MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

MSEK Not 2019/2020 2018/2019
Nettoomsättning 71 62
Administrationskostnader -108 -84
RÖRELSERESULTAT 6–8, 16 -37 -22
Resultat från finansiella anläggningstillgångar 11 20 22
Ränteintäkter och liknande resultatposter 11 7 3
Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -31 -19
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -41 -16
Bokslutsdispositioner 12 310 278
RESULTAT FÖRE SKATT 269 262
Skatt 13 -60 -59
ÅRETS RESULTAT 209 203

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.