Not 22

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Addtech har avgiftsbestämda och förmånsbestämda planer för pensioner i Sverige, Schweiz och Storbritannien. Planerna omfattar ett stort antal anställda. Dotterbolag i andra länder har huvudsakligen avgifts-baserade planer. Moderbolagets uppgifter om pensioner redovisas enligt Tryggandelagen.

AVGIFTSBESTÄMDA PLANER
Planerna omfattar huvudsakligen ålderspension, sjukpension och familje­pension. Premierna betalas löpande under året av respektive koncernfö­retag och storleken på premien baseras på lönen. Pensionskostnaden för perioden ingår i resultaträkningen.

Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 3, är detta en förmånsbestämd plan som om­fattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2019/2020 har bolaget inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP2 som tryg­gas genom försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 31 MSEK (30). Avgifterna för nästa räkenskapsår bedöms ligga i linje med årets avgifter. Den kollektiva konsoliderings-nivån för Alecta uppgick i mars 2020 till 133 procent (144). Pensionspla­nen enligt ITP1 redovisas som en avgiftsbestämd plan.

FÖRMÅNSBESTÄMDA PLANER
Pensionsplanerna omfattar i huvudsak ålderspension. Respektive arbetsgivare har vanligen ett åtagande att betala livsvarig pension och intjänandet bygger på antalet anställningsår. Den anställde måste vara an­sluten till planen ett visst antal år för att uppnå full rätt till ålderspension. För varje år tjänar den anställde in ökad rätt till pension vilket redovisas som pension intjänad under perioden samt ökning av pensionsåtagande. I Sverige, Schweiz och Storbritannien förekommer fonderade och ofondera­de pensionsplaner. De fonderade pensionsförpliktelserna är tryggade av förvaltningstillgångar som förvaltas av försäkringsbolagen. Koncernen uppskattar att 4 MSEK (1) blir betalda under 2020/2021 till de fonderade förmånsbestämda planerna. Totala antalet utfästelser om 963 (902) som ingår i förpliktelsen består av 132 aktiva (71), 488 fribrevsinnehavare (518) och 343 pensionärer (313).

