KONCERNENS TOTALRESULTAT

MSEK 2019/2020 2018/2019
Årets resultat 873 672
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Årets förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar 2 0
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 59 37
Skatt hänförlig till poster som senare kan återföras i resultaträkningen -1 0
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner -12 -31
Skatt hänförlig till poster som inte ska återföras i resultaträkningen 3 7
ÖVRIGT TOTALRESULTAT 51 13
ÅRETS TOTALRESULTAT 924 685
Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 910 672
Innehav utan bestämmande inflytande 14 13

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.