ORGANISATION

SMÅSKALIGHET I STOR SKALA GER ENKELHET OCH EFFEKTIVITET

I en decentraliserad och entreprenörsdriven koncern som Addtech går det att driva förändring både på ett småskaligt och storskaligt sätt – något som ger fördelar både vad gäller affärsutveckling och hållbarhetsfrågor.

Addtech har en unik modell: Den är både storskalig och småskalig på en gång. Grund-idén är att de bästa affärsbesluten fattas av de som lever nära marknaden. Därför är organisationen maximalt decentraliserad och entreprenörsorienterad, så att bolagen kan fokusera på affären.
- Vi är egentligen inte så komplicerade. Vi köper bolag, vi stödjer fortsatt utveckling och så jobbar vi hårt med vår koncerngemensamma kultur. Just den enkelheten tycker jag är så unik med Addtechmodellen, förklarar Malin Enarson, CFO på Addtech, som också har ansvar för hållbarhetsfrågorna.
- Historiskt har vi ju verkligen bevisat att vi klarar att växa både långsiktigt och lönsamt. Jag tror att vi lyckas tack vare en mycket tydlig organisationsstruktur, tydliga mål och våra kärnvärden. Vi har en väldigt platt organisation där vi samarbetar och hjälper varandra, inte minst i hållbarhetsfrågor.

Addtech kräver så lite som möjligt av bolagen i form av rapportering eller andra centrala direktiv. I stället är instruktionen, lite hårdraget: Gör det du ska, hur och när du vill – men håll deadline och förklara allt som avviker.
- Ledstjärnan är att det ska vara enkelt för våra bolag, inte för oss på huvudkontoret. Till exempel kräver vi inte detaljerade budgetar från våra dotterbolag. Istället har vi utvecklingsplaner där vi sätter mål framåt för det närmaste året. Då gäller det först och främst försäljning och marginaler för att vi ska kunna se att varje bolag är på rätt väg, säger Malin Enarson.

Samtidigt har koncernen hela tiden en nära dialog med bolagen. Hur går det ihop med den decentraliserade modellen? Svaret finns delvis i indelningen i affärsområden med tillhörande affärsenheter.

- Att sätta ihop bolag vars verksamheter gränsar till varandra ger flera fördelar. För det första öppnar det för att bolag som verkar i samma nischer lär känna varandra. Vi vet av erfarenhet att när människor trivs så börjar de samverka. Vårt interna nätverk kan då leda till erfarenhetsutbyten och frivillig samverkan som i sin tur kan ge positiva hävstångseffekter både på affärsutveckling och resultat, säger Malin Enarson och fortsätter:

- För det andra så säkrar den här modellen också att vi får en väldigt fin närhet till våra bolag. Varje affärsenhet har en egen chef och den personen sitter också i bolagens styrelser. På det sättet lär vi känna bolagen och nischen riktigt bra, och kan både coacha bolagen, och inte minst fånga upp möjligheter till fler förvärv och tilläggsförvärv. Den här insynen gör också att vi tillsammans hela tiden kan finjustera, utveckla och optimera verksamheten.

Det finns också ytterligare en viktig fördel i decentraliseringen och kulturen av enkelhet: Det går fort att ställa om. Det märktes inte minst under hösten 2019 när 80 av Addtechbolagen råkade ut för en storskalig cyberattack (läs mer i förvaltningsberättelsen).
- Det var verkligen ett exempel på organisationens kapacitet. Trots extremt tuffa omständigheter lyckades bolagen ställa om till alternativa metoder och ändå leverera ett starkt ekonomiskt resultat, säger Malin Enarson och pekar på att samma omställningsförmåga var en stor fördel under våren 2020, då covid-19-pandemin på mycket kort tid ändrade hela världens ekonomiska förutsättningar.

Närheten till bolagen är också en bra grund för att driva koncernens hållbarhetsutveckling. Under 2019/2020 inledde koncernen ett arbete med att anpassa arbetet utifrån FNs globala mål. I praktiken har dock många av Addtechs bolag redan kommit långt i hållbarhetsfrågor, helt enkelt för att bolagen sett att det ger affärsnytta. Inte minst gäller det klimatfrågor. I affärsområdet Power Solutions finns brittis­ka Craig & Derricott som utvecklar, tillverkar och marknadsför lågspänningsapparater och delsystem för marknader i Storbritannien, Europa och Mellanöstern.

