Not 17

Finansiella tillgångar och skulder

Moderbolaget
Fordringar på koncernföretag 2020-03-31 2019-03-31
Vid årets början 1 984 1 692
Ökning under året 40 584
Minskning under året -220 -292
Redovisat värde vid årets slut 1 804 1 984
 
Moderbolaget
Specifikation av andelar i koncernföretag Land Antal aktier Kvotvärde Innehav % Redovisat värde
2020-03-31
Redovisat värde
2019-03-31
Addtech Nordic AB, 556236-3076, Stockholm Sverige 1 750 100 100 1 004 1 004
Totalt 1 004 1 004
Komplett lagstadgad specifikation har bilagts den årsredovisning som insänts till Bolagsverket. Denna specifikation kan erhållas från Addtech AB.
Moderbolaget
Andelar i koncernföretag 2020-03-31 2019-03-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 1 119 1 119
Vid årets slut 1 119 1 119
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början -115 -115
Vid årets slut -115 -115
Redovisat värde vid årets slut 1 004 1 004
Redovisat värde vid årets början 1 004 1 004
Redovisade värden på finansiella instrument redovisas i balansräkningen enligt följande tabell.
2020-03-31
Koncernen Värderade till verkligt värde via resultatet Egetkapital instrument redovisade till verkligt värde via övrigt totalresultat Värderade till upplupet anskaffningsvärde Summa redovisat värde
Övriga finansiella tillgångar 4 4
Långfristiga fordringar 19 19
Kundfordringar 2 003 2 003
Övriga fordringar 11 - 117 128
Likvida medel 363 363
Långfristiga räntebärande skulder 46 2 108 2 154
Kortfristiga räntebärande skulder 105 357 462
Leverantörsskulder 1 028 1 028
Övriga skulder 5 - 5
2019-03-31
Koncernen Värderade till verkligt värde via resultatet Egetkapital instrument redovisade till verkligt värde via övrigt totalresultat Värderade till upplupet anskaffningsvärde Summa redovisat värde
Övriga finansiella tillgångar 4 4
Långfristiga fordringar 12 12
Kundfordringar 1 887 1 887
Övriga fordringar 3 77 80
Likvida medel 295 295
Långfristiga räntebärande skulder 75 644 719
Kortfristiga räntebärande skulder 123 1 154 1 277
Leverantörsskulder 955 955
Övriga skulder 2 2
Kortfristiga och långfristiga lån är upptagna till upplupna anskaffningsvärden. Skillnaden mellan redovisat värde och verklighet värde är marginell för dessa. Detsamma gäller andra finansiella instrument av större belopp, eftersom löptiden är kort. Räntebärande skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen, avser villkorade tilläggsköpeskillingar för rörelseförvärv.
31 March 2020 31 March 2019
Verkligt värde på finansiella instrument Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3 Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument 6 6 2 2
Derivat - verkligt värde via resultatet 5 5 1 1
Summa finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå 11 11 3 3
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument 1 1 0 0
Derivat - verkligt värde via resultatet 4 4 2 2
Villkorade köpeskillingar- verkligt värde via resultatet 151 151 198 198
Summa finansiella skulder till verkligt värde per nivå 156 5 151 200 2 198
Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt tabellen ovan.
Nivå 1 avser när verkligt värde fastställs utifrån noterade priser på en aktiv marknad. Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori.
Nivå 2 avser när verkligt värde fastställs utifrån antingen direkt eller indirekt observerbara marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1. Detta sker för valutakonton och inbäddade derivat.
Nivå 3 är inte observerbara på marknaden. För koncernens villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering.För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde vara lika med redovisat värde.
Villkorade köpeskillingar 2019/2020 2018/2019
Ingående bokfört värde 198 215
Årets förvärv 63 84
Återförda via resultaträkningen -52 -8
Utbetalda köpeskillingar -65 -105
Räntekostnader 3 10
Valutakursdifferenser 4 2
Utgående bokfört värde 151 198
Finansiella instruments påverkan på nettoresultatet 2019/2020 2018/2019
Tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen -5 -9
Eget kapital instrument redovisade till verkligt värde via övrigt totalresultat 0 0
Värderade till upplupet anskaffningsvärde -35 -20
Totalt -40 -29

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.