FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

1 april 2019 – 31 mars 2020
Styrelsen och verkställande direktören för Addtech AB, org nr 556302- 9726, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verk­samhetsåret 2019/2020. Jämförelser inom parentes avser motsvarande period föregående år om inget annat anges.

Addtech överskrider storleksmässigt villkoren enligt ÅRL 6:10 och för­valtningsberättelsen ska därför innehålla en hållbarhetsrapport. Bolaget har valt att upprätta rapporten skild från förvaltningsberättelsen i enlighet med ÅRL 6:11. Hållbarhetsrapporten enligt ÅRL 6:12-14 är samtryckt med årsredovisningen och återfinns integrerad på sidorna i Vårt värdeskapande, Omvärld, strategier och målAffären och Hållbarhetsnoterna samt under avsnittet Risker och osäkerhetsfaktorer här i Förvaltningsberättelsen.

Verksamheten
Addtech är en svensk börsnoterad teknikhandelskoncern som tillför både tekniskt och ekonomiskt mervärde i länken mellan tillverkare och kund. Addtech verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna finns inom främst tillverkande industri och infrastruktur. Addtech har cirka 130 självständiga dotterbolag i cirka 20 länder som verkar under egna varumärken och har cirka 2 900 medarbetare. Koncernens försäljning uppgår till drygt 11 miljarder kronor och består till uppskattningsvis en tredjedel av handelsprodukter, och två tredjedelar av kundanpassade produkter och lösningar samt egna varumärken. Addtech skapar optimala förutsättningar för dotterbolagens lönsamhet och tillväxt. Addtechaktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2001.

Året i korthet
Vi summerar verksamhetsåret 2019/2020 som ett mycket framgångsrikt år. Trots en avvaktande marknadssituation, en omfattande cyberattack under tredje kvartalet och en avslutning som på många sätt präglades av utbrottet av covid-19-pandemin, så levererade vi en stark lönsam tillväxt genom god organisk tillväxt och förvärv av flera nya bolag i olika tekniska nischer.

Omsättningen ökade med 16 procent, jämnt fördelad mellan organisk och förvärvad tillväxt. Vi fortsatte leverera lönsam vinsttillväxt, framförallt bidrog marginalökningar på den organiska försäljningen till en ökning av rörelseresultatet med 28 procent och en rekordhög EBITA-marginal på 11,6 procent (10,7). Alla affärsområden bidrog till både omsättningstill­växt och resultattillväxt, med Industrial Process i spetsen.

Vårt kassaflöde stärktes väsentligt, framförallt beroende på förbätt­rade marginaler och effekter från förändring av rörelsekapital. Kassaflö­det från den löpande verksamheten uppgick till 1 117 MSEK (524). Vi säkrade också en utökning av vår kreditram med 1 300 MSEK till totalt 3 800 MSEK under fjärde kvartalet. Inga amorteringar är planerade under kommande tolvmånadsperiod.

Förvärvstakten var hög med 12 genomförda förvärv som sammantaget bidrar med en årsomsättning om cirka 740 MSEK. Avkastning på rörelse­kapital (R/RK) låg på 56 procent.

Marknadsutveckling under året
I stort sett var koncernens underliggande efterfrågan bra under hela verksamhetsåret, på de flesta geografiska marknader. Sett till Norden så hade Addtech högst tillväxttakt i Finland och Norge medan den var stabil i Sverige och Danmark. Marknadsläget utanför Norden varierade. Våra enheter i centraleuropa utvecklades överlag positivt medan politiska och ekonomiska osäkerheter i Storbritannien resulterade i en svag utveckling för verksamheterna där.

Vad gäller kundsegment var efterfrågan utplanande för insatskom­ponenter och lösningar för specialfordon och maskintillverkare, medan efterfrågan ökade inom elektronik, medicinteknik och vindkraft. Efterfrå­gan på eftermarknadsprodukter till skogs- och processindustrin var sam­mantaget stabil medan försäljningen till tillverkningsindustrin minskade. Försäljningen var särskilt stark för produkter för emissionsmätning och rening vilken svarade för cirka 70 procent av segmentet Transport. Efter­frågan på skrubberlösningar minskade successivt under året, främst på grund av att prisskillnaden mellan olika bränslen minskade. Försäljningen av elrelaterade produkter till bygg- och installationskunder var stabil, medan efterfrågan på infrastrukturprodukter ökade.

Under de sista veckorna av mars märkte flera enheter en minskad efterfrågan på grund av covid-19-pandemin, särskilt inom specialfordon och delar av verkstadsindustrin. Andra enheter upplevde en ökad efter­frågan, drivet av kunder med medicintekniska produkter.

Cyberattack i oktober 2019
Den 30 oktober 2019 drabbades Addtech av en omfattande cyberattack. 80 av koncernens bolag, vilket representerade cirka hälften av omsätt­ningen, infekterades via koncernens centrala IT-miljö av skadlig krypte­ringskod. Den kriminella grupp som låg bakom angreppet begärde en lösensumma för att häva krypteringen. Addtech polisanmälde brottet och byggde upp en ny, central IT-miljö. Samtliga drabbade bolag hade åter till­gång till fungerande IT-miljöer den 19 december och verksamheter kun­de bedrivas under hela angreppet, om än i olika utsträckning. Totalt blev de ekonomiska effekterna lägre än först befarat. Under tredje kvartalet beräknas den negativa påverkan på nettoomsättningen ha uppgått till ca 130 MSEK och på EBITA till ca 90 MSEK. Påverkan på EBITA fördelades med cirka 40 procent i direkta kostnader, som i allt väsentligt belasta­de moderbolaget, medan cirka 60 procent avsåg negativ EBITA-effekt från rörelsen (”Rörelseeffekt”). Rörelseeffekten fördelades med cirka 10 procent på affärsområdet Automation respektive Energy, cirka 25 procent på affärsområdet Components respektive Power Solutions och cirka 30 procent på affärsområdet Industrial Process. Nettoomsättningen beräknas ha varit opåverkad under fjärde kvartalet medan EBITA beräk­nas ha påverkats negativt med ca 10 MSEK i direkta kostnader som i allt väsentligt har påverkat moderbolaget.

Polisutredningen har inte resulterat i några gripanden. Addtech har samarbetat tätt med relevanta myndigheter och andra aktörer och har också aktivt delat med sig av erfarenheterna för att bidra till att öka sam­hällets medvetenhet om det växande problemet med cyberbrott.

Årets utveckling per affärsområde

Indelningen i affärsområden speglar Addtechs interna organisation och rapportsystem. Addtech redovisar sina affärsområden som rörelse­segment. Addtech var under 2019/2020 organiserat i följande fem affärsområden: Automation, Components, Energy, Industrial Process och Power Solutions. För ytterligare information om koncernens rörelseseg­ment se vidare not 5.

AUTOMATION
Affärsområdet Automations nettoomsättning ökade under verksamhets­året med 25 procent till 2 425 MSEK (1 946) och EBITA ökade med 38 procent till 267 MSEK (194).

