AFFÄREN

MED BLICK FÖR FRAMTIDENS AFFÄRER

Världen står inför stora utmaningar, med växande krav på teknikutveckling som är både lönsam och hållbar. För Addtech innebär det mängder av möjligheter att skapa framtida värden, både för kunder och för samhället.

Elektrifiering, stamnätsutbyggnad, automatisering, flödeskontroll, Industri 4.0, infrastrukturutveckling, medicinteknik… listan över alla teknikområden där Addtech­bolagen är aktiva kan göras lång. Varje dag jobbar koncernens 130 dotterbolag världen över med att på olika sätt hjälpa kunder att hitta de bästa tekniklösningarna för just deras behov. Många av lösningarna har tydliga hållbarhetskopplingar. Det innebär att Add­tech ofta hjälper kunder att både förbättra sina affärer och bidra till samhällsvinster i form av till exempel minskade utsläpp, energieffektivare transporter, säkrare arbetsplatser eller annat som på olika sätt gynnar människor.

Men hur kan Addtechbolagens lösningar se ut i praktiken? Ett exempel döljer sig i en anonym tegelbyggnad i ett industriområde utanför Eskilstuna. Här håller FB Kedjors svenska verksamhet hus. Att sälja kedjor kan verka okomplicerat, men verksamheten handlar om mer än så – här agerar medarbe­tarna i stor utsträckning som möjliggörare i länken mellan kund och leverantör.

Tillsammans med ståltillverkaren SSAB tog FB Kedjor nyligen fram en helt ny och banbrytande lösning åt fjärrvärmeleveran­tören Söderenergi. Fjärrvärmeanläggningar är extremt tuffa miljöer, där det är vanligt att material snabbt rostar sönder. Efter bara nå­got år kan utrustningen behöva bytas ut. Men genom ett hållbart specialstål från SSAB kunde Söderenergi få en produkt med trettio gånger längre livslängd jämfört med tidigare material, och även positiva miljökonsekvenser i form av grönare el och värme till slutkunder, samt minskade koldioxidutsläpp.

FB Kedjors VD John Karlsson berättar om projektet:
- Kundens utmaning var att bottenplåtarna som används som trågbotten på kedjetran­sportören i marktippfickan sprack och förstör­de själva konstruktionen. Vi på FB Kedjor tog då initiativet att föra samman Söderenergi med specialister på SSAB, som vi kände väl. Ett team bildades under vår ledning i syfte att ta fram och utvärdera ett specialstål till bottenplå­tar som långsiktigt kunde klara av de extremt tuffa förhållandena.

Långsiktigt var rätta ordet: Specialstålet som testades visade sig ha en livslängd på cirka 80 år. Efter cirka fem år av analyser, utvecklingsarbete, produktion och uppföljning konstaterade teamet att allt fungerade perfekt.

- Materialbytet medför en rad positiva och mätbara miljökonsekvenser. Enligt SSAB:s beräkningar kommer koldioxidutsläppen att minska med cirka 1120 ton under anlägg­ningens livstid, förklarar John Karlsson.

FB Kedjor har gjort motsvarande hållbara lösningar för andra kunder, där de dessutom utvecklat materialet i själva kedjan för att uppnå mätbara positiva effekter.

- Vårt tankesätt – som vi kallar FB EcoUp­grade – börjar med att vi sätter oss ner med vad de vill uppnå. Relativt ofta vill kunden att vi hjälper dem att driva ett aktivt miljöarbete och utveckla hållbara lösningar, samtidigt som det skapar ekonomiska fördelar. På så sätt kan vi stötta kunden i att ta ett globalt ansvar och göra skillnad på riktigt, säger John Karlsson.

Han anser att kunderna idag har allt större förståelse och vilja att förbättra sig inom hållbarhetsområdet. Fortfarande är till exempel pris, leveranssäkerhet och kvalitet viktigt, men många bolag vill göra skillnad och tar gärna emot FB Kedjors kunskap inom hållbarhet.

