Not 28

Kassaflödesanalys

Justering för Koncernen Moderbolaget
poster som ej ingår i kassaflödet 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019
Avskrivningar 418 226 1 1
Omvärdering av villkorade köpeskillingar -52 -8
Resultat vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar -1 -6
Förändring av pensionsskuld 2 0 2 2
Förändring övriga avsättningar och upplupna poster -4 14
Övrigt -9 3 -3 -3
Totalt 354 229 0 0

För koncernen uppgick under året erhållen ränta till 4 MSEK (3) och under året utbetald ränta till 19 MSEK (13). För moderbolaget uppgick under året erhållen ränta till 27 MSEK (25) och under året utbetald ränta till 17 MSEK (13).

Förvärv
Följande justeringar har gjorts till följd av värdet av tillgångar och skulder i under året förvärvade företag, jämte justeringar, som exempelvis utbetalda villkorade köpeskillingar avseende förvärv genomförda tidigare år:

2019/2020 2018/2019
Anläggningstillgångar 440 689
Varulager 82 63
Fordringar 110 185
Likvida medel 65 101
Totalt 697 1 038
Räntebärande skulder och avsättningar -138 -150
Icke räntebärande skulder och avsättningar -142 -241
Totalt -280 -391
Totala justeringar av tillgångar och skulder 417 647
Utbetald köpeskilling årets förvärv -417 -647
Utbetald köpeskilling avseende tidigare års förvärv -79 -116
Likvida medel i förvärvade företag 65 101
Påverkan på koncernens likvida medel -431 -662

Samtliga årets förvärvade verksamheter intas i koncernredovisningen enligt förvärvsmetoden.

Avyttringar
Följande justeringar har gjorts till följd av värdet av tillgångar och skulder i under året avyttrade företag:

2019/2020 2018/2019
Anläggningstillgångar 0 8
Varulager 0 16
Fordringar 1 18
Likvida medel 0 3
Räntebärande skulder och avsättningar -8
Icke räntebärande skulder och avsättningar 0 -22
Avyttrade nettotillgångar 1 15
Realisationsresultat 0 5
Erhållen köpeskilling 1 20
Likvida medel i avyttrade företag 0 -3
Påverkan på koncernens likvida medel 1 17

Likvida medel i kassaflödesanalysen består av kassa och bank. Samma definition som använts vid bestämmande av likvida medel i balansräkningen har använts i kassaflödesanalysen.

Avstämning av skulder som härrör från finansieringsverksamheten
2019-04-01 Kassaflöden Icke-kassaflödespåverkande förändringar 2020-03-31
Koncernen Förvärv av dotter - bolag Justering över resultaträkningen Valutakurs - differenser Nya leasingkontrakt Avslutade leasingkontrakt Ny redovisnings-princip IFRS 16
Checkräkningskredit 1 030 -873 - - 0 - - - 157
Skulder till kreditinstitut 739 897 10 - 3 - - - 1 649
Övriga räntebärande skulder 229 1 -4 -48 5 - - - 183
Leasingskuld - -156 - 8 6 216 -5 558 627
Skulder härrörande från finansieringsverksamheten 1 998 -131 6 -40 14 216 -5 558 2 616
Avstämning av skulder som härrör från finansieringsverksamheten
2018-04-01 Kassaflöden Icke-kassaflödespåverkande förändringar 2019-03-31
Koncernen Förvärv av dotterbolag Justering över resultaträkningen Valutakurs- differenser
Checkräkningskredit 820 210 - - - 1 030
Skulder till kreditinstitut 315 371 52 - 1 739
Övriga långfristiga räntebärande skulder 233 8 -13 3 -2 229
Skulder härrörande från finansieringsverksamheten 1 368 589 39 3 -1 1 998
Avstämning av skulder som härrör från finansieringsverksamheten
Moderbolaget 2019-04-01 Kassaflöden 2020-03-31
Checkräkningskredit 1 030 -874 156
Skulder till kreditinstitut 700 900 1 600
Skulder härrörande från finansieringsverksamheten 1 730 26 1 756
Avstämning av skulder som härrör från finansieringsverksamheten
Moderbolaget 2018-04-01 Kassaflöden 2019-03-31
Checkräkningskredit 821 209 1 030
Skulder till kreditinstitut 300 400 700
Skulder härrörande från finansieringsverksamheten 1 121 609 1 730

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.