En avtagande tillväxttakt i underliggande efterfrågan märktes under det första kvartalet. Flertalet förvärv bidrog till volymerna samtidigt som marginalerna påverkades något negativt. För Automations störs­ta segment, mekanisk industri och medicinteknik, var marknadsläget fortsatt bra men efterfrågan planade ut på en hög nivå. Efterfrågan inom segmentet data- och telekom var god. Nettoomsättningen ökade med 25 procent till 591 MSEK (472) och EBITA ökade med 23 procent till 60 MSEK (49).

Under andra kvartalet märkte Automation alltjämt av en utplaning i underliggande efterfrågan, dock på en hög nivå. För mekanisk industri och medicinteknik med leveranser av insatskomponenter och automa­tionslösningar, var affärsläget fortsatt positivt och efterfrågan stabil. Marknadsläget var också bra inom försvarsindustrin samt data- och telekom. Nettoomsättningen ökade med 25 procent till 552 MSEK (444) och EBITA ökade med 26 procent till 57 MSEK (45).

Affärsläget under tredje kvartalet var positivt och efterfrågan stabil inom mekanisk industri och medicinteknik, avseende leveranser av in­satskomponenter och automationslösningar. Marknadsläget var också bra för verksamheter exponerade mot försvarsindustrin, medan efterfrågan inom data- och telekom varierade utifrån geografisk marknad. Nettoom­sättningen ökade med 22 procent till 588 MSEK (481) och EBITA ökade med 6 procent till 51 MSEK (48).

Under fjärde kvartalet hade Automation en ökad efterfrågan inom viktiga kundsegment som mekanisk industri, försvarsindustri och medi­cinteknik. Detta förklaras delvis av en återhämtning efter cyberattacken samt mot slutet av kvartalet även en effekt av kunder som upplevde ökad efterfrågan på produkter givet rådande covid-19-pandemi. Nettoomsätt­ningen ökade med 26 procent till 694 MSEK (549) och EBITA ökade med 91 procent till 99 MSEK (52).

COMPONENTS
Affärsområdet Components nettoomsättning ökade under verksamhets­året med 6 procent till 2 082 MSEK (1 960) och EBITA uppgick till 218 MSEK (220).

Under första kvartalet höll sig marknaden för insatskomponenter på en stabil nivå trots starka jämförelsetal från föregående år. I Sverige och Danmark var efterfrågan något lägre, medan marknadsläget i Norge och Finland var bra. Efterfrågan inom mekanisk industri och specialfordon var god, men med något lägre tillväxttakt än tidigare. Affärsläget inom elektronikindustrin var bra. Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 504 MSEK (474) och EBITA uppgick till 54 MSEK (58).

Marknaden för insatskomponenter låg kvar på en bra nivå under andra kvartalet. Marknadsläget i Norge och Finland var fortsatt bra och höll sig stabilt i Danmark och Sverige. Bolagen kände av en utplanande efterfrå­gan inom mekanisk industri medan marknadsläget för specialfordon var stabilt. Bra affärsläge inom elektronikindustrin, vindkraft, försvar, olja och gas samt havsnäring. Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 511 MSEK (451) och EBITA ökade med 10 procent till 58 MSEK (53).

Efterfrågan på insatskomponenter från nordiska tillverkningsföretag låg kvar stabilt under tredje kvartalet. Marknadsläget i Norge och Finland var bra och höll sig stabilt i Danmark och Sverige. Bolagen inom affärs­området kände alltjämt av en utplanande efterfrågan inom mekanisk industri, medan marknadsläget för specialfordon var stabilt. Affärsläget var bra inom elektronikindustrin, vindkraft, försvar, olja och gas samt hav­snäring. Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 489 MSEK (482) och EBITA uppgick till 41 MSEK (45).

Under fjärde kvartalet hade Components en stabil volymtillväxt. Efter­frågan på insatskomponenter från nordiska tillverkningsföretag var hög. Affärsläget var bra i Norge och Danmark, varierande i Finland samt hade en viss utplaning i Sverige. Marknadssegment med positiv utveckling var transport, försvar, medicinteknik, vindkraft och projekt inom elektrifie­ring. Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 578 MSEK (553) och EBITA ökade med 2 procent till 65 MSEK (64).

ENERGY
Affärsområdet Energys nettoomsättning ökade under verksamhetsåret med 2 procent till 2 412 MSEK (2 357) och EBITA ökade med 16 pro­cent till 282 MSEK (244).

Affärsläget för Energys viktigaste marknadssegment var positivt under det första kvartalet. Efterfrågan på infrastrukturprodukter till stam- och regionnäten i Norden låg på höga nivåer. Marknadsläget för nischade produkter inom elkraftsdistribution var stabilt, men med något avtagande tillväxttakt. Bra efterfrågan på kablageprodukter till tillverkningsindustrin samt produkter mot bygg och installation. Nettoomsättningen ökade med 16 procent till 619 MSEK (535) och EBITA ökade med 20 procent till 67 MSEK (56).

För Energy som helhet var marknadsläget positivt under andra kvar­talet. Efterfrågan på produkter till elnätoperatörer i Norden låg kvar på höga nivåer. Enheterna verksamma inom försäljning av nischade produk­ter för elkraftsdistribution kände av en varierad efterfrågan, sammantaget dock på en god nivå. En viss avmattning noterades från enheter verksam­ma mot fiberutbyggnad samt bygg och installation. Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 593 MSEK (571) och EBITA ökade med 17 procent till 75 MSEK (64).

Marknadsläget var fortsatt positivt för Energy som helhet tredje kvar­talet. Efterfrågan på infrastrukturprodukter till stam- och regionnät låg kvar på höga nivåer. Enheterna verksamma inom försäljning av nischade produkter för elkraftsdistribution kände dock av en lägre efterfrågan. Avmattningen i efterfrågan från kunder verksamma inom fiberutbyggnad samt bygg och installation fortsatte. Nettoomsättningen uppgick till 596 MSEK (607) och EBITA ökade med 14 procent till 62 MSEK (54).

Efterfrågan på Energys infrastrukturprodukter till stam- och regionnät samt vindkraft låg kvar på höga nivåer och marknadsläget var stabilt hela fjärde kvartalet. Enheterna verksamma inom försäljning av nischade pro­dukter för elkraftsdistribution, fiberutbyggnad samt bygg och installation kände fortsatt av en viss avmattning i efterfrågan. Nettoomsättningen uppgick till 604 MSEK (644) och EBITA ökade med 12 procent till 78 MSEK (70).

INDUSTRIAL PROCESS
Affärsområdet Industrial Process nettoomsättning under verksamhets­året ökade med 39 procent till 3 204 MSEK (2 305) och EBITA ökade med 103 procent till 445 MSEK (219).

