Not 6

Anställda och personalkostnader

2019/2020 2018/2019
Medelantal anställda Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Sverige
Moderbolaget 7 4 11 5 6 11
Övriga bolag 712 245 957 660 220 880
Danmark 265 121 386 243 112 355
Finland 333 82 415 273 76 349
Norge 261 94 355 249 84 333
Övriga länder 579 210 789 490 172 662
Totalt 2 157 756 2 913 1 920 670 2 590
2019/2020 2018/2019
Löner och ersättningar Ledande befattnings- havare varav tantiem Övriga anställda Ledande befattnings- havare varav tantiem Övriga anställda
Sverige
Moderbolaget 32 8 5 27 6 6
Övriga bolag 57 12 458 53 8 444
Danmark 40 4 278 34 4 247
Finland 31 4 206 23 3 167
Norge 25 3 237 25 3 224
Övriga länder 38 2 267 30 2 166
Totalt 223 33 1 451 192 26 1 254
Ledande befattningshavare är definierade som koncernledningen, VD och vice VD i koncernens dotterbolag.
Koncernen Moderbolaget
Löner, ersättningar och sociala kostnader 2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019
Löner och andra ersättningar 1 674 1 446 37 33
Avtalsenliga pensioner till ledande befattningshavare 28 24 5 4
Avtalsenliga pensioner till övriga 137 116 2 3
Övriga sociala kostnader 275 254 13 12
Totalt 2 114 1 840 57 52
Utestående pensionsförpliktelser till gruppens ledande befattningshavare uppgick vid årets slut till 10 MSEK (9) för koncernen och 0 MSEK (0) för moderbolaget. För pensionskostnader tillämpas olika redovisningsprinciper i moderbolaget respektive koncernen (se not 1 Redovisningsprinciper).
Koncernen Moderbolaget
Andel kvinnor 2020-03-31 2019-03-31 2020-03-31 2019-03-31
Styrelse (exkl. suppleanter) 7% 5% 29% 29%
Övriga ledande befattningshavare 17% 16% 14% 20%


BEREDNINGS- OCH BESLUTSPROCESS AVSEENDE ERSÄTTNING TILL STYRELSE, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH KONCERNLEDNING
De riktlinjer som gällt under räkenskapsåret 2019/2020 för ersättning till ledande befattningshavare antogs vid årsstämman 2019 och motsvarar i allt väsentligt de riktlinjer som redogjorts för i det i förvaltningsberättelsen intagna förslaget inför kommande år. Principen för ersättning till styrelse, verkställande direktör och koncernledning är att den ska vara konkurrens­kraftig. Valberedningen lämnar årsstämman förslag till styrelsearvode. Arvode till styrelsen utgår enligt stämmans beslut.

Vad avser ersättning till verkställande direktören, koncernledningen och övriga ledande befattningshavare i koncernen, har styrelsen utsett ett er­sättningsutskott som består av styrelsens ordförande och en av styrelsens ledamöter med verkställande direktören som föredragande. Till verkstäl­lande direktören, koncernledningen och övriga ledande befattningshavare utgår fast lön, rörlig ersättning och normalt förekommande anställnings­förmåner. Därtill kommer pensionsförmåner och incitamentsprogram enligt nedanstående beskrivning. Ersättningsutskottet beaktar de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som beslutats av årsstämman i Addtech AB.

KÖPOPTIONER TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Bakgrund och motiv till långsiktiga incitamentsprogram
Syftet med långsiktiga incitamentsprogram är att ge ledningspersoner inom koncernen en möjlighet att genom en egen investering ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier.

Programmen förväntas vidare skapa förbättrade förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen, tillhan­dahålla konkurrenskraftig ersättning samt förena aktieägarnas och ledningspersonernas intressen. Ambitionen är att programmen ska bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieägande i Addtech. De ledningspersoner som omfattas av programmen är den grupp som, i en i övrigt starkt decentraliserad organisation, har möjlighet att skapa positiva resultateffekter genom samarbeten mellan koncernens dotterbolag. De av årsstämma beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammen innebär inte någon nettobelastning på bolagets egna kapital.

