MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

MSEK Not 2019/2020 2018/2019
Nettoomsättning 71 62
Administrationskostnader -108 -84
RÖRELSERESULTAT 68, 16 -37 -22
Resultat från finansiella anläggningstillgångar 11 20 22
Ränteintäkter och liknande resultatposter 11 7 3
Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -31 -19
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -41 -16
Bokslutsdispositioner 12 310 278
RESULTAT FÖRE SKATT 269 262
Skatt 13 -60 -59
ÅRETS RESULTAT 209 203