Under första kvartalet var affärsläget exceptionellt starkt i det marina segmentet med mycket stark efterfrågan och försäljning av produkter och tjänster till miljöförbättrande lösningar. Marknadsläget var bra i tillverkningsindustrin och efterfrågan god på produkter inom skogs- och processindustrin på samtliga geografiska marknader. Nettoomsättningen ökade med 62 procent till 807 MSEK (498) och EBITA ökade med 107 procent till 103 MSEK (50).

Under andra kvartalet var försäljningen av produkter och tjänster till miljöförbättrande lösningar inom det marina segmentet fortsatt på en mycket hög nivå, medan efterfrågan på nya projekt var lägre. Verksam­heter exponerade mot mekanisk industri, specialfordon och skogsindustri märkte av en något lägre efterfrågan, medan affärsläget i övrig process­industri var bra. Nettoomsättningen ökade med 74 procent till 865 MSEK (497) och EBITA ökade med 164 procent till 134 MSEK (50).

Under tredje kvartalet var försäljningen av produkter och tjänster till miljöförbättrande lösningar inom det marina segmentet fortsatt på mycket hög nivå, medan efterfrågan på nya projekt var betydligt lägre. Efterfrågan inom tillverkningsindustrin såsom mekanisk industri och specialfordon samt inom skogsindustrin var något lägre, medan affärslä­get i övrig processindustri var stabilt. Nettoomsättningen ökade med 33 procent till 800 MSEK (603) och EBITA ökade med 100 procent till 95 MSEK (48).

Försäljningen av produkter och tjänster till miljöförbättrande lösningar inom det marina segmentet var god under det fjärde kvartalet, medan efterfrågan på nya projekt fortsatt var på en lägre nivå. Den organiska tillväxten gav mycket bra hävstång på marginalerna samt att Industrial Process hade engångseffekter i form av servicearbeten med höga margi­naler samt valutaeffekter som påverkade resultatet positivt. Nettoomsätt­ningen ökade med 4 procent till 732 MSEK (707) och EBITA ökade med 60 procent till 113 MSEK (71).

POWER SOLUTIONS
Affärsområdet Power Solutions nettoomsättning ökade under verksam­hetsåret med 2 procent till 1 630 MSEK (1 597) och EBITA ökade med 4 procent till 231 MSEK (223).

Affärsläget för Power Solutions varierade mellan olika kund- och produktsegment, men sammantaget var efterfrågan stabil under första kvartalet, jämfört med första kvartalet föregående år. Bolagen inom affärsområdets största kundsegment, specialfordon, upplevde en något avtagande tillväxttakt gällande efterfrågan på reglage- och ergonomipro­dukter, dock från en mycket hög nivå. Marknadsläget för kundanpassade batterier och vindkraft var bra och efterfrågan stabil på produkter inom kraftförsörjning. Nettoomsättningen uppgick till 417 MSEK (419) och EBITA ökade med 14 procent till 65 MSEK (57).

Affärsläget var bra i flertalet av Power Solutions nischmarknader under andra kvartalet. Marknaden för kundanpassade batterier var fortsatt mycket positiv. Efterfrågan inom kundsegmentet specialfordon planade ut på en hög nivå. Försäljningen av produkter inom kraftförsörjning var stabil liksom efterfrågan på komponenter till vindkraftsindustrin. Net­toomsättningen ökade med 6 procent till 402 MSEK (380) och EBITA ökade med 10 procent till 62 MSEK (56).

Sammantaget var efterfrågan stabil tredje kvartalet, men affärslä­get varierade mellan olika kund- och produktsegment. Marknaden för kundanpassade batterier var fortsatt mycket positiv, medan efterfrågan inom specialfordon alltjämt upplevdes något avtagande. Försäljningen av produkter inom kraftförsörjning var lägre, medan efterfrågan på kompo­nenter till vindkraftsindustrin var stabil. Nettoomsättningen uppgick till 377 MSEK (384) och EBITA uppgick till 36 MSEK (56).

För affärsområdet som helhet var efterfrågan mycket god under fjärde kvartalet. Marknadsläget var fortsatt mycket positivt för kundanpassade batterilösningar, särskilt inom medicinteknik. Även för enheterna verk­samma inom strömförsörjning samt vindkraft var affärsläget fortsatt bra. Efterfrågan på reglage- och ergonomiprodukter inom kundsegmentet specialfordon var god, särskilt avseende komponenter till flera kunders reservdelslager. Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 434 MSEK (414) och EBITA ökade med 27 procent till 68 MSEK (54).

Förvärv

Addtech söker kontinuerligt efter bolag att förvärva och för samtal med flera potentiella bolag. Detta verksamhetsår genomfördes 12 förvärv med tillträde under året, både marknadsmässigt och geografiskt spridda. Samtliga affärsområden har genomfört förvärv under året.

Sedan börsnoteringen 2001 har Addtech genomfört cirka 100 före­tagsförvärv. Under året har följande förvärv genomförts:

Omni Ray AG
Den 1 april förvärvades Omni Ray AG, Schweiz, till affärsområdet Auto­mation. Omni Ray är ett teknikhandels- och serviceföretag, med en stark position på den schweiziska marknaden för automationslösningar inom industri, infrastruktur, transport och medicinteknik. Bolaget omsätter cirka 330 MSEK och har 65 anställda.

Thurne Teknik AB
Den 1 april förvärvades Thurne Teknik AB, Sverige, till affärsområdet Industrial Process. Thurne Teknik är en ledande leverantör av komponen­ter, utrustning och avancerade processystem primärt till den kemiska och farmaceutiska industrin i Norden och Baltikum. Bolaget omsätter cirka 100 MSEK och har 19 anställda.

AB N.O. Rönne
Den 1 april förvärvades AB N.O. Rönne, Sverige, till affärsområdet Industrial Process. N.O. Rönnes huvudsakliga verksamhet består av tillverkning av kundanpassade specialpackningar och tätningar genom stansning och skärning. Bolaget omsätter cirka 8 MSEK och har fyra anställda.

Best Seating Systems Walter Tausch GmbH
Den 6 maj förvärvades Best Seating Systems Walter Tausch GmbH, Österrike, till affärsområdet Power Solutions. Företaget är en nischad aktör som levererar ergonomiska förarstolar och kringkomponenter till maskiner, bussar och tåg i Mellaneuropa. Bolaget omsätter cirka 23 MSEK och har fem anställda.

Thiim A/S
Den 12 juni förvärvades Thiim A/S, Danmark, till affärsområdet Automa­tion. Thiim A/S utvecklar och levererar komponenter och lösningar inom industriell kommunikation, kundanpassad elektronik och elektromekanik. Verksamheten är främst riktad mot OEM-industri, automation och infra­struktur. Bolaget omsätter cirka 70 MSEK och har 15 anställda.

Profelec Oy
Den 3 juli förvärvades Profelec Oy, Finland, till affärsområdet Energy. Profelec är en väletablerad leverantör av professionell elektronik i Finland och Baltikum som representerar flera internationella varumärken inom områdena Test & Mätning och systemkomponenter. Bolaget omsätter cirka 6 MSEK och har två anställda.

