Revisors rapport över översiktlig granskning av Addtech AB: s hållbarhetsnoter i årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2019/2020.

Till Addtech AB, org. nr 556302-9726

INLEDNING
Jag har fått i uppdrag av styrelsen i Addtech AB att översiktligt granska Addtech AB:s hållbarhetsnoter i årsredovisningen avseende räkenskaps­året 2019/2020. Addtech AB har definierat hållbarhetsnoternas omfatt­ning på sidan 114-120 i årsredovisningen.

STYRELSENS OCH FÖRETAGSLEDNINGENS ANSVAR FÖR HÅLLBARHETSNOTERNA
Det är styrelsen och företagsledningen som har ansvaret för att upprätta hållbarhetsnoterna i enlighet med tillämpliga kriterier. Kriterierna framgår på sidan 114 i årsredovisningen, och utgörs av de delar av ramverket för hållbarhetsredovisning utgivet av Global Reporting Initiative och Green­house Gas Protocol som är tillämpliga för utvalda nyckeltal samt av Add­tech AB:s egna framtagna redovisnings- och beräkningsprinciper. Detta ansvar innefattar även den interna kontroll som bedöms nödvändig för att upprätta hållbarhetsnoter som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

REVISORNS ANSVAR
Mitt ansvar är att uttala en slutsats om hållbarhetsnoterna grundad på min översiktliga granskning.

Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med ISAE 3000. Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och översiktliga granskningar av historisk finansiell information. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för upprättandet av hållbarhetsnoterna, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt IAASB:s standarder för revision och god revisionssed i övrigt har.

Grant Thornton Sweden AB tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer och rutiner avseende efterlevnad av yrkesetiska krav, standarder för yrkesutövningen och tillämpliga krav i lagar och andra författningar. Jag är oberoende i förhållande till Addtech AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetis­ka ansvar enligt dessa krav.

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medve­ten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Min granskning av hållbarhetsnoterna utgår från de av styrelsen och företagsledningen valda kriterier, som definieras ovan. Jag anser att dessa kriterier är lämpliga för upprättande av hållbarhetsnoterna. Jag anser att de bevis som jag skaffat under min granskning är tillräckliga och ändamål­senliga i syfte att ge mig grund för mina uttalanden nedan.

Uttalanden
Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att hållbarhetsnoterna inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med de ovan av styrelsen och företagsledningen angivna kriterierna.

Stockholm den 13 juli 2020

Grant Thornton Sweden AB

Markus Håkansson
Auktoriserad revisor/ Specialistmedlem FAR

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.