Liknande köpoptionsprogram för ledande befattningshavare och ett utvalt antal ledningspersoner i Addtechkoncernen beslutades av årsstäm­morna år 2009 - 2019. Styrelsens ledamöter har inte haft rätt att förvärva köpoptioner med undantag för bolagets verkställande direktör. Program­men utgörs av köpoptioner på av Addtech återköpta aktier där varje köpoption ger rätt att förvärva en återköpt aktie av serie B. Köpoptionerna som ett finansiellt instrument är fritt överlåtbara. I syfte att uppmuntra till deltagande i programmet kan en subvention utbetalas motsvarande den erlagda premien för varje köpoption. Betalning av subventionen sker två år efter årsstämman under förutsättning att optionsinnehavarens anställning i koncernen ej är uppsagd eller att köpoptionerna ej avyttrats före denna tidpunkt. Kostnaderna för programmet utgörs av subventionen samt tillkommande sociala avgifter. Mot subventionen svarar den optionspremie som bolaget erhåller vid överlåtelsen av köpoptionerna, varför programmet inte innebär någon nettobelastning på bolagets eget kapital.

Bolaget har en rätt att återköpa köpoptionerna från innehavaren om optionsinnehavaren inte önskar utnyttja samtliga förvärvade köpoptioner. Förvärv av optioner ska ske till ett pris som vid var tid motsvarar högst marknadsvärdet. Återköp av köpoptioner kan dock inte ske under sådan period då handel med aktier i bolaget är förbjuden.

Addtech har vid räkenskapsårets utgång fyra utestående köpoptions­program om totalt 1 007 000 B-aktier.

Program 2019/2023
Den av årsstämman 2019 beslutade tilldelningen för 2019 omfattade cirka 25 ledningspersoner och totalt 300 000 köpoptioner, motsvarande cirka 0,4 procent av totala antalet aktier och cirka 0,3 procent av totala antalet röster i bolaget. Tilldelningen varierade mellan 12 500 – 25 000 optioner per person. Verkställande direktören förvärvade 19 000 och övriga i koncernledningen 102 000.

Optionerna berättigar till förvärv av återköpt aktie av serie B mellan den 5 september 2022 och den 2 juni 2023. Förvärvspriset för aktier vid utnyttjande av optionen ska motsvara 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets B-aktie på NASDAQ Stockholm mellan den 30 augusti 2019 och den 12 september 2019. Om börskursen för Bolagets aktie av serie B vid den tidpunkt köpoption påkallas översti­ger 200 procent av genomsnittskursen under perioden 30 augusti 2019 till och med 12 september 2019, så ska lösenkursen ökas krona för krona med det belopp som överstiger 200 procent. Premien för köpoptionerna ska motsvara köpoptionernas marknadsvärde enligt extern oberoende värdering i enlighet med Black & Scholes modell. Mätperioden för beräk­ningen av optionspremien ska baseras på det volymvägda medeltalet av betalkursen för aktie av serie B i bolaget på NASDAQ Stockholm mellan den 6 september 2019 och den 12 september 2019.

Lösenkursen för köpoptionerna fastställdes till 321,80 SEK. Det mark­nadsmässiga värdet på köpoptionerna fastställdes till 21,10 SEK. Kost­naderna för programmet utgörs av den under september 2021 erlagda subventionen enligt ovan samt de sociala avgifter som belöper på denna subvention. Den totala kostnaden för subventionen, inklusive sociala avgif­ter, beräknas uppgå till cirka 6,9 MSEK efter bolagsskatt. Mot subven­tionen svarar den optionspremie som bolaget erhållit vid överlåtelsen av köpoptionerna. Personalkostnaden periodiseras över intjänandeperioden.