BKC Products Ltd.
Den 12 augusti förvärvades BKC Products Ltd., Storbritannien, till affärs­området Industrial Process. BKC Products levererar i huvudsak produkter och tekniska lösningar till kraftöverförings- och transportörapplikationer. Bolaget omsätter cirka 12 MSEK och har fem anställda.

Promector Oy
Den 29 augusti förvärvades Promector Oy, Finland, till affärsområdet Automation. Promector designar och producerar unik produktionslinjeut­rustning och är specialiserade inom läkemedels- och diagnostikområdet. Bolaget omsätter cirka 24 MSEK och har 20 anställda.

Wireco-NB Oy
Den 3 februari förvärvades Wireco-NB Oy, Finland, till affärsområdet Energy. Wireco är en leverantör av specialkabel och kabeltillbehör för industri- och gruvapplikationer främst i Finland. Bolaget omsätter cirka 23 MSEK och har sex anställda.

Caligo Industria Oy
Den 27 februari förvärvades Caligo Industria Oy, Finland, till affärsområ­det Industrial Process. Caligo utvecklar och levererar rökgasrenings- och värmeåtervinningssystem främst till värmekraftverk och träbearbetnings­industrin i Norden och Frankrike. Bolaget omsätter cirka 70 MSEK och har nio anställda.

DMC Digital Motor Control GmbH
Den 2 mars förvärvades DMC Digital Motor Control GmbH, Tyskland, till affärsområdet Power Solutions. DMC konstruerar och producerar elek­triska motorstyrenheter för batteridrivna applikationer, inklusive elektriska fordon. Bolaget omsätter cirka 30 MSEK och har tio anställda.

Q-tronic B.V.
Den 2 mars förvärvades Q-tronic B.V. Nederländerna, till affärsområdet Power Solutions. Q-tronic tillhandahåller elektriska komponentlösningar och delsystem för elektriska fordon i främst Beneluxländerna. Bolaget omsätter cirka 45 MSEK och har tio anställda.

Finansiell utveckling

NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT
Addtechkoncernens nettoomsättning under verksamhetsåret ökade med 16 procent till 11 735 MSEK (10 148). Den organiska tillväxten uppgick till 8 procent, den förvärvade tillväxten uppgick till 8 procent och avyttring påverkade med -1 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoom­sättningen positivt med 1 procent, motsvarande 107 MSEK.

EBITA uppgick för verksamhetsåret till 1 364 MSEK (1 085), vilket innebär en ökning med 26 procent. Införandet av IFRS 16 påverkade EBITA positivt med 5 MSEK. Rörelseresultatet ökade under verksamhetsåret med 28 pro­cent till 1 161 MSEK (910) och rörelsemarginalen uppgick till 9,9 procent (9,0). Finansnettot uppgick till -56 MSEK (-45) och resultatet efter finan­siella poster ökade med 28 procent till 1 105 MSEK (865). Resultatet efter skatt för verksamhetsåret ökade med 30 procent till 873 MSEK (672) och effektiv skattesats uppgick till 21 procent (22). Resultat per aktie före utspädning för verksamhetsåret uppgick till 12,85 SEK (9,85).

NETTOOMSÄTTNING OCH
EBITA-MARGINAL

EBITA OCH AVKASTNING PÅ
RÖRELSEKAPITAL, R/RK

 

LÖNSAMHET, FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE
Avkastning på eget kapital uppgick vid räkenskapsårets utgång till 32 procent (29) och avkastning på sysselsatt kapital till 21 procent (21).

Avkastning på rörelsekapital, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapi­tal), uppgick till 56 procent (53).

Soliditeten uppgick vid räkenskapsårets utgång till 36 procent (36). Tillämpningen av IFRS 16 innebar en negativ effekt då balansomslutning­en ökade med 624 MSEK. Eget kapital per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 44,95 SEK (36,80). Koncernens nettoskuld uppgick vid räkenskapsårets utgång till 2 253 MSEK (1 700) exklu­sive pensionsskuld om 332 MSEK (260), inklusive leasingskulder från tillämpningen av IFRS 16 om 627 MSEK.

Nettoskuldsättningsgraden, beräknad utifrån nettoskulden exklusive av­sättningar till pensioner men inklusive leasingskuld enligt IFRS 16, uppgick till 0,7 (0,7).

Likvida medel bestående av kassa- och bankmedel samt beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick sammantaget till 2 407 MSEK (566) per den 31 mars 2020. Innan verksamhetsårets utgång beviljades ytterligare krediter på sammanlagt 1 500 MSEK. Dessa blev tillgängliga den 31 mars 2020, då även 200 MSEK amorterades. Därmed hade Addtech en total kreditram på 3 800 MSEK per den 31 mars 2020.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under verksam­hetsåret till 1 117 MSEK (524). Tillämpningen av IFRS 16 har medfört en ökning av kassaflödet från den löpande verksamheten med 154 MSEK medan kassaflödet från finansieringsverksamheten minskat med motsva­rande belopp till följd av att leasingavgifternas amorteringsdel i och med införandet av IFRS 16 redovisas som en utbetalning i finansieringsverk­samheten. Företagsförvärv och avyttringar inklusive reglering av villkorad köpeskilling avseende under tidigare år genomförda förvärv uppgick till 430 MSEK (645). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 109 MSEK (94) och avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 6 MSEK (12). Utdelning från intressebolag uppgick till 1 MSEK (2). Återköp av egna aktier uppgick till 42 MSEK (38) och återköp av köpoptioner uppgick till 23 MSEK (11). Inlösta och utfärdade köpoptioner uppgick till 39 MSEK (33). Utdelning till moderbolagets aktieägare uppgick till 336 MSEK (269), vilket motsvarar 5,00 SEK (4,00) per aktie. Utdelningen betalades under det andra kvartalet.

Risker och osäkerhetsfaktorer
En affärsverksamhet är alltid förenad med risk. Addtechs resultat och finansiella ställning liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som Addtech styr över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. En effektiv riskbedömning förenar Addtechs affärsmöjligheter och resultat med aktieägarnas och andra intressenters krav på stabil och långsiktig värdeutveckling samt kontroll. Vid en bedömning av Addtechs framtida utveckling är det därför viktigt att vid sidan av möjligheter till positiv utveckling även beakta olika risker i verksamheten. Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte beskrivas i detta avsnitt, varför en samlad utvär­dering även måste innefatta övrig information i årsredovisningen samt en allmän omvärldsbedömning.

