Not 20

Eget kapital

KONCERNEN
Övrigt tillskjutet kapital

Avser eget kapital som är tillskjutet från ägare.

Koncernen
Reserver 1) 2019/2020 2018/2019
Omräkningsreserv
Ingående omräkningsreserv 123 87
Årets omräkningseffekt 56 36
Utgående omräkningsreserv 179 123
Säkringsreserv 2) 0 0
Omvärderingar redovisade via övrigt totalresultat 9 0
Redovisad i resultaträkningen vid avyttring (övriga rörelseintäkter/-kostnader) -7 0
Skatt hänförlig till årets omvärderingar -2 0
Skatt hänförlig till avyttringar 1 0
Utgående säkringsreserv 1 0
Reserver totalt 180 123
1) Avser reserver hänförliga till moderbolagets aktieägare.
2) Avser kassaflödessäkringar, som består av valutaklausuler i kundkontrakt.

OMRÄKNINGSRESERV
Omräkningsreserven innefattar alla valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av finansiella rapporter från utländska verksamheter som har upprättat sina finansiella rapporter i en annan valuta än den valuta som koncernens finansiella rapporter presenteras i. Moderbolaget och koncernen presenterar sina finansiella rapporter i svenska kronor.

SÄKRINGSRESERV
Säkringsreserven innefattar den effektiva andelen av den ackumulerade nettoförändringen av verkligt värde på ett kassaflödessäkringsinstrument hänförbart till säkringstransaktioner som ännu inte har inträffat.

BALANSERADE VINSTMEDEL INKLUSIVE ÅRETS RESULTAT
I balanserade vinstmedel inklusive årets resultat ingår intjänade vinst-medel i moderbolaget och dess dotterföretag. Tidigare avsättningar till reservfond ingår i denna eget kapitalpost.

ÅTERKÖPTA AKTIER
Återköpta aktier innefattar anskaffningskostnaden för egna aktier som innehas av moderbolaget. Per balansdagen uppgick koncernens innehav av egna aktier till 1 049 918 (1 141 387).

UTDELNING
Efter balansdagen har styrelsen föreslagit utdelning om 4,00 kronor per aktie. Utdelningen blir föremål för fastställelse på årsstämman den 28 augusti 2020.

Förslag till vinstdisposition 2019/2020
Balanserad vinst 228 MSEK
Årets vinst 209 MSEK
TOTALT 437 MSEK
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
Till aktieägarna utdelas 4,00 SEK per aktie* 269 MSEK
Till balanserade vinstmedel överförs 168 MSEK
TOTALT 437 MSEK
* Beräknat på antal utestående aktier per den 30 juni 2020. Det totala utdelningsbeloppet kan komma att ändras om antalet återköpta egna aktier förändras innan avstämningsdagen för utdelning, vilken föreslås till den 1 september 2020.

MODERBOLAGET

BUNDNA FONDER
Bundna fonder får inte minskas genom vinstutdelning.

RESERVFOND
Syftet med reservfonden är att spara en del av nettovinsten, som inte går åt för täckning av balanserad förlust.

BALANSERADE VINSTMEDEL
Utgörs av föregående års fria egna kapital efter att en eventuell vinstut­delning lämnats. Utgör tillsammans med årets resultat och eventuell fond för verkligt värde summa fritt eget kapital, det vill säga det belopp som finns tillgängligt för utdelning till aktieägarna.

ANTAL AKTIER
Antalet aktier per 31 mars 2020 utgörs dels av 3 229 500 aktier av serie A medförande 10 röster per aktie och dels av 64 968 996 aktier av serie B medförande 1 röst per aktie. Aktiens kvotvärde är 0,75 SEK. 1 049 918 aktier av serie B har återköpts, inom ramen för bolagets pågående återköpsprogram. Netto, efter avdrag för återköpta aktier, uppgår antalet B-aktier till 63 919 078.

2020-03-31
Antal utestående aktier A-aktier B-aktier Samtliga aktieslag
Vid årets början 3 229 500 63 827 609 67 057 109
Lösen av köpoptioner 241 469 241 469
Återköp av egna aktier -150 000 -150 000
Omvandling av A- till B-aktier
Vid årets slut 3 229 500 63 919 078 67 148 578
2019-03-31
Antal utestående aktier A-aktier B-aktier Samtliga aktieslag
Vid årets början 3 229 500 63 762 851 66 992 351
Lösen av köpoptioner 264 758 264 758
Återköp av egna aktier -200 000 -200 000
Omvandling av A- till B-aktier
Vid årets slut 3 229 500 63 827 609 67 057 109

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.