Not 21

Obeskattade reserver

Moderbolaget 2020-03-31 2019-03-31
Periodiseringsfond, avsatt 2013/2014 - 67
Periodiseringsfond, avsatt 2014/2015 - 75
Periodiseringsfond, avsatt 2015/2016 - 55
Periodiseringsfond, avsatt 2016/2017 - 91
Periodiseringsfond, avsatt 2017/2018 47 75
Periodiseringsfond, avsatt 2018/2019 84 84
Periodiseringsfond, avsatt 2019/2020 - -
Ackumulerade överavskrivningar 0 0
Vid årets slut 131 447
Av moderbolagets obeskattade reserver om totalt 131 MSEK utgör 28 MSEK uppskjuten skatt ingående i den i koncernbalansräkningen redovisade posten uppskjuten skatt.