Hållbarhetsnoter

OM RAPPORTERING AV HÅLLBARHET

Addtechs hållbarhetsarbete är en central och integrerad del i vår affär, organisation och värdekedja. Därför har vi även valt att integrera hållbar­hetsrapporten i vår årsredovisning för räkenskapsåret april 2019 till mars 2020. Redovisningen omfattar Addtech AB org. nr. 556302-9726 med tillhörande dotterbolag.

Addtech har i redovisningen inspirerats av ramverket för integrerad rapportering, ”International Integrated Reporting Framework” (IIRC). Det är ett ramverk som syftar till att redovisa och skapa sammanhang kring de fak­torer som påverkar ett bolags möjlighet att skapa värde på kort, medel och lång sikt. Redovisningen avser även den lagstadgade rapporteringen av håll­barhet enligt ÅRL 6:10-14. FN:s globala mål har använts som ramverk för väsentlighetsanalysen, intressentdialogen och våra målsättningar. Nyckeltal redovisas enligt Global Reporting Initiative (GRI) Standards, Greenhouse Gas Protocol och Addtechs egna nyckeltal för hållbar utveckling. Hållbar­hetsnoterna är granskade av extern part, se X.

På följande sidor presenteras kompletterande hållbarhetsinformation som; styrning, väsentlighetsanalys och väsentliga områden, intressentdia­log, hållbarhetsmål, nyckeltal och beräkningsmetoder.

STYRNING
Ytterst ansvarar koncernstyrelsen, genom koncernledningen, för Addtechs långsiktiga, övergripande hållbarhetsmål. Målen kompletteras med att respektive affärsområde tar fram mål och handlingsplaner för sina bolag. Vårt operativa hållbarhetsarbete drivs därför, i linje med vår väl etablerade företagskultur, genom ett decentraliserat ansvar i våra bolag. Addtech utövar ett aktivt ägarskap genom styrelsearbete och uppföljning men styr inte bolagen på detaljnivå. Varje år redovisar bolagen sitt eget hållbarhets­arbete. Om brister identifieras sätter bolagen med stöd av koncernen in lämpliga åtgärder.

Addtechs uppförandekod är en grundpelare i vårt hållbarhetsarbete och en integrerad del av verksamheten. Vår uppförandekod, tillsammans med våra kärnvärden, är grunden för hur vi gör affärer, uppträder och agerar i vårt dagliga arbete och i våra relationer med omvärlden. Koden inkluderar mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald, antikor­ruption och miljöansvar och bygger på FN:s ”Global Compact”, ILO:s kärnkonventioner, samt på OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Den omfattar alla bolag och samtliga medarbetare. Uppförandekoden ses över årligen av styrelsen. Den återfinns på vår hemsida www.addtech.com tillsammans med vår uppförandekod för leverantörer. Eventuella missför­hållanden eller oegentligheter som står i konflikt med vår uppförandekod ska rapporteras till vår visselblåsarfunktion.

VÄSENTLIGHETSANALYS
För att kunna arbeta strategiskt och integrerat med hållbar utveckling har vi under året uppdaterat vår väsentlighetsanalys och intressentdialog samt definierat mål för vårt långsiktiga arbete. Väsentlighetsanalysen förankra­des i koncernledningen i november 2019.

Väsentligt för intressenter
I samband med uppdateringen av vår väsentlighetsanalys gjordes en intressentdialog med prioriterade intressentgrupper. Som utgångspunkt för dialogen användes FN:s Globala Mål, det globala ramverket för hållbar utveckling. Dialogen bestod av djupintervjuer och enkäter där intressent­grupperna fick svara på frågor kring vilka hållbarhetsfrågor som var viktiga för dem samt vilka förväntningar de har på Addtechs fortsatta hållbar­hetsstrategi. De fick även möjlighet att prioritera de globala mål som var av störst vikt för dem att Addtech arbetar med. Resultatet redovisas i väsentlighetsmatrisens Y-axel: Väsentligt för Intressenter.

Prioritering
I tabellen nedan presenteras Addtechs mest väsentliga hållbarhetsområden och deras relation till globala målen. Frågorna rangordnas efter företagets och intressenternas prioritering. Alla Globala målen är av betydelse för Addtech men för att kunna fokusera och driva arbetet framåt behövs en prioritering. Våra väsentliga områden följs upp med GRI-indikatorer och egna nyckeltal.