Addtech arbetar med riskhantering på ett såväl strategiskt som operativt plan. Riskhantering handlar om att identifiera, mäta och förhindra att risker realiseras, samt att löpande göra förbättringar för att minska framtida risker. Addtech har policys och instruktioner för att identifiera avvikelser som skulle kunna utvecklas till risker. Risknivån i verksamheten följs systematiskt upp i styrelsemöten och månadsrappor­ter där avvikelser eller risker identifieras och åtgärdas. De riskfaktorer som har störst betydelse för Addtech är konjunkturläget, eller andra händelser som påverkar ekonomin som till exempel den världsomspän­nande covid-19-pandemin, i kombination med strukturförändringar och konkurrenssituationen. Addtech påverkas även av finansiella risker såsom transaktionsexponering, omräkningsexponering, finansierings- och rän­terisk samt kredit- och motpartsrisk. En mer detaljerad beskrivning av hur Addtech hanterar de finansiella riskerna finns i not 3.

Risken att utsättas för olika typer av IT-incidenter, det vill säga att risken att kritisk data eller något eller flera av de IT-system som används på något sätt blir obrukliga, låses, fallerar eller förstörs, har kraftigt ökat under senare tid. Under året har Addtech utsatts för en cyberattack som har aktualiserat vikten av att ha en väl genomtänkt IT-strategi med relevant säkerhetsnivå. Efter cyberattacken i oktober har en kartläggning av koncernens operationella IT-risker genomförts och en ny IT-strategi är under implementation.

RISK/BESKRIVNING ADDTECHS HANTERING
Konjunktur och marknad  
Efterfrågan på Addtechs produkter och tjänster påverkas i stor utsträckning av makroekonomiska faktorer som ligger utanför Addtechs kontroll, såsom den producerande industrins utveckling och investeringsvilja, läget i ekonomin i allmänhet samt förhållanden på den globala kapitalmarknaden, eller, som under våren 2020, utbrott av pandemier som påverkar affärsklimatet. En försvagning av dessa faktorer på de marknader som Addtech är verksamt kan medföra negativa effekter på finansiell ställning och resultat. Med ett stort antal dotterbolag med fokus på olika nischmarknader samt merförsäljning av teknisk service, support och förbrukningsmaterial kan Addtech vara mindre känsligt för konjunktursvängningar inom enstaka industrinäringar, branscher eller geografiska områden. Addtech arbetar också kontinuerligt för att utveckla verksamheter som är mindre beroende av en specifik marknad samt anpassa kostnader efter specifika förutsättningar.
Strukturförändringar  
Globalisering, digitalisering och snabb teknikutveckling driver strukturförändringen
i kundledet. Utvecklingen kan både öka efterfrågan på Addtechs kvalificerade tjänster men också leda till att Addtechs kunder försvinner genom sammanslagningar, nedläggningar och utflyttning till exempelvis lågkostnadsländer.
Addtechs unika mervärden som tjänster med högt teknikinnehåll, specialistkunskaper inom avancerad teknisk rådgivning, utmärkt service och stark närvaro på nischmarknader motverkar konkurrens. Addtechs konkurrenskraft ger också möjlighet att leverera utanför det geografiska närområdet. Koncernens exponering mot ett stort antal branscher i kombination med att ingen kund svarar för mer än 3,5 procent av koncernens omsättning utgör ett visst skydd mot negativ resultatpåverkan.
Konkurrens  
Merparten av Addtechs dotterbolag är verksamma inom branscher som är utsatta för konkurrens. Vidare kan det ske en konsolidering i branschen på leverantörssidan och större sammanslagna leverantörer kan ha ett bredare erbjudande vilket kan leda till prispress. Dotterbolagens framtida konkurrensmöjligheter är beroende av förmågan att ligga i teknikens framkant och snabbt agera på nya marknadsbehov. En ökad konkurrens eller en försämrad förmåga hos ett dotterbolag att möta nya marknadsbehov, kan ha en negativ inverkan på Addtechs finansiella ställning och resultat. Addtech strävar efter att erbjuda produkter och tjänster där priset inte är den enskilt avgörande faktorn. Genom att arbeta nära såväl leverantörer som kunder utvecklas kontinuerligt vårt kunnande och vår konkurrenskraft. Vi tillför värde i form av omfattande teknisk kunskap, leveranssäkerhet, service och tillgänglighet vilket begränsar risken att kunden minskar sin efterfrågan. För att minska konkurrensrisken från leverantörer arbetar Addtech löpande med att se till att ett samarbete med koncernen är den mest lönsamma försäljningsstrategin.
Miljö  
Ändrad miljölagstiftning kan påverka försäljning av våra produkter, transporter av varor samt det sätt på vilket våra kunder använder produkterna. En oförmåga att möta kundernas ökade miljökrav kan påverka försäljningen. Det finns även en risk att något av koncernens dotterbolag, genom sitt organisationsnummer, kan knytas till ett historiskt ansvar enligt miljöbalken. Addtechs dotterbolag ägnar sig i huvudsak åt handel och verksamheter som har en begränsad direkt miljöpåverkan. Inom koncernen bedrivs begränsad tillverkning. Koncernen följer upp verksamheten och miljörelaterade risker med hållbarhetsrapportering och samtliga bolag följer koncernens Uppförandekod. Addtech genomför i samband med förvärv analys av organisationsnummer för att motverka risken att bli ersättningsskyldig för historiska miljöärenden.
Förmåga att rekrytera och behålla personal  
Addtechs fortsatta framgång är beroende av att kunna behålla erfarna medarbetare med specifik kompetens samt rekrytera nya kunniga personer. Det finns nyckelpersoner såväl bland ledande befattningshavare som bland koncernens medarbetare i övrigt. Det finns en risk för att en eller flera ledande befattningshavare eller andra nyckelpersoner lämnar koncernen med kort varsel, till exempel på grund av stress, arbetsmiljö eller utvecklingsmöjligheter. För det fall Addtech misslyckas med att rekrytera lämpliga ersättare för dem eller nya kompetenta nyckelpersoner framgent kan det ha en negativ inverkan på Addtechs finansiella ställning och resultat. Addtech prioriterar att skapa goda förutsättningar för att personal skall utvecklas och trivas inom koncernen. I förvärvsstrategin ingår att bolagens nyckelpersoner ska vara väl motiverade att självständigt fortsätta driva bolaget som en del av koncernen. Addtechs Affärsskola riktar sig till såväl nyanställda som ledande befattningshavare och ökar den interna kunskapsöverföringen, vidareutvecklar medarbetarna samt förädlar företagskulturen. Koncernens regelbundna medarbetarundersökningar syftar till att ta reda på hur medarbetarna ser på arbetsgivare, arbetssituation och vad som kan förbättras och utvecklas.
Organisation  
Addtechs decentraliserade organisation bygger på att dotterbolagen har ett stort lokalt ansvar för sin verksamhet. Det ställer höga krav på finansiell rapportering och uppföljning och brister inom detta kan medföra bristfällig kontroll och styrning av verksamheten. Addtech styr sina dotterbolag genom ett aktivt styrelsearbete, koncerngemensamma policys, finansiella mål och instruktioner avseende finansiell rapportering. Genom att vara en aktiv ägare och följa dotterbolagens utveckling kan risker snabbt identifieras och åtgärdas i enlighet med koncernens riktlinjer.
Säsongseffekter  
Risken för att Addtechs verksamhet, resultat och kassaflöde påverkas av kraftiga säsongseffekter styrt av kundernas efterfrågan. Addtechs försäljning av högteknologiska produkter och lösningar inom tillverkande industri och infrastruktur innebär inga väsentliga säsongseffekter. Antal produktionsdagar samt kundernas efterfrågan och investeringsvilja kan dock variera mellan kvartalen.
Affärsetik och mänskliga rättigheter  
Addtechs fortsatta framgång är starkt beroende av vårt goda anseende och affärsetik. Brott mot mänskliga rättigheter i egna eller leverantörers verksamheter skulle ha en negativ inverkan på koncernens anseende bland medarbetare, kunder och andra intressenter samt påverka efterfrågan på koncernens produkter. Koncernen arbetar internt med affärsetik genom exempelvis utbildningar inom Addtech Academy samt följer årligen upp efterlevnad av regler kring anti-korruption och mänskliga rättigheter. Addtechs många och goda relationer med noggrant utvalda leverantörer minskar risken för att brott mot mänskliga rättigheter skulle förekomma hos våra leverantörer. För att säkerställa koncernens höga standard vad gäller affärsetik ska Addtechs Uppförandekod för leverantörer efterföljas samt särskilda leverantörsgranskningar genomföras.
Förvärv och goodwill  
Addtech har historiskt genomfört flertalet förvärv. Strategiska förvärv kommer även fortsättningsvis utgöra en viktig del av tillväxten. Det finns dock en risk att Addtech inte kommer att kunna identifiera lämpliga förvärvsobjekt på grund av till exempel konkurrens med andra förvärvare. Även kostnader hänförliga till förvärv kan bli högre än förväntat och positiva resultateffekter kan ta längre tid att realisera än förväntat. Risk för nedskrivning av goodwill uppstår om en affärsenhet underpresterar i förhållande till de antaganden som gällde vid värderingen och eventuell nedskrivning kan komma att påverka koncernens finansiella ställning och resultat negativt. Ytterligare risker förknippade med förvärv är integrationsrisker och exponering för okända förpliktelser. Addtech har mångårig och gedigen erfarenhet av att förvärva och prissätta bolag. Samtliga potentiella förvärv och deras verksamheter granskas noga innan förvärvet genomförs. Det finns väl inarbetade processer och strukturer för att prissätta, genomföra och integrera förvärvade bolag. I de avtal som ingås eftersträvas att erhålla erforderliga garantier för att begränsa risken för okända förpliktelser. Det stora antal bolag som förvärvas innebär en väsentlig riskspridning.
Finansiella risker  
Inom koncernen finns olika finansiella risker. Valutarisk är risken för att valutakurser får en negativ inverkan på Addtechs finansiella ställning och resultat. Transaktionsexponering är risken som uppstår som ett resultat av att koncernen har in- och utbetalningar till följd av betalningsflöden i utländsk valuta. Omräkningsexponering uppstår som ett resultat av att koncernen genom utländska dotterbolag har nettoinvesteringar i utländska valutor. Koncernen är även exponerad för finansieringsrisk, dvs risken att finansiering av koncernens kapitalbehov försvåras eller fördyras. Med ränterisk menas risken att ofördelaktiga förändringar i räntenivåer får en
negativ inverkan på Addtechs finansiella ställning och resultat.
Addtech eftersträvar en strukturerad och effektiv hantering av de finansiella risker som uppstår i verksamheten i enlighet med den av styrelsen fastställda finanspolicyn. Finanspolicyn ger uttryck för ambitionen att identifiera, minimera och kontrollera de finansiella riskerna samt hur ansvaret för att hantera dessa risker ska fördelas inom organisationen. Målsättningen är att minimera resultateffekten av de finansiella riskerna. En mer detaljerad beskrivning av hur Addtech hanterar de finansiella riskerna finns i not 3.
Leverantörer och kunder
 
