkringar 2 2 2
Omräkningsdifferenser 56 56 3 59
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner -12 -12 -12
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat -1 3 2 2
Övrigt totalresultat 57 -9 48 3 51
Årets totalresultat 57 853 910 14 924
Utfärdade köpoptioner 6 6 6
Inlösta köpoptioner 33 33 33
Återköp optioner -23 -23 -23
Återköp av egna aktier -42 -42 -42
Utdelning -336 -336 -10 -346
Förändring innehav utan bestämmande inflytande 0 0 4 4
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2020-03-31 51 344 180 2 443 3 018 58 3 076
2018/2019
MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa moder-bolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2018-04-01 51 344 87 1 603 2 085 46 2 131
Årets resultat 660 660 12 672
Kassaflödessäkringar 0 0 0
Omräkningsdifferenser 36 36 1 37
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner -31 -31 -31
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 7 7 7
Övrigt totalresultat 36 -24 12 1 13
Årets totalresultat 36 636 672 13 685
Utfärdade köpoptioner 4 4 4
Inlösta köpoptioner 29 29 29
Återköp optioner -11 -11 -11
Återköp av egna aktier -38 -38 -38
Utdelning -269 -269 -9 -278
Förändring innehav utan bestämmande inflytande -2 -2 -2
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2019-03-31 51 344 123 1 952 2 470 50 2 520
SEK 2019/2020 2018/2019
Utdelning per aktie 4,001) 5,00
1) Enligt styrelsens förslag.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.