Not 27

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Koncernen Moderbolaget
2020-03-31 2019-03-31 2020-03-31 2019-03-31
Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut
Fastighets- och tomträttsinteckningar 38 35
Företagsinteckningar 41 13
Övriga ställda säkerheter 1 1
Totalt 80 49
Eventualförpliktelser
Borgens-och övriga eventualförpliktelser 122 25 46 0
Borgensförbindelser för dotterbolag 1) 136 131
Totalt 122 25 182 131
1) Avser PRI-skulder.