Not 32

Upplysningar om närstående

Addtechkoncernens närstående är i huvudsak ledande befattnings-havare. Information om personalkostnader finns i not 6 Anställda och personalkostnader.