- Och då gäller det inte bara miljöaspek­terna. Även den mänskliga biten med bland annat arbetsskador, belastning och arbets­miljö är viktig. FB Kedjor levererar inte bara en produkt, utan har en mission att hjälpa våra kunder att driva deras hållbarhetsarbe­te framåt. Att helt enkelt tänka långsiktigt för kommande generationer, säger John Karlsson.

Ett annat Addtechbolag med tydlig hållbarhetskoppling är Sammet Dampers. Med basen i Jyväskylä i mellersta Finland säljer bolaget industrispjäll som reglerar gasflöden i olika industriella processer, med världen som marknad. Störst är det marina segmentet, där Sammet hjälper kunder med världens mest avancerade lösningar för att minska utsläpp från fartyg.

- Vi har verkligen en produkt som hjälper kunderna att göra stor skillnad. Våra spjäll finns på världens stora fartyg där de aktivt bidrar till att stoppa utsläpp och föroreningar, berättar Mikko Sammasmaa, marknadsdirektör.

Nischen har vuxit snabbt inom Addtech, och Sammet har tredubblat sin omsättning bara det senaste verksamhetsåret. Och även om efterfrågan det senaste halvåret planat ut på grund av att branschen i stort väntat på att nya regleringar ska träda i kraft, så är den långsiktiga efterfrågan fortsatt stark. Den drivs av att samhället fortsätter att ställa allt hårdare krav på miljöeffektiva lösningar, berättar Mikko Sammasmaa.

- Det sker hela tiden förändringar och skärpningar i regelverk och direktiv om klimat och miljö. Vi jobbar i frontlinjen i just vår bransch, och för oss är det tydligt - striktare miljöregleringar innebär fler affärsmöjligheter. Vi kan svara upp mot kraven och har som mission att bidra till en renare och mer hållbar morgondag. Sammet är också vana att bli granskade av kunderna ur just hållbarhetsperspektiv, förklarar Mikko Sammasmaa.

- Vi ser att kunderna har väldigt höga förväntningar på oss, och många väljer att göra hållbarhetsgranskningar av både oss och våra leverantörer. Men samtidigt är det något som motiverar oss – att jobba för bättre klimat och miljö är något som vi vet engagerar våra anställda. Vi jobbar mycket med frågan internt, eftersom det har en stor strategisk förankring. Klimat- och miljöfrågor har ju en direkt koppling till det vi säljer.

En sak som alltid karaktäriserat Addtechbolagen är förmågan att snabbt hitta och följa de stora tekniktrender som driver både marknader och samhällen framåt. En av de allra starkaste trenderna just nu är elektrifiering. I praktiken griper trenden in och skapar möjligheter för i princip alla Addtechs affärsområden: Från att bidra till grön el genom att leverera komponenter till exempelvis vindkraftverk, till att sälja utrustning för transmissionsnäten som transporterar elen, ända fram till den eldrivna utrustningen.

I Danmark finns Dovitech, ett Addtechbolag som spänner över en stor del av det affärsspektrum som elektrifieringen innebär. Dovitech är med sin omsättning på cirka 100 miljoner danska kronor ett av Addtechs större dotterbolag, och dess produkter och lösningar finns att hitta i såväl Vestas vindkraftverk som i avancerad medicinteknisk utrustning och vanliga hushållsapparater.

- Vi blir ofta förknippade med grön energi tack vare att vi har stora kunder inom vindkraft, men vi gör otroligt mycket mer än så, berättar Michael Rosenkrantz, VD för Dovitech.

I rask takt visar han en rad bilder. Det är en hel del exempel från industrin: Ett vågkraftverk, en skyskrapa med turbiner på taket, en eldriven bilfärja, en industrirobot, en röntgenapparat. Men bilderna föreställer också sådant som förknippas mer med vardagsliv: En snålspolande tvättmaskin, en laddstolpe till en elbil, LED-armaturer, en hörapparat, en trapplift för en pensionär… Dovitechs lösningar verkar kort sagt finnas lite överallt.

