Not 25

Kortfristiga räntebärande skulder

Koncernen Moderbolaget
2020-03-31 2019-03-31 2020-03-31 2019-03-31
Kreditfaciliteter
Beviljad checkräkningskredit 1 300 1 301 1 300 1 300
Beviljade övriga skulder till kreditinstitut 1 201 400 1 200 400
Omklassificeringar -300 -400 -300 -400
Outnyttjad del -2 044 -270 -2 044 -270
Utnyttjat kreditbelopp 157 1 031 156 1 030
Övriga skulder till kreditinstitut 22 119 0 100
Leasingskuld 169
Övriga räntebärande skulder 114 127
Totalt 462 1 277 156 1 130
Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade köpeskillingar med en beräknad ränta på 5,0 procent.
Addtechkoncernens kortfristiga skulder till kreditinstitut fördelas på följande valutor:
2020-03-31 2019-03-31
Valuta Lokal valuta MSEK Lokal valuta MSEK
SEK 100 100
CNY 10 15 8 11
EUR 1 7 1 8
Totalt 22 119
Koncernens finansiering hanteras i huvudsak av moderbolaget Addtech AB.