Prioritet Globalt mål Innebörd för Addtech Område KPI
Prioriterade områden
1 7: Hållbar energi för alla
7:2 Öka andelen förnybar energi
7:3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet
Att vi ökar andelen affärer
som bidrar till omställningen till
förnybar energianvändning samt effektiviserar vår
egen energiförbrukning. Ingår även i mål 9 och 13.
Energianvändning GRI 302-1 Energianvändning
GRI 302-3 Energiintensitet
GRI 302-4 Reducering av energiförbrukning
2 13: Bekämpa klimatförändringarna
13.3 Öka kunskap och kapacitet för
att hantera klimatförändringar
Att vi kartlägger, målsätter
och reducerar våra utsläpp
från transporter, inköp och
energiförbrukning.
Utsläpp av växthusgaser GRI 305-2 Scope 2
GRI 305-3 Scope 3
GRI 305-4 Utsläppsintensitet
GRI 305-5 Reducering av utsläpp
3 9: Hållbar industri, innovation och infrastruktur
9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad hållbarhet
Att vi ökar andelen affärer som erbjuder tekniska lösningar för omställningen till hållbar innovation, industrier och infrastruktur. Ekonomiskt värde GRI 201-1 Direkt ekonomiskt värde genererat och distribuerat
Addtech KPI: Andel av omsättningen som bidrar till hållbar utveckling, totalt, per affärsområdeoch per globalt mål.
4 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö
Att vi säkerställer långsiktighet i vår tillväxt utan att äventyra arbetsvillkor för våra egna medarbetare och hos våra leverantörer. Medarbetare Anställning Utbildning och utveckling Social leverantörsutvärdering GRI 102-8 Antal medarbetare och andel tillsvidare- och heltidsanställningar
GRI 401-1 Personalomsättning
GRI 404-1 Investerade utbildningstimmar
GRI 404-3 Utvecklingssamtal
Addtech KPI: Andel av inköpsvolymen som utvärderats utifrån uppförandekoden
5 5: Jämställdhet
5.5 Säkerställa fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande
Att vi har en jämställd och inkluderande arbetsmiljö som främjar kvinnligt ledarskap Mångfald och lika möjligheter GRI 405-1 Mångfald i ledning och totalt
GRI 404-1 Investerade utbildningstimmar per kön
Addtech KPI: Andel kvinnor, försäljning
Addtech KPI: Antal inrapporterade visselblåsarärenden
6 12: Hållbar konsumtion och produktion
12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser
Att vi har en produktlivscykel med effektiv användning av natur-resurser Miljömässig leverantörs-utvärdering Addtech KPI: Andel av inköpsvolymen som utvärderats utifrån uppförandekoden
7 3: God hälsa och välbefinnande
3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa
Att vi arbetar systematiskt med att främja hälsa och sä­kerhet på våra arbetsplatser Hälsa och säkerhet GRI 403-1 Olyckor och sjukfrånvaro
Lägre prioriterade områden
8 11: Hållbara städer och samhällen Ingår i mål 9.
9 14: Hav och marina resurser Ingår i mål 9.
10 10: Minskad ojämlikhet Ingår i mål 5.
11 6: Rent vatten och sanitet för alla Ingår i mål 9.
12 1: Ingen fattigdom
13 16: Fredliga och inkluderande samhällen
14 4: God utbildning
15 17: Genomförande och partnerskap
16 15: Ekosystem och biologisk mångfald
17 2: Ingen hunger

VISIONER OCH NYCKELTAL
Väsentlighetsmatrisen har sedan omsatts i en hållbarhetsmodell beståendes av fem av de högst prioriterade områden för både Addtech och intressenter, med en uppdelning i tre strategiska fokusområden: affären, organisationen och värdekedjan. För varje strategiskt fokusområde finns en långsiktig vision som är mätbar och tidsbunden till år 2030; i enlighet med de globala målen. Med en uttalad riktning vill vi tydliggöra vart vi vill och vilket värde vi vill skapa och med hjälp av nyckeltal vill vi säkerställa att vi utvecklas i rätt riktning. Fokus under nästa år blir att förankra prioriteringen och visionerna i hela koncernen för att gemensamt ta fram en strategisk handlingsplan och nödvändiga aktiviteter för att nå våra mål.

