FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL

2019/2020
MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa moder-bolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2019-04-01 51 344 123 1 952 2 470 50 2 520
Årets resultat 862 862 11 873
Kassaflödessäkringar 2 2 2
Omräkningsdifferenser 56 56 3 59
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner -12 -12 -12
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat -1 3 2 2
Övrigt totalresultat 57 -9 48 3 51
Årets totalresultat 57 853 910 14 924
Utfärdade köpoptioner 6 6 6
Inlösta köpoptioner 33 33 33
Återköp optioner -23 -23 -23
Återköp av egna aktier -42 -42 -42
Utdelning -336 -336 -10 -346
Förändring innehav utan bestämmande inflytande 0 0 4 4
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2020-03-31 51 344 180 2 443 3 018 58 3 076
2018/2019
MSEK Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Summa moder-bolagets ägare Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2018-04-01 51 344 87 1 603 2 085 46 2 131
Årets resultat 660 660 12 672
Kassaflödessäkringar 0 0 0
Omräkningsdifferenser 36 36 1 37
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner -31 -31 -31
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat 7 7 7
Övrigt totalresultat 36 -24 12 1 13
Årets totalresultat 36 636 672 13 685
Utfärdade köpoptioner 4 4 4
Inlösta köpoptioner 29 29 29
Återköp optioner -11 -11 -11
Återköp av egna aktier -38 -38 -38
Utdelning -269 -269 -9 -278
Förändring innehav utan bestämmande inflytande -2 -2 -2
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2019-03-31 51 344 123 1 952 2 470 50 2 520
SEK 2019/2020 2018/2019
Utdelning per aktie 4,001) 5,00
1) Enligt styrelsens förslag.