ÅRET I KORTHET

  • Stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 11 735 MSEK (10 148), jämnt fördelad mellan organisk och förvärvad tillväxt.
  • Fortsatta förvärv. Under året förvärvades tolv bolag samt ytterligare tre efter verksamhetsårets utgång.
  • Totalt medförde detta en total årsomsättning om cirka 1200 MSEK.
  • Stärkt resultattillväxt. EBITA ökade med 26 procent (29) och uppgick till 1 364 MSEK (1 085). Samtliga affärsområden bidrog till ökningen.
  • Cyberattack. I oktober 2019 drabbades 80 av Addtechs dotterbolag av en så kallad ransomware-attack som beräknas ha påverkat nettoomsättningen med cirka 130 MSEK och EBITA med cirka 100 MSEK under verksamhetsåret.
  • Covid-19. Den pågående pandemins utmaningar ligger huvudsakligen framför oss och samtliga enheter inom Addtech har tagit fram handlingsplaner för att kunna vidta åtgärder om och när så krävs.
  • Hållbarhet. Under året tydliggjorde vi våra långsiktiga hållbarhetsvisioner som stödjer FN:s Agenda 2030.

OM ÅRSREDOVISNINGEN

Årsredovisningen beskriver Addtechs verksamheter och finansiella resultat 2019/2020. Den legala årsredovisningen finns här och omfattar sidorna 37-105. Årsredovisningen inkluderar också en frivillig redovisning av hållbarhet som är inspirerad av integrerad rapportering, och omfattar även den lagstadgade hållbarhetsrapporten. Årsredovisningen inkluderar även en Bolagsstyrningsrapport.

ÅR
NETTOOMSÄTTNING
OCH EBITA-MARGINAL

KVARTAL
NETTOOMSÄTTNING
OCH EBITA-MARGINAL

28%
RESULTATTILLVÄXT


56%
EBITA/RÖRELSEKAPITAL (R/RK)


11 735
NETTOOMSÄTTNING MSEK


11,6%
EBITA-MARGINAL


130
ANTAL DOTTERBOLAG


2 900
ANTAL ANSTÄLLDA


20
ANTAL LÄNDER MED VERKSAMHETER