DEFINITIONER

Avkastning på eget kapital²
Resultat efter skatt dividerat med eget kapital. Komponenterna beräknas som snittet av de senaste 12 månaderna.

Avkastning på eget kapital mäter ur ett ägarperspektiv den avkastningen som ges på ägarnas investerade kapital.

Avkastning på rörelsekapital (R/RK)¹
EBITA dividerat med rörelsekapital.

R/RK används för att analysera lönsamhet och är ett mått som premierar högt EBITA-resultat och lågt rörelsekapitalbehov.

Avkastning på sysselsatt kapital¹
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av sysselsatt kapital. Komponenterna beräknas som snittet av de senaste 12 månaderna.

Avkastning på sysselsatt kapital visar koncernens lönsamhet i förhållande till externt finansierat kapital och eget kapital, se avstämningstabell här.

EBITA¹
Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggnings-tillgångar.

EBITA används för att analysera lönsamheten genererad av den operativa verksamheten, se avstämningstabell här.

EBITA-marginal¹
EBITA i procent av nettoomsättningen.

EBITA-marginal används för att visa den löpande verksamhetens lönsamhetsgrad.

EBITDA¹
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar.

EBITDA används för att analysera lönsamheten genererad av den operativa verksamheten, se avstämningstabell här.

Eget kapital per aktie¹
Eget kapital dividerat med antal utestående aktier på balansdagen.

Måttet mäter hur mycket eget kapital som är hänförligt till respektive aktie och presenteras för att underlätta investerares analyser och beslut.

Finansiell nettoskuld¹
Nettot av räntebärande skulder och avsättningar minus likvida medel.

Nettoskulden används för att följa skuldutvecklingen, analysera koncernens skuldsättning samt dess förmåga att återbetala sina skulder med likvida medel genererade från koncernens löpande verksamhet om samtliga skulder förföll idag och eventuell nödvändig återfinansiering.

Finansiell nettoskuld/EBITDA¹
Den finansiella nettoskulden dividerat med EBITDA.

Finansiell nettoskuld jämfört med EBITDA ger ett nyckeltal för nettoskulden i relation till kassagenererande resultat i rörelsen, det vill säga ger en indikation på verksamhetens förmåga att betala sina skulder. Detta mått används allmänt av finansiella institutioner för att mäta kreditvärdigheten.

Finansnetto¹
Finansiella intäkter minus finansiella kostnader.

Används för att beskriva utvecklingen av koncernens finansiella aktiviteter.

Förvärvad tillväxt¹
Förändringar i nettoomsättning som är hänförlig till rörelseförvärv jämfört med samma period föregående år.

Förvärvad tillväxt används som en komponent för att beskriva utvecklingen av koncernens nettoomsättning där förvärvad tillväxt särskiljs från organisk tillväxt, avyttringar samt valutakurseffekter, se avstämningstabell här.

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie¹
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med ett vägt genomsnitt av antal utestående aktier efter återköp.

Måttet används för att investerare enkelt ska kunna analysera hur stort överskott från den löpande verksamheten som genereras per aktie.

Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar¹
Investeringar i anläggningstillgångar minus försäljningar av anläggningstillgångar.

Måttet används för att analysera koncernens investeringar i förnyelse och utveckling av materiella anläggningstillgångar.

Nettoskuld exklusive pensioner¹
Nettot av räntebärande skulder och avsättningar exklusive pensioner minus likvida medel.

Ett mått som används för att analysera finansiell risk, se avstäm­ningstabell här.

Nettoskuldsättningsgrad, exklusive pensioner¹ ²
Nettoskuld exklusive pensioner dividerat med eget kapital.

Ett mått som används för att analysera finansiell risk, se avstämningstabell här.

Organisk tillväxt¹
Förändringar i nettoomsättning exklusive valutaeffekter, förvärv samt avyttringar jämfört med samma period föregående år.

Organisk tillväxt används för att analysera den underliggande försäljningstillväxten drivet av förändring i volym, produktutbud och pris för liknande produkter mellan olika perioder, se avstämningstabell här.

Resultat efter finansiella poster¹
Periodens resultat före skatt.

Används för att analysera verksamhetens lönsamhet inklusive finansiella aktiviteter.

Resultat per aktie
Aktieägarnas andel av periodens resultat efter skatt, dividerat med ett vägt genomsnitt av antal aktier under perioden.

Resultat per aktie efter utspädning
Aktieägarnas andel av periodens resultat efter skatt, dividerat med ett vägt genomsnitt av antal utestående aktier, justerat för tillkommande antal aktier vid nyttjande av utestående optioner.

Räntetäckningsgrad¹
Resultat efter finansnetto plus räntekostnader och bankavgifter dividerat med räntekostnader och bankavgifter.