För att kunna leverera produkter är Addtech beroende av att externa leverantörer uppfyller ingångna avtal, gällande till exempel volym, kvalitet och leveranstid. Felaktiga, försenade eller uteblivna leveranser kan ha en negativ inverkan på Addtechs finansiella ställning och resultat. Addtechs anseende är också beroende av att leverantörerna har en hög affärsetisk moral, exempelvis gällande mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden
och miljö. Avtal med kunder är varierande bland annat avseende avtalslängd, garantier och ansvars-begränsningar. I vissa kund- och leverantörsrelationer saknas skriftliga avtal vilket kan skapa en legal osäkerhet kring avtalsinnehåll.
Addtechs många och goda relationer med noggrant utvalda leverantörer minskar risken för att Addtech inte ska kunna leverera som utlovat. För att säkerställa koncernens höga standard vad gäller affärsetik, ska Addtechs Uppförandekod för leverantörer efterföljas. Flertalet bolag genomför även särskilda leverantörsgranskningar. Addtech är i ett längre perspektiv inte beroende av någon enskild leverantör eller kund. Addtechs största kund uppgår till cirka 3,5 procent av koncernens nettoomsättning.
IT-säkerhet och cyberrisker  
De digitala riskerna ökar ständigt i hela samhället. Addtech och Addtechs dotterbolag är som de flesta företag beroende av olika informationssystem och annan teknologi för att sköta och utveckla verksamheten. Oplanerade driftsavbrott och cybersäkerhetsincidenter, till exempel dataintrång, virus, sabotage och andra cyberbrott, kan innebära både intäktsbortfall och anseendeförluster. Även IT-händelser eller cyberincidenter hos tredje part, som leverantörer eller kunder, kan inverka på Addtechs leverans- och intjäningsförmåga. För att säkerställa stabila IT-miljöer och förebygga incidenter så arbetar Addtech med regelbundna riskanalyser samt ständigt underhåll och översyn av IT-säkerheten, både på koncernnivå och på dotterbolagsnivå. Den stora cyberattack som drabbade Addtech i slutet av 2019 gav viktiga lärdomar vad gäller förmågan att systematiskt identifiera, analysera och utvärdera IT-risker. Genom att ha både interna och externa resurser tillgängliga så kan responstiden för att åtgärda oplanerade IT-störningar kortas. Addtech anlitar även externa cybersäkerhetsexperter för att säkerställa att säkerhetsnivån ständigt anpassas och uppdateras utifrån rådande hotbilder och kunders växande krav på cybersäkerhet.

MEDARBETARE OCH UTVECKLING

Medarbetare
Vid räkenskapsårets utgång uppgick antalet medarbetare till 2 981, vilket kan jämföras med 2 759 vid räkenskapsårets ingång. Under räkenskapsåret har genomförda förvärv ökat antalet medarbetare med 170.
Medelantalet medarbetare uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 2 913.

