KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

MSEK Not 2019/2020 2018/2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster 1 105 865
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 28 354 229
Betald inkomstskatt -273 -230
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 1 186 864
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager -88 -237
Förändring av rörelsefordringar -90 -378
Förändring av rörelseskulder 109 275
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 1 117 524
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -85 -70
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 4 5
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -20 -23
Förvärv av verksamheter, netto likviditetspåverkan 28 -431 -662
Avyttring av verksamheter, netto likviditetspåverkan 28 1 17
Förändring av finansiella tillgångar -1 8
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -532 -725
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Återköp av egna aktier -42 -38
Inlösta, utfärdade och återköpta köpoptioner 16 22
Upptagande av lån 28 351 915
Amortering av lån 28 -326 -326
Amortering leasing 28 -156
Övrig finansiering -4 -1
Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare -336 -269
Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande inflytande -10 -9
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN -507 294
ÅRETS KASSAFLÖDE 78 93
Likvida medel vid årets början 295 192
Valutakursdifferens i likvida medel -10 10
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 363 295