MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

MSEK Not 2019/2020 2018/2019
TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar 14 1
Materiella anläggningstillgångar 15 0 1
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 17 1 004 1 004
Fordringar på koncernföretag 17 1 804 1 984
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 808 2 988
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2 809 2 989
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Fordringar på koncernföretag 536 808
Övriga fordringar 16 2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 11 11
Summa kortfristiga fordringar 563 821
Kassa och bank - 0
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 563 821
SUMMA TILLGÅNGAR 3 372 3 810
EGET KAPITAL OCH SKULDER 20
EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital 51 51
Reservfond 18 18
Fritt eget kapital
Balanserad vinst 228 387
Årets resultat 209 203
SUMMA EGET KAPITAL 506 659
OBESKATTADE RESERVER 21 131 447
AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 22 15 15
SKULDER
Skulder till koncernföretag 24 127 264
Skulder till kreditinstitut 24 1 600 600
Summa långfristiga skulder 1 727 864
Skulder till kreditinstitut 25 156 1 130
Leverantörsskulder 3 5
Skulder till koncernföretag 791 665
Skatteskulder 0 0
Övriga skulder 13 2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 30 23
Summa kortfristiga skulder 993 1 825
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 372 3 810

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.