2019/2020 2018/2019 2017/2018
Medelantal anställda 2 913 2 590 2 283
Andel män 74% 74% 74%
Andel kvinnor 26% 26% 26%
Åldersfördelning upp till 29 år 11% 11% 10%
30–49 år 48% 48% 50%
50 år och upp 41% 41% 40%
Genomsnittsålder 45 år 45 år 46 år
Personalomsättning 10% 12% 12%
Genomsnittlig anställningstid cirka 9 år cirka 9 år cirka 10 år

FORSKNING OCH UTVECKLING
Addtech bedriver i begränsad utsträckning egen forskning och utveck­ling. Vår affärsidé är att erbjuda högteknologiska produkter och lösningar till företag inom tillverkande industri och infrastruktur.

Principer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen har beslutat inför årsstämman i augusti 2020 att föreslå nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas efter årsstämman 2020 samt på ändringar i redan avtalade ersättningar som görs därefter. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolags­stämman. Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt ska tillgodoses.

Riktlinjerna ska gälla för ersättningar till VD och övriga medlemmar av Addtechs koncernledning. Riktlinjerna gäller även för styrelseledamöter i den mån de erhåller ersättning för tjänster utförda åt bolaget utöver styrelseuppdraget. Vad som stadgas om bolaget gäller också i förekom­mande fall för koncernen.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet
En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvarata­gandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förut­sätter att Addtech kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig totalersättning, vilket dessa riktlinjer möjliggör. Totalersättningen ska vara marknadsmäs­sig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter.

Formerna för ersättning m.m.
Ersättning ska vara marknadsmässig och bestå av följande komponenter: fast lön, eventuell rörlig lön enligt separat överenskommelse, pension och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

Fast lön
Den fasta lönen ska bestå av fast kontant lön och ska omprövas årligen. Den fasta lönen ska vara konkurrenskraftig och återspegla de krav som ställs på befattningen avseende kompetens, ansvar, komplexitet och på vilket sätt den bidrar till att uppnå affärsmålen. Den fasta lönen ska också återspegla den prestation som befattningshavaren nått och således vara individuell och differentierad.

Rörlig lön
Utöver fast lön kan VD och övriga ledande befattningshavare från tid till annan, enligt separat överenskommelse, erhålla rörlig lön vid uppfyllan­de av beslutade kriterier. Eventuell rörlig lön ska kunna bestå av årlig kontant lön, och får som högst motsvara 40 procent av den fasta årliga lönen. Därutöver kan ytterligare premie om 20 procent utgå av erhållen rörlig lön som använts för förvärv av aktier i Addtech AB.

För att undvika osunt risktagande ska det finnas en grundläggande balans mellan fast och rörlig lön. Den fasta lönen ska stå för en tillräckligt stor del av den ledande befattningshavarens totala ersättning för att det ska vara möjligt att sätta ner den rörliga delen till noll. Den rörliga lönen ska vara kopplad till ett eller flera förutbestämda och mätbara finansiella kriterier som fastställs av styrelsen såsom koncernens resultattillväxt, lönsamhet och kassaflöde. Genom att målen kopplar de ledande befatt­ningshavarnas ersättning till bolagets resultat främjar de genomförandet av bolagets affärsstrategi, långsiktiga värdeskapande och konkurrens­kraft. Villkoren och beräkningsgrunderna för rörlig lön ska fastställas för varje verksamhetsår. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig lön ska kunna mätas under en period om ett verksamhetsår. Rörlig lön regleras året efter intjänandet.

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig lön avslutats ska det bedömas i vilken utsträckning kriterierna har uppfyllts. Styrelsen ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontantersättning till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontantersättning till övriga ledande befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedöm­ningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

Villkor för rörlig lön kan utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig. Vid ut­formningen av rörliga ersättningar till bolagsledningen ska styrelsen över­väga att införa förbehåll som (i) villkorar utbetalning av viss del av sådan ersättning av att de prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara över tid, och (ii) ger bolaget möjlighet att återkräva sådana ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart felaktiga.

Ytterligare rörlig kontantersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tids­begränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersätt­ning får inte överstiga ett belopp motsvarande 40 procent av den fasta årliga lönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättnings­utskottet.

Pension
För VD och övriga ledande befattningshavare utgår pensionsförmåner enligt individuella överenskommelser. Som huvudregel ska pensions­förmåner, innefattande sjukförsäkring, vara avgiftsbestämda, varvid pensionens storlek beror på utfallet av tecknade pensionsförsäkringar, men förmånsbestämda pensionslösningar kan förekomma i enskilda fall. Rörlig lön kan vara pensionsgrundande. Premierna för avgiftsbe­stämd pension ska inte överstiga 40 procent av den pensionsgrundande lönen. Den pensionsgrundande lönen motsvarar den fasta månadslönen multiplicerad med en faktor om 12,2 samt i förekommande fall rörlig lön. Löneavståenden kan nyttjas för förstärkt tjänstepension genom engångsbetalda pensionsavsättningar förutsatt att totalkostnaden för bolaget blir neutral.

Övriga förmåner
Övriga förmåner, som bl.a. kan omfatta tjänstebil, reseförmån, extra sjuk- och vårdförsäkring samt företagshälsovård och friskvård, ska vara marknadsmässiga och endast utgöra en begränsad del av den samman­lagda ersättningen. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga lönen.

Villkor vid uppsägning
Samtliga ledande befattningshavare har att iaktta en uppsägningstid om sex månader. Vid uppsägning från bolagets sida ska en uppsägningstid om maximalt 12 månader gälla. Vid uppsägning från bolagets sida kan ledande befattningshavare bli berättigade till, utöver lön och övriga an­ställningsförmåner under uppsägningstiden, ett avgångsvederlag motsva­rande högst 12 månaders fast lön. Avgångsvederlaget avräknas inte mot andra inkomster. Inget avgångsvederlag ska utgå vid egen uppsägning.

Utöver avgångsvederlag kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersätt­ningen ska baseras på den fasta lönen vid tidpunkten för uppsägningen och uppgå till högst 60 procent av den fasta lönen vid tidpunkten för uppsägningen, om inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbe­stämmelser, och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbe­gränsning gäller, vilket ska vara högst 12 månader efter anställningens upphörande.

Arvode till styrelseledamöter
Addtechs stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvo­deras för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete, under en begränsad tid. För dessa tjänster (inklusive tjänster som utförs genom ett av styrelseledamot helägt bolag) ska utgå ett marknadsmässigt arvode förutsatt att sådana tjänster bidrar till imple­menteringen av Addtechs affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Sådant konsultarvode får för respektive styrelseledamot aldrig överstiga det årliga styrelsearvodet.

Lön och anställningsvillkor för anställda
Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakter över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa.