Program 2018/2022
Den av årsstämman 2018 beslutade tilldelningen för 2018 omfattade cirka 24 ledningspersoner och totalt 300 000 köpoptioner, motsvarande cirka 0,4 procent av totala antalet aktier och cirka 0,3 procent av totala antalet röster i bolaget. Tilldelningen varierade mellan 12 500 – 27 500 optioner per person. Verkställande direktören förvärvade 27 500 och övriga i koncernledningen 87 500.

Optionerna berättigar till förvärv av återköpt aktie av serie B mellan den 6 september 2021 och den 3 juni 2022. Förvärvspriset för aktier vid utnyttjande av optionen ska motsvara 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets B-aktie på NASDAQ Stockholm mellan den 31 augusti 2018 och den 13 september 2018. Om börskursen för Bolagets aktie av serie B vid den tidpunkt köpoption påkallas översti­ger 200 procent av genomsnittskursen under perioden 31 augusti 2018 till och med 13 september 2018, så ska lösenkursen ökas krona för krona med det belopp som överstiger 200 procent. Premien för köpoptionerna ska motsvara köpoptionernas marknadsvärde enligt extern oberoende värdering i enlighet med Black & Scholes modell. Mätperioden för beräk­ningen av optionspremien ska baseras på det volymvägda medeltalet av betalkursen för aktie av serie B i bolaget på NASDAQ Stockholm mellan den 7 september 2018 och den 13 september 2018.

Lösenkursen för köpoptionerna fastställdes till 232,90 SEK. Det mark­nadsmässiga värdet på köpoptionerna fastställdes till 13,30 SEK. Kost­naderna för programmet utgörs av den under september 2020 erlagda subventionen enligt ovan samt de sociala avgifter som belöper på denna subvention. Den totala kostnaden för subventionen, inklusive sociala avgif­ter, beräknas uppgå till cirka 4,3 MSEK efter bolagsskatt. Mot subven­tionen svarar den optionspremie som bolaget erhållit vid överlåtelsen av köpoptionerna. Personalkostnaden periodiseras över intjänandeperioden. Program 2017/2021

Den av årsstämman 2017 beslutade tilldelningen för 2017 omfattade cirka 24 ledningspersoner och totalt 300 000 köpoptioner, motsvarande cirka 0,4 procent av totala antalet aktier och cirka 0,3 procent av totala antalet röster i bolaget. Tilldelningen varierade mellan 7 000 – 25 500 optioner per person. Verkställande direktören förvärvade 25 500 och övriga i koncernledningen 115 000.

Optionerna berättigar till förvärv av återköpt aktie av serie B mellan den 14 september 2020 och den 4 juni 2021. Förvärvspriset för aktier vid ut­nyttjande av optionen ska motsvara 120 procent av det volymvägda med­eltalet av betalkursen för Bolagets B-aktie på NASDAQ Stockholm mellan den 1 september 2017 och den 14 september 2017. Om börskursen för Bolagets aktie av serie B vid den tidpunkt köpoption påkallas överstiger 200 procent av genomsnittskursen under perioden 1 september 2017 till och med 14 september 2017, så ska lösenkursen ökas krona för krona med det belopp som överstiger 200 procent. Premien för köpoptionerna ska motsvara köpoptionernas marknadsvärde enligt extern oberoende värdering i enlighet med Black & Scholes modell. Mätperioden för beräk­ningen av optionspremien ska baseras på det volymvägda medeltalet av betalkursen för aktie av serie B i bolaget på NASDAQ Stockholm mellan den 8 september 2017 och den 14 september 2017.

Lösenkursen för köpoptionerna fastställdes till 178,50 SEK. Det mark­nadsmässiga värdet på köpoptionerna fastställdes till 10,80 SEK. Kost­naderna för programmet utgörs av den under september 2019 erlagda subventionen enligt ovan samt de sociala avgifter som belöper på denna subvention. Den totala kostnaden för subventionen, inklusive sociala avgif­ter, beräknas uppgå till cirka 3,5 MSEK efter bolagsskatt. Mot subven­tionen svarar den optionspremie som bolaget erhållit vid överlåtelsen av köpoptionerna. Personalkostnaden periodiseras över intjänandeperioden.

