Not 13

Skatter

Koncernen Moderbolaget
2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019
Periodens aktuella skatt -346,7 -235,1 -60,4 -58,2
Justering från tidigare år 1,4 -0,8 0,0 -
Total aktuell skattekostnad -345,3 -235,9 -60,4 -58,2
Uppskjuten skatt 113,7 43,0 0,0 -0,4
Total redovisad skattekostnad -231,6 -192,9 -60,4 -58,6
Koncernen 2019/2020 % 2018/2019 %
Resultat före skatt 1 104,6 865.2
Vägd genomsnittlig skatt baserad på nationella skattesatser -240.3 21,8 -192,6 22,3
Skatteeffekt av
Ej avdragsgilla kostnader -6,1 0,6 -6,1 0,7
Ej skattepliktiga intäkter 1,9 -0,2 3,1 -0,4
Förändrad skattesats 5,3 -0,5 6,7 -0,8
Transaktionskostnader, omvärdering villkorade köpeskillingar förvärv 7,1 -0,6 -3,1 0,4
Övrigt 0,5 -0,1 -0,9 0,1
Redovisad skattekostnad -231,6 21,0 -192,9 22,3
Moderbolaget 2019/2020 % 2018/2019 %
Resultat före skatt 269,2 262,1
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget -57,6 21,4 -57,7 22,0
Skatteeffekt av
Schablonränta på periodiseringsfonder -0,5 0,2 -0,3 0,1
Ej avdragsgilla kostnader -0,7 0,3 -0,7 0,3
Övrigt -1,6 0,7 0,1 0,0
Redovisad skattekostnad -60,4 22,6 -58,6 22,4
Uppskjuten skatt, netto, vid årets slut 2020-03-31 2019-03-31
Koncernen Fordringar Skulder Netto Fordringar Skulder Netto
Anläggningstillgångar 2 -266 -264 2 -259 -257
Obeskattade reserver - -54 -54 -120 -120
Pensionsavsättningar 27 10 37 24 0 24
Övrigt 30 -6 24 24 -4 20
Nettoredovisat -32 32 0 -30 30 0
Uppskjuten skatt, netto, vid årets slut 27 -284 -257 20 -353 -333
2020-03-31
Koncernen Belopp vid årets ingång Redovisat över resultat- räkningen Förvärv & avyttringar Redovisat i övrigt total resultat Omräknings-effekt Belopp vid årets utgång
Anläggningstillgångar -257.2 42,8 -47,3 0.2 -2,4 -263.9
Obeskattade reserver -119.7 65,9 -0,3 - - -54.1
Pensionsavsättningar 23.7 -0,3 10,4 2.7 0,0 36.5
Övrigt 20,0 5,3 - -1,4 0,6 24.5
Uppskjuten skatt, netto -333.2 113,7 -37,2 1,5 -1,8 -257
2019-03-31
Koncernen Belopp vid årets ingång Redovisat över resultat- räkningen Förvärv & avyttringar Redovisat i övrigt total resultat Omräknings-effekt Belopp vid årets utgång
Anläggningstillgångar -230,1 42,5 -67,6 0.1 -2,1 -257,2
Obeskattade reserver -114,8 -0,9 -4,0 0,0 - -119,7
Pensionsavsättningar 17,6 -2,0 0,5 7.6 0,0 23,7
Övrigt 20,0 3,4 -1.7 -1,7 0,0 20,0
Uppskjuten skatt, netto -307,3 43,0 -72,8 6,0 -2,1 -333,2
2020-03-31 2019-03-31
Moderbolaget Belopp vid årets ingång Redovisat över resultat- räkningen Belopp vid årets utgång Belopp vid årets ingång Redovisat över resultat- räkningen Belopp vid årets utgång
Finansiella instrument 0,1 -0,3 -0,2 0.5 -0.4 0.1
Uppskjuten skatt, netto 0,1 -0,3 -0,2 0.5 -0.4 0.1
I koncernen finns underskottsavdrag på 57 (83) som ej är aktiverade.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.