VÄRDEKEDJAN

MED VÄRLDEN SOM ARBETSFÄLT

De senaste åren har Addtech vuxit utanför Norden, både genom att följa kunderna ut i världen och genom nya förvärv. Internationaliseringen skapar fler affärsmöjligheter, men ökar samtidigt vikten av att ta ansvar i hela värdekedjan.

Addtech har rötterna i nordisk industri, men andelen affärsvolym utanför de nordiska länderna växer stadigt. Under verksamhets­året som gick förvärvades till exempel det schweiziska bolaget Omni Ray av Addtech Automation, och Addtech Power Solutions förvärvade tyska DMC Digital Motor Control samt nederländska Q-tronic.

Bakom den internationella expansionen finns flera förklaringar. När kunderna blivit allt mer globala så har Addtechbolagen helt enkelt följt med kunderna ut i världen, både genom export och genom egna etableringar. Dessutom arbetar Addtech med många av världens ledande leverantörer, som i sin tur ofta har global närvaro.

För Addtech innebär utvecklingen både fler affärsmöjligheter och stabilare verksamhet. Genom att hela tiden addera nya kundseg­ment och etablera sig i fler länder kan koncer­nen till exempel minska marknadsrisker och parera konjunktursvängningar bättre.

Men internationalisering innebär också nya utmaningar, inte minst vad gäller an­svarsfrågor. Att säkerställa god affärsetik, nolltolerans mot korruption och att mänsk­liga rättigheter respekteras i alla led av värdekedjan blir allt viktigare. Addtech har sedan länge drivit alla verksamheter utifrån sin uppförandekod som utgår från bland annat FN:s Global Compacts riktlinjer. År 2017 införde koncernen även en särskild uppförandekod för leverantörerna. Syftet var att tydligt visa vilka krav Addtech ställer, och synliggöra de krav som kunderna i sin tur ställer på Addtech.

- Frågan om ansvar i värdekedjan är cen­tral för oss, men samtidigt så gör vår decen­traliserade modell att vi som koncern arbetar lite annorlunda med frågorna än många an­dra. Eftersom det är dotterbolagen som lever närmast både kunder och leverantörer så är det de som för den löpande dialogen och gör själva utvärderingarna, säger Malin Enarson, CFO och hållbarhetsansvarig på Addtech.

Hon pekar på att Addtechs förmåga att agera länk mellan kund och leverantör ger unika möjligheter att bidra till både ekono­miska, miljömässiga och sociala värden:

- Våra dotterbolag har långa relationer med leverantörerna och har i många fall redan ett välstrukturerat hållbarhetsarbete, med egna mål och ambitioner för hur de kan ta ansvar i värdekedjan. Samtidigt har vi som koncern också behovet att tydligare visa hur vi kan bidra till positiv förändring i sam­hället. Därför har vi nu valt att sätta en ny koncerngemensam vision för att ytterligare höja nivån på alla bolags uppföljningar av leverantörer.

Addtechkoncernens största dotterbolag, Hans Følsgaard, är ett av de Addtechbolag som redan ligger långt framme vad gäller hållbarhetsfrågor. Bolaget undertecknade till exempel FN:s Global Compact 2012 och gör en egen hållbarhetsrapport. Basen finns i Danmark men det är världen som är arbetsfältet, med globala kunder och leverantörer inom en rad skilda områden, till exempel automation, elteknik, infrastruktur, greentech, telekom, och mycket annat. För Hans Følsgaard kommer därför frågan om leverantörsutvärderingar högt på agendan.

- Kunderna ställer allt hårdare krav på oss vad gäller hållbarhet, och det gör i sin tur att vi ställer hårdare krav på våra leverantörer, både vad gäller miljö och sociala frågor som arbetsvillkor och nolltolerans mot korruption. Det är en nödvändighet för att stå sig i kon­kurrensen, säger Helle Aker Jensen som är hållbarhetsansvarig på Hans Følsgaard.

Utgångspunkten i arbetet är att integrera hållbarhetsfrågan i alla led, förklarar hon:

- Vi vill att hållbarhetstänket ska genom­syra hela verksamheten. Alla medarbetare ska fundera över hållbarhetsaspekterna i besluten som fattas. På så sätt blir det na­turligt att ställa rätt frågor till både sig själv och leverantörerna, till exempel vad gäller transporter: ”Hur kan vi packa produkterna rätt, hur kan den här containern fyllas så att det blir klimateffektivt? Hur minimerar vi plast och plastförpackningar i de varor vi tar emot och packar? Hur utvecklar vi mer hållbara lösningar?”

Alla leverantörer, både nya och befintliga, får skriva under på att de tagit del av uppfö­randekoden, och utvärderingar sker löpande och regelbundet, säger Helle Aker Jensen:

- Vi har väldigt långa relationer med både kunder och leverantörer - några har vi jobbat med i 50-60 år. Vi lär helt enkelt känna varandra väldigt väl och träffas ofta. Många av leverantörerna har dessutom själva väldigt hårda hållbarhetskrav, Vi har en tät dialog, som i sin tur bygger en tillit som vi alla har stor nytta av. Min bild är att leverantörerna verkligen uppskattar engagemanget från oss. Vi ligger långt framme, och när våra leverantörer ser det och läser vår hållbar­hetsrapport, så uppskattar de vårt engage­mang och ser oss som en förebild. På så sätt kan vi bidra positivt även utanför vår egen verksamhet - vilket är exakt poängen med FN:s Global Compact.

Vartannat år gör Hans Følsgaard en större utvärdering av leverantörerna, som själva får svara på ett antal frågor om sina verksamhe­ter och sitt hållbarhetsarbete. I den senaste undersökningen 2018 fick bolaget svar från leverantörer som tillsammans står för mer än 80 procent av Hans Følsgaards omsättning. Bolaget gör också både egna inspektioner och tredjepartsinspektioner löpande. Det har näs­tan aldrig hänt att leverantörer inte levt upp till förväntningarna, berättar Helle Aker Jensen:

- Jag kan ta våra kinesiska leverantörer som exempel. Många förväntar sig nog att det ska finnas en högre risk i kinesiska bolag, men vi har gjort många revisioner och uppföljningar, och det har alltid varit i sin ordning. Nu har vi börjat arbeta med de globala målen och även här kommer vi att involvera våra leverantörer. Exakt hur har ännu inte fastställts men det är viktigt att hela värdekedjan är involverad och drar i samma riktning.

  Addtechs etiska ramverk

Addtechs uppförandekod styr hur koncernen gör affärer och uppträder och agerar i vardagen. Koden bygger på koncernens egna kärnvärden, FN:s Global Compact, ILO:s kärnkonventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. I uppförandekoden finns även miljöpolicyn. Koden är fastslagen av styrelsen och omfattar alla bolag och samtliga medarbetare. Den finns illgänglig på www.addtech.com Där finns också Addtechs uppförandekod för leverantörer, som förklarar vad koncernen förväntar sig av affärspartners.

Andel av inköpsvolymen som utvärderats utifrån uppförandekoden.

Addtech har ett stort antal leverantörer över hela världen. Största delen av produktionen sker hos leverantörerna. Visionen är att 80 procent av inköpsvolymen ska utvärderas år 2030, se även hållbarhetsnoter.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.