MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

MSEK Not 2019/2020 2018/2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster -41 -16
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 28 0 0
Betald inkomstskatt -61 -65
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -102 -81
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar -10 -3
Förändring av rörelseskulder 13 5
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -99 -79
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella och immateriella anläggningstillgångar -1 0
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSSVERKSAMHETEN -1 0
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Återköp av egna aktier -42 -38
Inlösta och utfärdade köpoptioner 16 22
Upptagande av lån 28 326 909
Amortering av lån 28 -300 -300
Förändring av fordringar på koncernföretag 153 -615
Förändring av skulder till koncernföretag -11 114
Utbetald utdelning -336 -269
Koncernbidrag 294 258
Övrig finansieringsverksamhet 0 -2
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 100 79
ÅRETS KASSAFLÖDE 0 0
Likvida medel vid årets början 0 0
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 0 0

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.