Förpliktelser avseende ersättningar till anställda, förmånsbestämda planer
Koncernen Moderbolaget
Pensionsskuld enligt balansräkningen 2020-03-31 2019-03-31 2020-03-31 2019-03-31
Pensionsskuld PRI 270 250 15 15
Övriga pensionsåtaganden 62 10
Totala förmånsbestämda planer 332 260 15 15
Koncernen Moderbolaget
Förmånsbestämda förpliktelser och värdet på förvaltningstillgångar 2020-03-31 2019-03-31 2020-03-31 2019-03-31
Fonderade förpliktelser:
Nuvärdet av fonderade förmånsbestämda förpliktelser 255 53
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde -193 -43
Nettoskuld fonderade förpliktelser 62 10
Nuvärdet av ofonderade förmånsbestämda förpliktelser 270 250 15 15
Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång -) 332 260 15 15
Pensionsförpliktelser och förvaltningstillgångar per land:
Sverige
Pensionsförpliktelser 303 281 15 15
Förvaltningstillgångar -25 -23
Nettobelopp i Sverige 278 258 15 15
Schweiz
Pensionsförpliktelser 200
Förvaltningstillgångar -149
Nettobelopp i Schweiz 51
Storbritannien
Pensionsförpliktelser 22 22
Förvaltningstillgångar -19 -20
Nettobelopp i Storbritannien 3 2
Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång -) 332 260 15 15
Koncernen Moderbolaget
Avstämning av nettobelopp för pensioner i balansräkningen 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019
Ingående balans 260 229 15 15
Kostnad förmånsbestämda planer 13 8 1 1
Utbetalning av ersättningar -7 -7 -1 -1
Tillskjutna medel från arbetsgivare -4 -1
Omvärderingar 12 31
Företagsförvärv 54
Omräkningseffekt 4 0
Vinster och förluster från regleringar 0 0
Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång -) 332 260 15 15
Koncernen
Förändringar av den i balansräkningen redovisade förpliktelsen för förmånsbestämda planer 2019/2020 2018/2019
Ingående balans 303 273
Pensioner intjänade under perioden 7 2
Pensioner intjänade tidigare perioder, oantastbara 0
Ränta på förpliktelser 7 7
Betalda förmåner -5 -8
Tillskjutna medel från arbetstagare 3
Omvärderingar:
Vinst (-)/förlust (+) till följd av demografiska antaganden
Vinst (-)/förlust (+) till följd av finansiella antaganden 20 25
Erfarenhetsbaserade vinster (-)/förluster (+) -14 5
Företagsförvärv 189
Omräkningseffekt 15 1
Vinster och förluster från regleringar -2
PENSIONSFÖRPLIKTELSERNAS NUVÄRDE 525 303
Koncernen
Förvaltningstillgångarnas förändringar 2019/2020 2018/2019
Ingående balans 43 44
Tillskjutna medel från arbetsgivare 4 1
Tillskjutna medel från arbetstagare 3
Betalda förmåner 2 -1
Ränteintäkt redovisad i resultatet 1 1
Avkastning på förvaltningstillgångar, exklusive ränteintäkt -6 -1
Företagsförvärv 135
Omräkningseffekt 11 1
Vinster och förluster från regleringar -2
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde 193 43
Koncernen Moderbolaget
Pensionskostnader 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019
Förmånsbestämda planer
Kostnad för pensioner intjänade under året 7 2 1
Intäkt för pensioner intjänade under tidigare perioder 0
Ränta på förpliktelser 7 7 0 1
Ränteintäkt redovisad i resultatet -1 -1
Total kostnad förmånsbestämda planer 13 8 1 1
Total kostnad avgiftsbestämda planer 157 139 7 7
Sociala kostnader på pensionskostnader 19 17 1 1
Total kostnad för ersättningar efter avslutad antällning 189 164 9 9
Koncernen
Fördelning av pensionskostnader i resultaträkningen 2019/2020 2018/2019
Kostnad för såld vara 37 32
Försäljnings- och administrationskostnader 146 126
Finansnetto 6 6
Totala pensionskostnader 189 164
2019/2020 2018/2019
Aktuariella antaganden Sverige Schweiz Storbritannien Sverige Schweiz Storbritannien
Följande väsentliga aktuariella antaganden har
tillämpats vid beräkning av förpliktelserna:
Diskonteringsränta 1 april, % 2,10 2,86 2,55 3,08
Diskonteringsränta 31 mars, % 1,30 0.45 2,81 2,10 2,86
Framtida löneökningar, % 2,25 1,00 2,75
Framtida ökningar av pensioner, % 1,20 0,00 2.61 1,80 3,08
Personalomsättning, % 10,0 10,0
Förväntad ”G-regulering”, %
Livslängdstabell DUS14 BVG 2015 GT S3PMA/S3PFA DUS14 S2PMA/S2PFA
Pensionsförpliktelsernas känslighet för ändrade antaganden Sverige Schweiz Storbritannien Totalt
Förmånsbestämda pensionsförpliktelser 31 mars 2020 303 200 22 525
Diskonteringsräntan ökar med 0,5% -30 -18 -2 -50
Diskonteringsräntan minskar med 0,5% 35 19 2 56
Förväntad livslängd ökar med 1 år 15 1 16
Förväntad livslängd minskar med 1 år -15 -1 -16

Diskonteringsräntan som används motsvarar räntan för förstklassiga företagsobligationer alternativt bostadsobligationer med en löptid som motsvarar den genomsnittliga löptiden för förpliktelserna och valutan.

För svenska pensionsskulder har räntan för svenska bostadsobligationer använts som grund och för pensionsskulder i Schweiz och Storbritannien har räntan för företagsobligationer använts. Den vägda genomsnittliga löptiden för förpliktelsen är cirka 18 år (18) och används som grund för att fastställa diskonteringsräntan. Framtida ökningar av pensioner baseras på inflationsantagande. Återstående tjänstgöringstid (livslängd) baseras på i Sverige DUS14, statistiska tabeller framtagna av Svensk Försäkring och Försäkringssällskapet, i Schweiz BVG 2015 GT och i Storbritannien S3PA, CMI 2019.

Känslighetsanalyserna baseras på en förändring av ett antagande medan alla andra antaganden hålls konstanta. Vid beräkning av känsligheten i den för­månsbestämda förpliktelsen används samma metod, projected unit credit method, som vid beräkning av pensionsförpliktelsen redovisad i balansräkningen.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.