KONCERNENS RESULTATRÄKNING

MSEK Not 2019/2020 2018/2019
Nettoomsättning 4, 5 11 735 10 148
Kostnad för sålda varor -8 088 -7 025
BRUTTORESULTAT 3 647 3 123
Försäljningskostnader -1 869 -1 677
Administrationskostnader -707 -565
Övriga rörelseintäkter 9 111 47
Övriga rörelsekostnader 9 -26 -21
Resultat från andelar i intresseföretag 5 3
RÖRELSERESULTAT 3-10, 16 1 161 910
Finansiella intäkter 11 6 5
Finansiella kostnader 11 -62 -50
FINANSNETTO -56 -45
RESULTAT FÖRE SKATT 1 105 865
Skatt 13 -232 -193
ÅRETS RESULTAT 873 672
Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 862 660
Innehav utan bestämmande inflytande 11 12
Resultat per aktie före utspädning (SEK) 30 12,85 9,85
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 30 12,80 9,80
Medelantal aktier efter återköp (’000) 67 123 67 047
Antal aktier vid periodens utgång efter återköp (’000) 67 149 67 057

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.