KONCERNENS BALANSRÄKNING

MSEK Not 2020-03-31 2019-03-31
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 14 3 240 2 953
Materiella anläggningstillgångar 15 310 270
Nyttjanderättstillgångar 16 626 -
Uppskjutna skattefordringar 13 27 20
Övriga finansiella tillgångar 37 25
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 4 240 3 268
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager 18 1 642 1 417
Skattefordringar 2 1
Kundfordringar 3 2 003 1 887
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 128 96
Övriga fordringar 128 81
Likvida medel 363 295
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 4 266 3 777
SUMMA TILLGÅNGAR 8 506 7 045
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL 20
Aktiekapital 51 51
Övrigt tillskjutet kapital 344 344
Reserver 180 123
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 2 443 1 952
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 3 018 2 470
Innehav utan bestämmande inflytande 58 50
SUMMA EGET KAPITAL 3 076 2 520
SKULDER
Långfristiga skulder
Långfristiga räntebärande skulder 24 2 154 719
Avsättningar till pensioner 22 332 260
Uppskjutna skatteskulder 13 284 353
Långfristiga icke räntebärande skulder 2 12
Summa långfristiga skulder 2 772 1 344
Kortfristiga skulder
Kortfristiga räntebärande skulder 25 462 1 277
Leverantörsskulder 1 028 955
Skatteskulder 159 87
Övriga skulder 435 357
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 528 458
Avsättningar 23 46 47
Summa kortfristiga skulder 2 658 3 181
SUMMA SKULDER 5 430 4 525
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 506 7 045
Upplysningar om eventualförpliktelser och ställda säkerheter finns i not 27.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.