Not 29

Förvärv av företag

De från och med räkenskapsåret 2018/2019 genomförda förvärven fördelar sig enligt följande mellan koncernens affärsområden:

Förvärv (avyttring) Tillträde Nettoomsättning, MSEK* Antal anställda* Affärsområde
Synthecs-gruppen, Nederländerna ** April, 2018 145 50 Automation
Xi Instrument AB, Sverige April, 2018 13 2 Energy
KRV AS, Norge April, 2018 55 27 Industrial Process
Scanwill Fluid Power ApS och Willtech ApS, Danmark April, 2018 15 4 Components
Duelco A/S, Danmark Juli, 2018 150 30 Energy
Prisma Teknik AB och Prisma Light AB, Sverige Juli, 2018 70 27 Energy
Fibersystem AB, Sverige ** Juli, 2018 140 12 Automation
TLS Energimätning AB, Sverige Juli, 2018 50 9 Industrial Process
Diamond Point International (Europe) Ltd, Storbritannien ** Juli, 2018 40 9 Automation
Power Technic ApS, Danmark Juli, 2018 50 6 Power Solutions
(Solar Supply Sweden AB, Sverige) (Augusti, 2018) (80) (5) (Power Solutions)
Nordautomation Oy, Finland September, 2018 155 85 Industrial Process
Wood Recycling Sweden AB, Sverige Oktober, 2018 7 2 Industrial Process
Nylund Industrial Electronics (inkråm), Finland Januari, 2019 35 3 Components
Birepo A/S, Danmark Januari, 2019 35 10 Components
Omni Ray AG, Schweiz April, 2019 330 65 Automation
Thurne Teknik AB, Sverige April, 2019 100 19 Industrial Process
AB N.O. Rönne, Sverige April, 2019 8 4 Industrial Process
Best Seating Systems Walter Tausch GmbH, Österrike Maj, 2019 23 5 Power Solutions
Thiim A/S, Danmark Juni, 2019 70 15 Automation
Profelec Oy, Finland Juli, 2019 6 2 Energy
BKC Products Ltd., Storbritannien Augusti, 2019 12 5 Industrial Process
Promector Oy, Finland Augusti, 2019 24 20 Automation
Wireco-NB Oy, Finland Februari, 2020 23 6 Energy
Caligo Industria Oy, Finland Februari, 2020 70 9 Industrial Process
DMC Digital Motor Control GmbH, Tyskland Mars, 2020 30 10 Power Solutions
Q-tronic B.V, Nederländerna Mars, 2020 45 10 Power Solutions
Elkome Group Oy, Finland April, 2020 85 38 Automation
Peter Andersson AB, Sverige April, 2020 30 9 Energy
Valutec Group AB, Sverige April, 2020 350 45 Industrial Process

* Avser bedömd situation på helårsbasis vid förvärvs- respektive avyttringstidpunkten.
** Före 1 april 2019 tillhörde bolaget affärsområdet Components.

Värdet av tillgångar och skulder som ingick i förvärven under räkenskapsåret 2018/2019 har fastställts slutgiltigt. Ingen förändring har skett av förvärvade värden. De tillgångar och skulder som ingick i årets förvärv uppgår enligt den preliminära förvärvsanalysen till följande:

2019/2020 2018/2019
Redovisat värde vid förvärvstidpunkten Anpassning till verkligt värde Verkligt värde Redovisat värde vid förvärvstidpunkten Anpassning till verkligt värde Verkligt värde
Immateriella anläggningstillgångar 2 214 216 10 327 337
Övriga anläggningstillgångar 13 13 61 2 63
Varulager 82 82 68 68
Övriga omsättningstillgångar 175 175 281 281
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran 0 -36 -36 -6 -69 -75
Övriga skulder -116 -52 -168 -222 -15 -237
Förvärvade nettotillgångar 156 126 282 192 245 437
Goodwill 211 306
Innehav utan bestämmande inflytande -3
Köpeskilling 1) 490 743
Avgår: likvida medel i förvärvade verksamheter -65 -96
Avgår: ännu ej utbetald köpeskilling -73 -83
Påverkan på koncernens likvida medel 352 564

Den sammanlagda köpeskillingen för årets förvärv uppgår till 490 MSEK, varav 427 MSEK enligt preliminära förvärvsanalyser allokerats till goodwill och övriga immateriella tillgångar. Förvärven skulle ha påverkat koncer­nens nettoomsättning med uppskattningsvis 750 MSEK, rörelseresultatet med cirka 40 MSEK, samt räkenskapsårets resultat efter skatt med cirka 20 MSEK om förvärven hade genomförts 1 april 2019.

Addtech använder vanligtvis en förvärvsstruktur med basköpeskilling och villkorad köpeskilling. Utfallet av villkorade köpeskillingar är beroende av framtida resultat som uppnås i bolagen och har en fastställd maxnivå. Av ännu ej utbetalda villkorade köpeskillingar för förvärv under räkenskapsåret uppgår diskonterat värde till 67 MSEK. De villkorade köpeskillingarna förfaller till betalning inom tre år och utfallet kan maximalt bli 94 MSEK. Om villkoren inte uppfylls kan utfallet bli i intervallet 0-94 MSEK.

Transaktionskostnaderna för förvärv med tillträde under räkenskaps-året uppgår till 7 MSEK (7) och redovisas i posten försäljningskostnader.

Omvärdering av villkorade köpeskillingar har netto påverkat räken­skapsåret positivt med 52 MSEK (8). Resultateffekten redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader. Inga väsentliga för­ändringar i förvärvsanalyser har gjorts under räkenskapsåret avseende årets eller tidigare års förvärv.

Koncernens goodwill vid förvärvstillfället är det belopp varmed an­skaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet av förvärvade nettotill­gångar. Goodwill motiveras av förväntad framtida försäljningsutveckling och lönsamhet samt den personal som ingår i de förvärvade bolagen. Per den 31 mars 2020 uppgick goodwill, ej skattemässig, till 1 997 MSEK, att jämföra med 1 767 MSEK per den 31 mars 2019. Föränd­ringen är hänförlig till förvärv samt valutakursdifferenser. Koncernens goodwill nedskrivningsprövas årligen och det finns inga identifierade nedskrivningsbehov.

De värden som allokerats till immateriella anläggningstillgångar, såsom leverantörsrelationer, kundrelationer, teknik och varumärken, har värderats till det diskonterade värdet av framtida kassaflöden. Avskrivningstiden styrs av en bedömning av ett årligt bortfall av delar av omsättningen hän­förlig till respektive tillgång. Leverantörsrelationer skrivs generellt av under en period av 5-10 år medan kundrelationer och teknik skrivs av under en period av 10 år. Varumärken skrivs ej av, utan prövas årligen i enlighet med IAS 36. Årliga beräknade avskrivningar avseende immateriella anlägg­ningstillgångar för årets förvärv uppgår till cirka 22 MSEK.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.