KONCERNENS TOTALRESULTAT

MSEK 2019/2020 2018/2019
Årets resultat 873 672
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Årets förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar 2 0
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 59 37
Skatt hänförlig till poster som senare kan återföras i resultaträkningen -1 0
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner -12 -31
Skatt hänförlig till poster som inte ska återföras i resultaträkningen 3 7
ÖVRIGT TOTALRESULTAT 51 13
ÅRETS TOTALRESULTAT 924 685
Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 910 672
Innehav utan bestämmande inflytande 14 13