AFFÄREN

2030 är visionen att 100% av omsättningen ska bidra till hållbar utveckling

ORGANISATIONEN

2030 är visionen att ha 40% kvinnor i ledande positioner och reducera vår koldioxidintensitet med 50%

VÄRDEKEDJAN

2030 är visionen att ha utvärderat 80% av inköpsvolymen utifrån vår uppförandekod

KPI 2019/2020 2018/2019 2017/2018
Affären
Hållbar utveckling
Andel av omsättningen från affärer som bidrar till hållbar utveckling (%)* 40 -
-
Uppdelning per affärsområde (%) Energy: 32,00 -
-
Industrial Process: 29,00 -
-
Power Solutions: 19,00 -
-
Automation: 12,00 -
-
Components: 8,00 -
-
Uppdelning per globalt mål (SDG) (%) SDG 3: God hälsa och välbefinnande: 4,00 -
-
SDG 6: Rent vatten och sanitet: 1,00 -
-
SDG 7: Hållbar energi för alla: 28,00 -
-
SDG 9: Hållbar industri, innovation och infrastruktur: 38,00 -
-
SDG 11: Hållbara städer och samhällen: 9,00 -
-
SDG 12: Hållbar konsumtion och produktion: 2,00 -
-
SDG 14: Hav och marina resurser: 18,00 -
-
Ekonomiskt värde
”Ekonomiskt värde genererat (MSEK)” 11 735 10 148 8022
”Ekonomiskt värde fördelat (MSEK)” 11 510 9 787 7765
Varav kostnader för tillverkning (MSEK) 8 725 7 398 5825
Varav löner och ersättningar (löner, pensioner, löneskatter, sociala avgifter) (MSEK) 2 114 1 840 1496
Varav utbetalningar till kreditgivare (MSEK) 62 50 40
Varav utbetalningar till aktieägare (MSEK) 336 269 235
Varav utbetalningar till stater (skatt) (MSEK) 273 230 169
Kvar i företaget (MSEK) 225 361 257
KPI 2019/2020 2018/2019 2017/2018
Organisation (Socialt)
Mångfald & lika möjligheter
Andel kvinnor, ledning (%)* 14 11 12
Andel kvinnor, administration, ekonomi & inköp (%) 65 66 66
Andel kvinnor, försäljning (%) 14 14 14
Andel kvinnor, teknisk service, support, produktion, lager (%) 19 21 22
Andel kvinnor, totalt (%) 26 26 26
Andel medarbetare som någon gång känt sig diskriminerade (%)*
(Undersökning görs vartannat år)
- 1,8 -
Antal inrapporterade visselblåsarärenden* 0 0 0
Anställning
Totalt antal anställda 2 913 2 590 2 283
Andel tillsvidareanställda (%) 97 98 96
Andel heltidsanställda (%) 94 94 93
Personalomsättning (%) 10 12 12
Personalomsättning kvinnor (%) 10 13 13
Personalomsättning män (%) 10 11 12
Hälsa & säkerhet
Sjukfrånvaro (%)* 3 3 3
Antal olyckor 32 32 29
Utbildning & utveckling
Totalt antal investerade utbildningstimmar 24 137 22 585 22 556
Antal investerade utbildningstimmar/anställd 8,29 8,72 9,88
Andel investerade utbildningstimmar per kvinnlig medarbetare, viktad till könsfördelning (%) 54 52 57
Andel investerade utbildningstimmar per manlig medarbetare, viktad till könsfördelning (%) 46 48 43
Andel dokumenterade mål- och utvecklingssamtal (%) 63 63 62
Organisation och miljö
Utsläpp av växthusgaser*
Koldioxidintensitet (totala utsläpp ton CO2e/nettoomsättning, tkr) 2,2 2,2 2,2
Totala utsläpp (ton CO2e) 25 312 22 265 17 600
SCOPE 1 (ton CO2e) 2 071 1 869 1 643
Utsläpp från egen fordonspark (ton CO2e) 2 071 1 869 1 643
SCOPE 2 (ton CO2e) 2 494 2 318 2 134
Utsläpp energianvändning (ton CO2e) 2 494 2 318 2 134
SCOPE 3 (ton CO2e) 20 747 18 078 13 823
Utsläpp frakt uppströms (ton CO2e) 10 581 9 892 8 134
Utsläpp frakt nedströms (ton CO2e) 7 781 6 038 4 464
Utsläpp tjänsteresor, flyg (ton CO2e) 2 385 2 148 1 225
Energianvändning
Total energiförbrukning (MWh) 24 935 23 184 21 343
Varav el (MWh) 16 317 15 595 14 744
Varav värme (MWh) 8 618 7 589 6 599
Andel energi från förnybara källor (%) 59 59 54
Förändring energiförbrukning i förhållande till nettoomsättning (%) 2,1 2,3 2,7
KPI 2019/2020 2018/2019 2017/2018
Värdekedjan
Social & miljömässig leverantörsutvärdering
Andel av inköpsvolymen som utvärderats utifrån uppförandekoden (%)* 51 -
-
* se beräkningsmetod och kommentar till utfall nedan

