Not 24

Långfristiga räntebärande skulder

Koncernen
2020-03-31 2019-03-31
Skulder till kreditinstitut:
Förfall inom 2 år 917 201
Förfall inom 3-5 år 710 418
Förfall 5 år och senare 0 1
Totalt långfristiga skulder till kreditinstitut 1 627 620
Leasingskuld:
Förfall inom 2 år 141 -
Förfall inom 3-5 år 251 -
Förfall 5 år och senare 66 -
Totalt leasingskuld 458 -
Övriga räntebärande skulder:
Förfall inom 2 år 48 84
Förfall inom 3 år 17 11
Förfall inom 4-5 år 4
Förfall 5 år och senare 4
Totalt långfristiga övriga räntebärande skulder 69 99
Totalt 2 154 719
I moderbolaget uppgick långfristiga räntebärande skulder per 2020-03-31 till 1 600 MSEK (600). Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade tilläggsköpeskillingar med en beräknad ränta på 5,0 procent.
Addtechkoncernens långfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor:
2020-03-31 2019-03-31
Valuta Lokal valuta MSEK Lokal valuta MSEK
SEK 1 600 1 600 600 600
Övrigt 3 27 0 0
Totalt 1 627 600
Moderbolaget
2020-03-31 2019-03-31
Skulder till kreditinstitut:
Förfall inom 2 år 900 200
Förfall inom 3-5 år 700 400
Förfall 5 år och senare
Totalt långfristiga skulder till kreditinstitut 1 600 600
Skulder till koncernföretag 127 264
TOTALT 1 727 864

Moderbolagets skulder till koncernföretag löper utan fastställd förfallotidpunkt.