Not 9

Rörelsens övriga intäkter och kostnader

Koncernen 2019/2020 2018/2019
Rörelsens övriga intäkter
Hyresintäkter 6 3
Vinst vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar 3 7
Värdeförändring derivat 1 0
Kursvinster, netto 21 -
Omvärdering av villkorade köpeskillingar 61 20
Övrigt 19 17
TOTALT 111 47
Rörelsens övriga kostnader
Fastighetskostnader 0 0
Förlust vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar 0 0
Kursförluster, netto - 0
Omvärdering av villkorade köpeskillingar -9 -12
Övrigt -17 -9
Totalt -26 -21