Beräkningsmetoder och kommentarer till utfall

ANDEL AV OMSÄTTNINGEN FRÅN AFFÄRER SOM BIDRAR TILL HÅLLBAR UTVECKLING
Addtech vill vara en del av omställningen till en hållbar utveckling och ser stora möjligheter i affärer som positivt bidrar till samhället och miljön. En självskattning har gjorts baserat på varje affärsområdes existerande produkt- och tjänsteerbjudande som adresserar någon av de hållbar­hetsutmaningar som benämns i FN:s globala mål och dess 169 delmål. Intäkterna från dessa uppdrag är sedan uppskattade för att kunna göra en uträkning av dess andel av den totala omsättningen på koncernnivå, där procentsatsen avrundats till närmaste tiotal. Syftet med detta nyckeltal är att identifiera ett nuläge för att över tid öka andelen av vår omsättning som bidrar till en hållbar framtid och nya affärsmöjlig­heter.

ANDEL KVINNOR, LEDNING
Teknikhandelsbranschen har historiskt sett varit, och är fortfarande, mansdominerad. Addtechs vill successivt öka andelen kvinnor och främja kvinnligt ledarskap. Därför har vi en uttalad vision om att ha jämställda ledningsgrupper i koncernen till 2030. Beräkningen av andel kvinnor i ledningsposition utgörs av antalet kvinnor som arbetar i ledningsgrupper på koncern- och bolagsnivå, i relation till totalt antal medarbetare som arbetar i ledningsgrupper. Syftet med nyckeltalet är att identifiera ett nu­läge för att kunna främja lika möjligheter och öka deltagandet för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande. Under året har vi åstadkommit en ökning från 11 procent till 14 procent kvinnor i ledningspositioner. Läs mer om hur vi arbetar med detta på sid 28-29.

ANTAL INRAPPORTERADE FALL AV DISKRIMINERING
Addtech strävar efter att ingen ska diskrimineras på arbetsplatsen. Vart­annat år genomförs en medarbetarundersökning för alla medarbetare i koncernen som omfattar frågor om bland annat likabehandling, mångfald och diskriminering. För beräkningen av andel medarbetare som någon gång känt sig diskriminerade, har antal svar av karaktären ”Instämmer inte” på påståendet ”Jag har aldrig blivit diskriminerad på arbetet” ställts i relation till totalt antal medarbetare. Arbetet med att främja en inkluderan­de arbetsmiljö utan diskriminering sker decentraliserat genom bolagens egna systematiska arbetsmiljöarbeten med stöttning av koncerngemen­samma riktlinjer.

ANTAL INRAPPORTERADE VISSELBLÅSARÄRENDEN
Orsaken till visselblåsning kan avse alla typer av missförhållanden eller oegentligheter som står i konflikt med vår uppförandekod som omfattar bland annat mutor och korruption, arbetsmiljö, diskriminering och miljö­ansvar. Under 2019 initierades implementeringen av ett nytt visselblåsar­system för att hanteringen och kategoriseringen av visselblåsarärenden ska ske av extern part.