Program 2016/2020
Den av årsstämman 2016 beslutade tilldelningen för 2016 omfattade cirka 20 ledningspersoner och totalt 300 000 köpoptioner, motsvarande cirka 0,4 procent av totala antalet aktier och cirka 0,3 procent av totala antalet röster i bolaget. Tilldelningen varierade mellan 7 500 – 37 500 optioner per person. Verkställande direktören förvärvade 31 500 och övriga i koncernledningen 135 000.

Optionerna berättigar till förvärv av återköpt aktie av serie B mellan den 16 september 2019 och den 5 juni 2020. Förvärvspriset för aktier vid utnyttjande av optionen ska motsvara 120 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen för Bolagets B-aktie på NASDAQ Stockholm mellan den 1 september 2016 och den 14 september 2016. Premien för köpoptionerna ska motsvara köpoptionernas marknadsvärde enligt extern oberoende värdering i enlighet med Black & Scholes modellen. Mätperi­oden för beräkningen av optionspremien ska baseras på det volymvägda medeltalet av betalkursen för aktie av serie B i bolaget på NASDAQ Stockholm mellan den 8 september 2016 och den 14 september 2016.

Lösenkursen för köpoptionerna fastställdes till 159,00 SEK. Det mark­nadsmässiga värdet på köpoptionerna fastställdes till 11,80 SEK. Kost­naderna för programmet utgörs av den under september 2018 erlagda subventionen enligt ovan samt de sociala avgifter som belöper på denna subvention. Den totala kostnaden för subventionen, inklusive sociala avgif­ter, beräknas uppgå till cirka 3,6 MSEK efter bolagsskatt. Mot subven­tionen svarar den optionspremie som bolaget erhållit vid överlåtelsen av köpoptionerna. Personalkostnaden periodiseras över intjänandeperioden.

Under perioden 16 september 2019 till och med 31 mars 2020 har 99 500 optioner återköpts efter gällande marknadsförutsättningarna baserat på en oberoende extern värdering enligt Black & Scholes modell. Under motsva­rande period har också 93 500 optioner lösts in mot samma antal aktier.

STYRELSEN
Det av årsstämman fastställda arvodet om sammanlagt 2 960 kSEK (2 275) fördelas i enlighet med årsstämmans beslut mellan de styrelse-ledamöter som ej är anställda i moderbolaget.

MODERBOLAGETS VD
Moderbolagets VD, Niklas Stenberg, uppbar under perioden 2019-04-01 -2020-03-31 i fast lön 5 252 kSEK och i rörlig lön 1 893 kSEK. Rörlig ersättning inkluderar 345 kSEK avseende årets kostnad för subvention för deltagare i koncernens incitamentsprogram. Därtill kommer beskattningsba­ra förmåner med 6 kSEK. Pensionspremier har erlagts med 1 548 kSEK.

Verkställande direktören omfattas från 65 års ålder av premiebestämd pension, varvid pensionens storlek beror på utfallet av tecknade pensions­försäkringar. Pensionspremiens storlek fastställs årligen av ersättnings­utskottet. Rörlig lön baserad på koncernens resultat kan utgå med maximalt 30 procent av fast lön och är inte pensionsgrundande. Därutöver kan ytterligare premie om 20 procent utgå av erhållen rörlig lön som använts för förvärv av aktier i Addtech AB. Uppsägningstiden är 12 månader från bolagets sida och sex månader från verkställande direktörens sida. Vid uppsägning från bolagets sida är verkställande direktören utöver lön under uppsägningstiden berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande en årslön. Avgångsvederlag utbetalas inte vid avgång på egen begäran.

