INDUSTRIAL PROCESS

Affärsnytta genom bättre processflöden

Industrial Process fokuserar på att utveckla kundernas affärsnytta genom att med hög teknisk kompetens erbjuda tjänste- och produktlösningar som bidrar till att effektivisera industriella processflöden. Det skapar mervärden som konkurrenskraftigare produkter, mindre miljöpåverkan, tidsvinster och annat som bidrar till kundens möjligheter att öka lönsamheten. Affärsområdet har fortsatt stora tillväxtmöjligheter, eftersom samhällets krav på att företag ska minska sin miljöpåverkan växer kontinuerligt. Många bolag har bra positioner i vissa marknadsnischer med stora möjligheter att växa snabbare än marknaden. Det marina segmentet väntas till exempel fortsätta växa på grund av nya hårdare utsläppskrav. Även andra branscher, till exempel pappers-, energi-, kemi- och läkemedelsbranscherna har växande behov av utrustning som kontrollerar och analyserar olika processer.

UTVECKLING UNDER 2019/2020
Affärsområdet gick på många sätt i spetsen för koncernens positiva utveckling genom en exceptionellt stark utveckling på efterfrågan inom det marina segmentet och tjänster till miljöförbättrande lösningar. Under andra halvåret märktes en utplaning på hög nivå vad gäller efterfrågan inom mekanisk industri och specialfordon samt inom skogsindustrin, medan affärsläget var stabilt i övrig processindustri. Affärsområdets starka organiska tillväxt gav mycket bra hävstång på marginalerna. Läs mer i förvaltningsberättelsen.

OMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD

Nyckeltal 2019/2020 2018/2019
Nettoomsättning, MSEK 3 204 2 305
EBITA, MSEK 445 219
EBITA-marginal % 13.9 9.5
Avkastning på rörelsekapital, % 83 51
Medelantal anställda 882 730
Förvärvad årsomsättning* 190 267
* Avser situationen på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.