FÖRÄNDRINGAR I MODERBOLAGETS EGET KAPITAL

2019/2020
Bundet eget kapital Fritt eget kapital
MSEK Aktiekapital Reservfond Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2019-04-01 51 18 590 659
Årets resultat 209 209
Årets totalresultat 209 209
Utdelning -336 -336
Utfärdade köpoptioner 6 6
Inlösta köpoptioner 33 33
Återköpta köpoptioner -23 -23
Återköp av egna aktier -42 -42
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2020-03-31 51 18 437 506
2018/2019
Bundet eget kapital Fritt eget kapital
MSEK Aktiekapital Reservfond Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt eget kapital
INGÅENDE EGET KAPITAL 2018-04-01 51 18 672 741
Årets resultat 203 203
Årets totalresultat 203 203
Utdelning -269 -269
Utfärdade köpoptioner 4 4
Inlösta köpoptioner 29 29
Återköpta köpoptioner -11 -11
Återköp av egna aktier -38 -38
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2019-03-31 51 18 590 659
Kommentarer till eget kapital se not 20.