- Att reducera vår energiförbrukning är ex­tremt viktigt för oss, säger Kevin Miller som är VD på Craig & Derricott. Vårt eget bolagsmål är att successivt minska vår energiförbrukning med tio procent varje år. Men våra produkter måste också vara hållbara för att uppfylla kundernas växande hållbarhetskrav. Idag erbjuder vi högteknologiska produkter som håller länge, och har minimal påverkan på miljön.

Ett annat Addtech-bolag, Compotech, ser också en höjd ambitionsnivå hos sina kunder, leverantörer och medarbetare när det gäller hållbarhet och miljömedvetenhet.

- Vi kartlade vår miljöpåverkan för en tid sedan och satte bland annat målet att sänka koldioxidutsläppen med 30 procent fram till våren 2020, berättar Michael Ullskog, tidi­gare VD på Compotech i Stockholm och nu affärsenhetschef för Components Sverige, i affärsområdet Components.

- Vi tittade på en rad aspekter, som våra transporter, våra tjänsteresor, och produktinköp, och vi lyckades också nå delmålet. Idag prioriterar vi affärer som bidrar positivt till klimatet, exempelvis inom elektrifiering. Naturligtvis kan vi inte ensamma rädda planeten – men vi kan målmedvetet och kon­tinuerligt hitta nya vägar för att kombinera lönsamma affärer med ambitiöst hållbarhets­arbete, förklarar Michael Ullskog.

Ett annat hållbarhetsmål är att öka andelen kvinnor inom Addtech, så att det minst åter­speglar den generella könsfördelningen inom teknikbranschen. Här vill Addtech bli bättre, och strävan efter jämställdhet är därför ett särskilt prioriterat fokusområde.

- Hela teknikbranschen står inför stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjning. Självklart kan vi inte ha en verksamhet som huvudsakligen attraherar 50 procent av befolkningen, det vill säga män. Vi vill rekrytera duktiga medarbetare, oavsett kön. Därför gäller det att tänka och agera rätt, så att fler kvinnor väljer teknikbranschen i allmänhet och Add­tech i synnerhet, säger Hans Andersén, chef över affärsområdet Energy samt ansvarig för att driva mångfaldsfrågor i koncernen. Han tror att bilden av teknikbranschen som grabbig kan leva kvar – trots att verkligheten förändrats.

- Jag tror att de bästa teamen är de med mångfald. De är ofta innovativa, kreativa, hög­presterande och sammanför olika perspektiv och erfarenheter. Att sträva efter en jämn könsfördelning är därför en viktig del av denna mångfald. Men då måste vi som koncern också våga kräva resultat ute hos våra dotterbolag och vara tydliga med vad vi vill uppnå, och hur det ska mätas.

Det finns också redan engagemang i frågan hos medarbetarna. Ett exempel är ett koncern­gemensamt nätverk, AddQ, som skapades 2018 av några kvinnliga säljare för att få fler kvinnor att våga välja sälj som en karriärväg i Addtechs dotterbolag.

- Teknisk försäljning är verkligen ett roligt jobb där det inte spelar någon roll om man är kvinna eller man, säger Kristina Kristoffersson, Key Account Manager på Compotech och initiativtagare till AddQ. Men idag är vi alldeles för få kvinnor och därför jobbar AddQ med att bland annat skapa kvinnliga förebilder för att avsevärt öka andelen kvinnliga utesäljare hos Addtech, och dessutom behålla dem länge.

Hon pekar på att teknisk försäljning hand­lar om så många olika uppgifter – det kan vara allt från att sälja enskilda komponenter, som till exempel elkablar till maskiner, till omfattande projektförsäljningar som sträcker sig över lång tid.

- Själv har jag jobbat med teknisk försälj­ning i över 30 år och huvudsakligen ägnat mig åt projektförsäljning. Förvisso är jag teknikintresserad, och att vara intresserad och nyfiken på teknik är både viktigt och kul, men jag tycker att min förmåga att lyssna och förstå kundens verkliga behov är kanske den viktigaste egenskapen i min roll som säljare. Många kvinnor har lätt för att skapa goda relationer, vilket gör att många fler kvinnor borde anta alla de stimulerande ut-maningar som finns inom teknisk försäljning, säger Kristina Kristoffersson.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.