Nyckeltalet mäter koncernens kapacitet att via sin verksamhet och finansiella intäkter generera ett tillräckligt stort överskott för att täcka sina finansiella kostnader, se avstämningstabell här.

Rörelsekapital¹
Rörelsekapital (RK) mäts genom ett årsgenomsnitt definierat som varulager plus kundfordringar minus leverantörsskulder.

Rörelsekapital används för att analysera hur mycket rörelsekapital som är bundet i verksamheten, se avstämningstabell här.

Rörelsemarginal¹
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

Måttet används för att ange hur stor andel i procent av omsättningen som blir kvar för att täcka räntor och skatt samt ge vinst, efter att företagets kostnader har betalats.

Rörelseresultat¹
Rörelseintäkter minus rörelsekostnader.

Används för att beskriva koncernens resultat före räntor och skatter.

Skuldsättningsgrad¹ ²
Finansiell nettoskuld dividerat med eget kapital.

Ett mått som används för att analysera finansiell risk.

Soliditet¹ ²
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Soliditet används för att analysera finansiell risk och visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital.

Sysselsatt kapital¹
Balansomslutning minus icke räntebärande skulder och avsättningar.

Sysselsatt kapital visar hur stor del av företagets tillgångar som lånats ut av företagets ägare eller som har lånats ut av långivare, se avstämningstabell här.

Utestående antal aktier
Totalt antal aktier reducerat med av bolaget återköpta egna aktier.

 

1 Nyckeltalet är ett alternativt nyckeltal enligt ESMAs riktlinjer.
2 Minoriteten ingår i eget kapital när nyckeltalen beräknas.

AVSTÄMNINGSTABELLER ALTERNATIVA NYCKELTAL

EBITA och EBITDA
Koncernen, MSEK 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017
Rörelseresultat 1 161 910 701 604
Avskrivningar, immateriella anläggningstillgångar (+) 203 175 137 111
EBITA 1 364 1 085 838 715
Avskrivningar, materiella anläggningstillgångar (+) 215 52 43 40
EBITDA 1 579 1 137 881 755
Rörelsekapital och avkastning på rörelsekapital (R/RK)
Koncernen, MSEK 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017
EBITA (rullande 12 månader) 1 364 1 085 838 715
Varulager, årsgenomsnitt (+) 1 594 1 304 1 037 941
Kundfordringar, årsgenomsnitt (+) 1 854 1 542 1 231 1 043
Leverantörsskulder, årsgenomsnitt (-) 1 033 817 677 622
Rörelsekapital (årsgenomsnitt) 2 415 2 029 1 591 1 362
Avkastning på rörelsekapital (R/RK) (%) 56% 53% 53% 53%
Förvärvad tillväxt och organisk tillväxt
Koncernen 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017
Förvärvad tillväxt (MSEK, %) 774 (8%) 999 (12%) 557 (8%) 574 (9%)
Organisk tillväxt (MSEK, %) 765 (8%) 903 (11%) 356 (5%) 403 (7%)
Avyttringar (MSEK, %) -59 (-1%) -65 (-1%) -115 (-2%) -
Valutakurseffekter (MSEK, %) 107 (1%) 289 (4%) 46 (1%) 46 (1%)
Total tillväxt (MSEK, %) 1 587 (16%) 2 126 (26%) 844 (12%) 1 023 (17%)
Nettoskuld exkl. pensioner och nettoskuldsättningsgrad exkl. pensioner
Koncernen 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017
Finansiell nettoskuld, MSEK 2 585 1 960 1 405 1 011
Pensioner, MSEK (-) -332 -260 -229 -210
Nettoskuld exklusive pensioner, MSEK 2 253 1 700 1 176 801
Eget kapital, MSEK 3 076 2 520 2 131 1 741
Nettoskuldsättningsgrad exklusive pensioner, ggr 0,7 0,7 0,6 0,5
Räntetäckningsgrad
Koncernen 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017
Resultat efter finansiella poster, MSEK 1 105 865 665 580
Räntekostnader och bankavgifter, MSEK (+) 57 41 31 25
Total 1 162 906 696 605
Räntetäckningsgrad, ggr 20,5 22,1 22,7 23,9
Sysselsatt kapital och avkastning på sysselsatt kapital
Koncernen, MSEK 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017
Resultat efter finansiella poster 1 105 865 665 580
Finansiella kostnader (+) 79 62 71 39
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader 1 184 927 736 619
Balansomslutning, årsgenomsnitt (+) 7 926 6 324 4 996 4 143
Icke räntebärande skulder, årsgenomsnitt (-) -1 947 -1 604 -1 319 -1 167
Icke räntebärande avsättningar, årsgenomsnitt (-) -379 -378 -335 -268
Sysselsatt kapital 5 600 4 342 3 342 2 708
Avkastning på sysselsatt kapital, % 21% 21% 22% 23%

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.