HÄLSA & SÄKERHET
Vi har en nollvision gällande arbetsrelaterade olycksfall, sjukdomar och incidenter och verkar för en god hälsa och välmående bland våra medar­betare. Vi följer därför kontinuerligt upp nyckeltal för hälsa och säkerhet. För beräkning av antalet olyckor har varje bolag i koncernen rapporterat antal skador som uppkommit av eller under arbetet, men inte skador orsakade under resan till och från arbetet. Året har präglats av en fortsatt låg sjukfrånvaro.

UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER
Vi vill bedriva vår verksamhet med minsta möjliga påverkan på klimatet. Därför arbetar vi för att effektivisera och reducera vår resursförbrukning och utsläpp. Våra koldioxidutsläpp beräknas enligt den internationella standarden Greenhouse Gas Protocol (GHG protokollet) och redovisas i tre olika avgränsningar (Scope). För alla beräkningar har försiktighetsprin­cipen applicerats.

- Scope 1 avser direkta utsläpp från verksamhet som ägs och kontrolleras av oss, däribland utsläpp från produktion och bränsleförbrukning för fordon där metoden operational control har använts vid beräkningen och baseras på rapporterade körda kilometer samt genomsnittligt utsläpp av 134 g Co2e/km från koncernens fordonspark. Med en ny bilpolicy som implementerades under året vill vi premiera valet av mer miljövänliga bilar i syfte att reducera våra utsläpp i Scope 1.

- Scope 2 avser indirekta utsläpp från inköpt och förbrukad el, värme och kyla. Utsläppen i Scope 2 redovisas i enlighet med GHG protokollets riktlinjer för platsbaserade utsläpp. Emissionsfaktorn för förbrukad el och värme är baserad på ett högt beräknat genomsnitt för nordisk elproduktion samt svensk fjärrvärmeproduktion där 1 KWh beräknas generera 0,1 kg CO2e. Framgent avser vi att ta fram platsspecifika emissionsfaktorer för el- och värmeförbrukning.

- Scope 3 avser indirekta utsläpp från källor som inte ägs eller kontroller­as av Addtech, och inkluderar bland annat inköp, logistik och tjänstere­sor. Beräkningarna är baserade på rapporter från transportleverantörer och resebyråer. För uppströmstransporter beräknas alla varutransporter från leverantör till lager och med nedströmstransporter beräknas alla varutransporter till kund från lager. De transporter som går direkt från leverantör till kund beräknas som nedströms. Våra största identifierade utsläpp inom Scope 3 ligger inom kategori 4: uppströms transport och distribution, kategori 9: nedströms transport och distribution samt 6: tjänsteresor (endast flyg). Utsläppen från inköp och användning av våra produkter har inte beräknats i detta skede.

Under året togs beslutet att vi vill reducera vår koldioxidintensitet med 50 procent till 2030. Med den visionen vill vi växa på ett ännu mer klimatef­fektivt sätt. Detta arbete fortsätter under 2020/2021 med att uppmuntra alla bolag i koncernen att sätta egna mål i linje med den övergripande visionen.

ANDEL AV INKÖPSVOLYMEN SOM UTVÄRDERATS UTIFRÅN UPPFÖRANDEKODEN
Vi har ett stort antal leverantörer över världen och en majoritet av inköpen sker från utomnordiska leverantörer i Europa, USA och Asien. Att produk­tionen till största del inte sker inom vår verksamhet medför vissa hållbar­hetsrisker. Samtidigt är våra leverantörsrelationer ofta långa och präglade av ett nära samarbete kring hur leverantörens produkter kan användas i olika kundapplikationer. Det gynnar kvalitet, pris, ledtider och kundnöjdhet samtidigt som det ger oss möjlighet att ha en konstruktiv dialog kring le­verantörens hållbarhetsrisker och utveckling. Vi söker också ständigt efter nya leverantörer som kan komplettera eller förstärka vår affärsutveckling. Därför är det viktigt att både nya och existerande leverantörer utvärderas i enlighet med vår uppförandekod, ett arbete som sker decentraliserat hos våra bolag. Vår vision är att regelbundet granska, utvärdera och föra en konstruktiv dialog med leverantörer motsvarande 80 procent av vår inköpsvolym som prioriteras efter strategisk vikt och högre risk. Med detta vill vi åstadkomma positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga föränd­ringar i vår leverantörskedja.