Not 30

Resultat per aktie före och efter utspädning

2019/2020 2018/2019
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)
Resultat per aktie före utspädning 12,85 9,85
Resultat per aktie efter utspädning 12,80 9,80
Se not 1 för beräkningsmetod
Beräkningen av de täljare och nämnare som använts i ovanstående beräkningar av resultat per aktie anges nedan.

Se not 1 för beräkningsmetod.

Beräkningen av de täljare och nämnare som använts i ovanstående beräkningar av resultat per aktie anges nedan.

RESULTAT PER AKTIE FÖRE UTSPÄDNING
Beräkningen av resultat per aktie för 2019/2020 har baserats på årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgående till 862 MSEK (660) och på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier (’000) under 2019/2020 uppgående till 67 123 (67 047). De två komponenterna har beräknats på följande sätt: 

2019/2020 2018/2019
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare före utspädning (MSEK) 862 660
VÄGT GENOMSNITTLIGT ANTAL AKTIER UNDER ÅRET, FÖRE UTSPÄDNING
I tusental aktier 2019/2020 2018/2019
Totalt antal aktier 1 april 67 057 66 992
Effekt av innehav av egna aktier 66 55
Vägt genomsnittligt antal aktier under året, före utspädning 67 123 67 047

RESULTAT PER AKTIE EFTER UTSPÄDNING
Beräkningen av resultat per aktie efter utspädning för 2019/2020 har baserats på ett resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgående till 862 MSEK (660) och på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier (’000) under 2019/2020 uppgående till 67 300 (67 189). De två komponenterna har beräknats på följande sätt:

2019/2020 2018/2019
Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare efter utspädning (MSEK) 862 660
VÄGT GENOMSNITTLIGT ANTAL UTESTÅENDE AKTIER, EFTER UTSPÄDNING
I tusental aktier 2019/2020 2018/2019
Vägt genomsnittligt antal aktier under året, före utspädning 67 123 67 047
Effekt av utfärdade aktieoptioner 177 142
Vägt genomsnittligt antal aktier under året, efter utspädning 67 300 67 189

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.