Not 33

Händelser efter balansdagen
Covid-19-pandemin som utbröt under verksamhetsårets fjärde kvartal hade initialt begränsad påverkan på koncernens verksamheter. Addtech fortsätter att följa relevanta myndigheters rekommendationer och vidtar relevanta hälsomässiga försiktighetsåtgärder för att skydda personal och minska smittspridningen i samhället. Pandemin påverkar hela världs­marknaden och kommer även att påverka Addtech under kommande verksamhetsår. Utmaningar finns inom försörjningskedjan och osäkerheter föreligger runt våra kunders möjligheter att hålla sina verksamheter igång med full kapacitet. Vi förbereder och vidtar åtgärder löpande för att kunna agera snabbt och möta en minskad försäljning. Samtliga bolag i koncernen har förberett handlingsplaner och kostnadsbesparingsprogram redo att exekveras för att skydda resultat, likviditet och kassaflöde.

I skrivande stund har cirka 120 av koncernens totalt cirka 3 000 medarbetare varslats om uppsägning och ytterligare cirka 800 medarbetare berörs av korttidspermitteringar. Omsättningen under första kvartalet 2020/2021 beräknas ha påverkats negativt med cirka 7 procent jämfört med omsättningen första kvartalet föregående år på grund av rådande pandemi. Omsättningen för första kvartalet uppgick totalt till 2 805 MSEK (2 934), en minskning med 4 procent varav 7 procent organiskt, med en rörelsemarginal om 8,7 procent (10,0).

Den 1 april förvärvades Elkome Group Oy, Finland, till affärsområdet Automation. Elkome utvecklar, integrerar och levererar lösningar för applikationer inom industriell IoT främst riktade mot industriell produk­tion, smarta lösningar för hållbara städer samt infrastruktur. Lösningarna omfattar kundanpassade datorsystem, infokiosker, testsystem, software, sensorer och industriell kommunikation. Bolaget omsätter cirka 8 MEUR och har 38 anställda.

Den 2 april förvärvades Peter Andersson AB, Sverige, till affärsområdet Energy. Andersson System levererar såväl handelsprodukter som egen­utvecklade produkter inom eltillbehör för kontors- och köksmiljö till den svenska och norska marknaden. Produkterna säljs via återförsäljare inom handeln för kontorsmöbler, kontorsinredning, AV-utrustning, datatillbehör och köksinredning. Bolaget omsätter cirka 30 MSEK och har nio anställda.

Den 8 april förvärvades Valutec Group AB, Sverige, till affärsområ­det Industrial Process. Valutec är en av världens ledande tillverkare av virkestorkar till skogsindustrin. Bolaget omsätter cirka 350 MSEK och har 45 anställda.

De tillgångar och skulder som ingår i förvärv efter räkenskapsårets slut uppgår enligt preliminära förvärvsanalyser till följande:

MSEK Redovisat värde vid förvärvstidpunkten Anpassning till verkligt värde Verkligt värde
Immateriella anläggningstillgångar 22 504 526
Övriga anläggningstillgångar 23 - 23
Varulager 46 - 46
Övriga omsättningstillgångar 159 - 159
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran -2 -107 -109
Övriga skulder -90 0 -90
Förvärvade nettotillgångar 158 397 555
Goodwill 497
Innehav utan bestämmande inflytande -130
Köpeskilling 1) 922
Avgår likvida medel i förvärvad verksamhet -107
Avgår ej utbetald köpeskilling -99
Påverkan på koncernens likvida medel 716
1) I förvärvet av Valutec Group AB finns ett åtagande att förvärva återstående 14 procent av bolaget.
Detta åtagande är värderat till 98 MSEK och kommer att redovisas som en långfristig räntebärande skuld.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.