Not 12

Bokslutsdispositioner – Moderbolaget

2018/2019 2018/2019
Erhållna koncernbidrag - 425
Lämnade koncernbidrag -6 -131
Upplösning av periodiseringsfond 316 67
Avsättning till periodiseringsfond - -84
Överavskrivningar 0 1
Totalt 310 278
Om moderbolaget redovisat uppskjuten skatt på bokslutsdispositioner i enlighet med samma principer som tillämpas i koncernredovisningen skulle uppskjuten skattekostnad uppgått till 66 MSEK (61).