ÖVRIGA PERSONER I KONCERNLEDNINGEN
För övriga personer i koncernledningen har fast lön utgått med 12 023 kSEK (13 850) och rörlig lön med 4 777 kSEK (4 048). Rörlig ersättning inkluderar 1 439 kSEK (988) avseende årets kostnad för subvention för deltagande i koncernens incitamentsprogram. Den rörliga ersättningen har kostnadsförts under verksamhetsåret 2019/2020 och utbetalats under 2020/2021. Därtill kommer beskattningsbara förmåner med 318 kSEK (307). Personer i koncernledningen omfattas från 65 års ålder av pensionsrätt enligt individuella överenskommelser. Förekommande pen­sionslösningar är dels premiebestämda, varvid pensionens storlek beror på utfallet av tecknade pensionsförsäkringar, dels förmånsbestämda.

Såväl förekommande förmånsbestämda pensionsplaner som premie­bestämda lösningar motsvarar kostnadsmässigt i huvudsak ITPplanen. Under 2019/2020 har pensionspremier för gruppen Övrig koncernledning erlagts med 2 984 kSEK (2 854).

Rörlig lön baserad på koncernens resultat kan utgå med maximalt 30 procent av fast lön. Därutöver kan ytterligare premie om 20 procent utgå av erhållen rörlig lön som använts för förvärv av aktier i Addtech AB.

Uppsägningstiden är maximalt 12 månader från bolagets sida och sex månader från den anställdes sida. Avgångsvederlag utgår motsvarande högst ett års lön. Avgångsvederlag utbetalas inte vid avgång på egen begäran.

Ersättningar och övriga förmåner 2019/2020 Grundlön/ styrelsearvode Rörlig ersättning 1) Övriga förmåner Pensions- kostnader Totalt
Styrelsens ordförande 0,7 0,7
Övriga styrelseledamöter 2,3 2,3
Verkställande direktören 5,3 1,9 0 1.5 8,7
Andra ledande befattningshavare 2) 12,0 4,8 0.3 3 20,1
Totalt 20,3 6,7 0,3 4,5 31,8
1) Inklusive ersättning för de ledande befattningshavare som deltar i incitamentsprogram.
2) Vid räkenskapsårets slut bestod andra ledande befattningshavare av 6 personer, varav 1 kvinna och 5 män.
Ersättningar och övriga förmåner 2018/2019 Grundlön/ styrelsearvode Rörlig ersättning 1) Övriga förmåner Pensions- kostnader Totalt
Styrelsens ordförande 0,7 0,7
Övriga styrelseledamöter 1,6 1,6
Verkställande direktören 4,7 1,8 0.2 1.5 8,2
Andra ledande befattningshavare 2) 13,9 4,0 0.5 2.9 21,3
Totalt 20,9 5,8 0,7 4,4 31,8
1) Inklusive ersättning för de ledande befattningshavare som deltar i incitamentsprogram.
2) Vid räkenskapsårets slut bestod andra ledande befattningshavare av 4 personer, varav 1 kvinna och 3 män.
Styrelsearvoden, kSEK 2019/2020 2018/2019
Namn Befattning Arvode Arvode
Anders Börjesson 1) Styrelseordförande, ordförande ersättningsutskottet 740 650
Eva Elmstedt 1) Styrelseledamot, ledamot ersättningsutskottet 370 325
Kenth Eriksson Styrelseledamot 370 325
Henrik Hedelius Styrelseledamot 370 325
Ulf Mattsson Styrelseledamot 370 325
Malin Nordesjö Styrelseledamot 370 325
Johan Sjö 2) Styrelseledamot 370
Totalt 2 960 2 275
1) Under räkenskapsåret 2019/2020 har ett arvode om 50 kSEK, utöver ovanstående, utgått till respektive ledamot i ersättningsutskottet.
2) Johan Sjö har under perioden 2019-04-01-2019-08-31 varit anställd i bolaget som senior rådgivare. Ersättning har utgått med 2 649 kSEK och pensionspremier har erlagts med 722 kSEK. Från och med årsstämman 2019 har styrelsearvode erhållits.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.