Berednings- och beslutsprocess
Styrelsen har beslutat att inrätta ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår bl.a. att bereda principer för ersättning till ledande befatt­ningshavare och styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare, tillämp­ningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättning till VD ska beslutas av styrelsen efter beredning och rekommendation av ersättningsutskottet, inom ramen för godkända principer. På förslag av verkställande direktören fattar ersättningsutskottet beslut om ersätt­ning till övriga medlemmar i koncernledningen. Styrelsen informeras om ersättningsutskottets beslut. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller övriga ledande befatt­ningshavare, i den mån de berörs av frågorna.

Aktierelaterade incitamentsprogram som beslutas av bolagsstämma
Styrelsen ska årligen utvärdera behovet av aktierelaterade incitaments­program och vid behov framlägga beslutsförslag till årsstämman. Beslut om eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram riktade till ledande befattningshavare ska fattas av bolagsstämman och bidra till långsiktig värdetillväxt.

Frångående av riktlinjerna
Styrelsen får besluta att frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersätt­ningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna. Beslut om avsteg från riktlinjerna ska redovisas vid nästkommande årsstämma.

För ytterligare information om ersättning till ledande befattningshavare, se även not 6 Anställda och personalkostnader.

Utdelning

Addtechs utdelningspolicy innebär en målsättning att föreslå en utdelning som överstiger 30 procent av koncernens genomsnittliga resultat efter skatt över en konjunkturcykel. Vid förslag till utdelning beaktas koncernens eget kapital, långsiktiga finansierings- och investeringsbehov, tillväxtplaner och andra faktorer som bolagets styrelse anser vara av betydelse.

Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman i augusti 2020 en utdelning om 4,00 SEK per aktie (5,00). Utdelningen motsvarar totalt 269 MSEK (336) vilket motsvarar en utdelningsandel om 31 (51) procent.

Moderbolaget

Verksamheten i moderbolaget Addtech AB omfattar koncernledning, koncernrapportering och finansförvaltning.

Moderbolagets nettoomsättning under räkenskapsåret uppgick till 71 MSEK (62) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -41 MSEK (-16). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 MSEK (0). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid årets utgång till 341 MSEK (175).

Framtidsutsikter och händelser efter räkenskapsårets utgång

FRAMTIDSUTSIKTER
Addtech verkar på en internationell teknikhandelsmarknad där efterfrågan i stor utsträckning påverkas av makroekonomiska faktorer. Koncernens bolag är verksamma inom skilda men noga utvalda nischer vilket ger en utjämnande effekt mellan branscher, geografiska marknader och kundseg­ment. Våra självständiga bolag arbetar kontinuerligt med att anpassa sig till förändringar utifrån deras marknads- och konkurrenssituation.

Historiskt har Addtechs kontinuerliga strävan efter resultattillväxt, lönsamhet (R/RK) och utveckling gett en god genomsnittlig värdetillväxt. Vårt kassaflöde och finansiella ställning är en stabil grund för fortsatt långsiktig lönsam och hållbar tillväxt efter samma affärsidé.

Vi har underliggande ett bra momentum i koncernen med bra positio­ner inom strukturellt drivna utvecklingsområden såsom energiomställning och elektrifiering. I kriser kan bolag med stabila affärsmodeller och star­ka finansiella förutsättningar tillvarata nya möjligheter som uppstår. Det är därför viktigt att vi fortsätter att ha fokus på våra långsiktiga mål.

Som redovisats under avsnittet Risker och osäkerhetsfaktorer ovan (sid 41-43) har risker för olika typer av IT-incidenter ökat under senare tid. Utbrottet av covid-19-pandemin första kvartalet 2020 har också signifikant påverkan på verksamheten, se närmare redovisning under Händelser efter räkenskapsårets utgång nedan.

I övrigt är risk- och osäkerhetsfaktorerna desamma som under tidigare perioder. Moderbolaget påverkas indirekt av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion i koncernen.

HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Covid-19-pandemin som utbröt under verksamhetsårets fjärde kvartal hade initialt begränsad påverkan på koncernens verksamheter. Addtech fortsätter att följa relevanta myndigheters rekommendationer och vidtar relevanta hälsomässiga försiktighetsåtgärder för att skydda personal och minska smittspridningen i samhället. Pandemin påverkar hela världs­marknaden och kommer även att påverka Addtech under kommande verksamhetsår. Utmaningar finns inom försörjningskedjan och osäkerhe­ter föreligger runt våra kunders möjligheter att hålla sina verksamheter igång med full kapacitet. Vi förbereder och vidtar åtgärder löpande för att kunna agera snabbt och möta en minskad försäljning. Samtliga bolag i koncernen har förberett handlingsplaner och kostnadsbesparingspro­gram redo att exekveras för att skydda resultat, likviditet och kassaflöde.

I skrivande stund har cirka 120 av koncernens totalt cirka 3 000 medarbetare varslats om uppsägning och ytterligare cirka 800 medarbetare berörs av korttidspermitteringar. Omsättningen under första kvartalet 2020/2021 beräknas ha påverkats negativt med cirka 7 procent jämfört med omsättningen första kvartalet föregående år på grund av rådande pandemi. Omsättningen för första kvartalet uppgick totalt till 2 805 MSEK (2 934), en minskning med 4 procent varav 7 procent organiskt, med en rörelsemarginal om 8,7 procent (10,0).

Den 1 april förvärvades Elkome Group Oy, Finland, till affärsområdet Automation. Elkome utvecklar, integrerar och levererar lösningar för applikationer inom industriell IoT främst riktade mot industriell produk­tion, smarta lösningar för hållbara städer samt infrastruktur. Lösningarna omfattar kundanpassade datorsystem, infokiosker, testsystem, software, sensorer och industriell kommunikation. Bolaget omsätter cirka 8 MEUR och har 38 anställda.

Den 2 april förvärvades Peter Andersson AB, Sverige, till affärsom­rådet Energy. Andersson System levererar såväl handelsprodukter som egenutvecklade produkter inom eltillbehör för kontors- och köksmiljö till den svenska och norska marknaden. Produkterna säljs via återförsäl­jare inom handeln för kontorsmöbler, kontorsinredning, AV-utrustning, datatillbehör och köksinredning. Bolaget omsätter cirka 30 MSEK och har nio anställda.

Den 8 april förvärvades Valutec Group AB, Sverige, till affärsområ­det Industrial Process. Valutec är en av världens ledande tillverkare av virkestorkar till skogsindustrin. Bolaget omsätter cirka 350 MSEK och har 45 anställda.

Förslag till vinstdisposition 2019/2020
Till årsstämmans i Addtech AB förfogande står: 2019/2020
Balanserad vinst 228 MSEK
Årets vinst 209 MSEK
TOTALT 437 MSEK
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
Till aktieägarna utdelas 4,00 SEK per aktie* 269 MSEK
Till balanserade vinstmedel överförs 168 MSEK
TOTALT 437 MSEK
* Beräknat på antal utestående aktier per den 30 juni 2020. Det totala utdelningsbeloppet kan komma att ändras om antalet återköpta egna aktier förändras innan avstämningsdagen för utdelning, vilken föreslås till den 1 september 2020.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.