KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

MSEK Not 2019/2020 2018/2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster 1 105 865
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 28 354 229
Betald inkomstskatt -273 -230
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 1 186 864
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager -88 -237
Förändring av rörelsefordringar -90 -378
Förändring av rörelseskulder 109 275
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 1 117 524
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -85 -70
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 4 5
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -20 -23
Förvärv av verksamheter, netto likviditetspåverkan 28 -431 -662
Avyttring av verksamheter, netto likviditetspåverkan 28 1 17
Förändring av finansiella tillgångar -1 8
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -532 -725
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Återköp av egna aktier -42 -38
Inlösta, utfärdade och återköpta köpoptioner 16 22
Upptagande av lån 28 351 915
Amortering av lån 28 -326 -326
Amortering leasing 28 -156
Övrig finansiering -4 -1
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare -336 -269
Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande -10 -9
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN -507 294
ÅRETS KASSAFLÖDE 78 93
Likvida medel vid årets början 295 192
Valutakursdifferens i likvida medel -10 10
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 363 295

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.