- Elektronik finns ju numera med nästan överallt, och då finns ofta även vi med på något sätt. Ofta blir folk förvånade när vi visar allt vi jobbar med, det är inte alls vad de förväntar sig. Ett jätteintressant område är till exempel människors säkerhet. Hur passar elektronikkomponenter in i det området? Men tänk bara vilken skillnad som kameror och sensorer kan göra för de som jobbar med underhåll inom processindustri, förklarar Michael Rosenkranz.

Han tror att utvecklingen inom elektrifiering bara kommer att fortsätta:
- Det kommer att hända enormt mycket. Titta bara på Norge där nästan allt är elektrifierat numera, från bilar till stora färjor, som vi jobbar med just nu. Om tio år kommer de här marknaderna att vara ännu större. Därför ser vi till att vara bra positionerade redan nu, även inom utvecklingsprojekt. Ett sådant som jag personligen tycker är jättespännande just nu är utvecklingen av ett elhybridflygplan, där vi är med och levererar lösningar.

Även för Dovitech är hållbarhet en nyckel i framtida affärsutveckling.
- Hållbarhetsfrågorna är helt avgörande för mig, för i slutänden handlar det alltid om människor. Vi säljer inte bara en massa komponenter - vi paketerar dem och adderar värde som till slut kommer människor till godo. Dessutom tycker jag också att hållbarhet handlar om att våga vara långsiktig i kundrelationerna. Vi har lärt känna våra kunder under lång tid. Vi vet vad de vill ha och de i sin tur vet vad vi går för – att vi inte tycker att något är omöjligt, säger Michael Rosenkrantz, som också pekar på den fördel som hela Addtech-nätverket innebär: - Addtechbolagen har en massa know-how inom väldigt många av de viktigaste framtidstrenderna när det gäller teknik. Som jag ser det har vi enorm potential att utveckla ännu fler affärer tillsammans.

Bättre fördelning av segment och geografier

De senaste åren har Addtech aktivt breddat fördelningen av verksamheter vad gäller både kundsegment och geografier. Det bidrar till stabilare utveckling av koncernen genom att jämna ut affärsvariationer över en konjunkturcykel.

Andel av omsättningen som bidrar till något av FN:s globala mål

Under verksamhetsåret har Addtech gjort en översiktlig beräkning av hur stor andel av befintlig verksamhet som redan idag på något sätt bidrar till FN:s globala mål. Dessa utgör idag cirka 40 procent av den totala omsättningen. Mer information om beräkningen finns i hållbarhetsnoterna här.

Ekonomiskt samhällsvärde 2019/2020, MSEK

Ekonomiskt värde genererat 11 735
Ekonomiskt värde fördelat 11 510
-varav kostnader för tillverkning 8 725
-varav löner och ersättningar
(löner, pensioner, löneskatter,
sociala avgifter)
2 114
-varav utbetalningar till kreditgivare 62
-varav utbetalningar till
aktieägare (avser utdelning)
336
-varav utbetalningar till stater (skatt) 273
Kvar i företaget 225

Megatrender som driver utveckling

Utvecklingen i Addtechs fem affärsområden drivs av både stora megatrender och mindre nischtrender. Läs mer om affärsområdena samt årets utveckling i förvaltningsberättelsen.
Automation: -Industri 4.0, smarta städer, Internet of Things
Components: -Elektrifiering, miljö- och klimatutveckling, Teknikutveckling
Energy: -Förnybar energi, kraftnätsutbyggnad, högre teknikgrad i installationer
Industrial Process: -Miljö- och klimatregleringar, optimering och säkerhet, nya produkter i flödesprocesser
Power Solutions: -Elektrifiering, ökat fokus på ergonomi, ökat fokus på batterier

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.