Not 19

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderbolaget
2020-03-31 2019-03-31 2020-03-31 2019-03-31
Hyra 19 21 2 2
Försäkringspremier 9 8 3 3
Pensionskostnader 3 3 1 1
Leasingavgifter 4 4 0 0
Övriga förutbetalda kostnader 45 41 5 5
Övriga upplupna intäkter 48 19 0 0
Totalt 128 96 11 11