ADDTECHAKTIEN

Aktiekursutveckling och omsättning
Addtechs B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Sedan noteringen i september 2001 har den genomsnittliga kursuppgången fram till och med 31 mars 2020 uppgått till 17 procent per år. Stockholmsbörsens index OMX Stockholm förändrades under motsvarande period med i genomsnitt 5 procent.

Addtechaktien ökade under räkenskapsåret i värde med 27 procent. Stockholmsbörsens index OMX Stockholm minskade under motsvarande period med 5 procent. Högsta betalkurs under året var 333,50 SEK och noterades den 20 februari 2020. Den lägsta noteringen var 188,60 SEK och noterades den 18 mars 2020. Sista betalkurs vid räkenskapsårets utgång var 244,50 SEK, motsvarande ett marknadsvärde om 15,9 mdr SEK (12,5).

Under perioden från 1 april 2019 till 31 mars 2020 omsattes 29,9 mil­joner aktier (13,4 miljoner) till ett sammanlagt värde av drygt 7,9 mdr SEK (2,5 mdr). I förhållande till det genomsnittliga antalet utestående B-aktier motsvarar detta en omsättningshastighet om 47 procent (21). Nedbrutet per handelsdag omsattes i genomsnitt 119 597 Addtechaktier (53 661) till ett genomsnittligt värde av cirka 32 MSEK (10).

Aktiekapital  
Aktiekapital uppgick vid periodens utgång till 51,1 MSEK fördelat på följande antal aktier med ett kvotvärde om 0,75 kronor per aktie.

Aktieslag Antal aktier Antal röster Andel i % av kapital Andel i % av röster
A-aktie, 10 röster per aktie 3 229 500 32 295 000 4,7 33,2
B-aktie, 1 röst per aktie 64 968 996 64 968 996 95,3 66,8
Totalt antal aktier före återköp 68 198 496 97 263 996 100,0 100,0
Varav återköpta B-aktier -1 049 918 1,5 1,1
Totalt antal aktier efter återköp 67 148 578

Enligt ÅRL 6 kap 2 a § ska noterade bolag lämna uppgifter om vissa förhållanden som kan påverka möjligheterna att ta över bolaget genom ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktierna i bolaget. För det fall att bolaget avnoteras från Nasdaq Stockholm eller att annan än nuvarande huvudaktieägare uppnår en ägarandel över 50 procent av kapitalet eller rösterna kan beviljad kreditram avseende lånefacilitet om 2 500 MSEK och checkräkningskredit om 1 300 MSEK sägas upp.

Återköp av egna aktier och incitamentsprogram
Årsstämman i augusti 2019 bemyndigade styrelsen att under tiden fram till årsstämman 2020 återköpa högst tio procent av samtliga aktier i bolaget. Under räkenskapsåret har återköp av 150 000 egna B-aktier aktier gjorts. Vid utgången av året uppgick innehavda egna B-aktier till 1 049 918 (1 141 387) med ett genomsnittligt anskaffningspris om 130,91 SEK (108,05). Aktierna utgör 1,5 procent (1,7) av de utgivna aktierna med 1,1 procent (1,2) av röstetalet.

Addtech har fyra utestående köpoptionsprogram om totalt 1 007 000 aktier. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier medför en utspädnings­effekt på cirka 0,3 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Addtechs eget innehav av aktier matchar fullt ut behovet i de utestående köpoptionsprogrammen.

Utestående program Antal optioner Motsvarande antal aktier Andel av tot. aktier Ursprunglig lösenkurs Lösenperiod
2019/2023 300 000 300 000 0,4% 321,80 5 sep 2022 - 2 jun 2023
2018/2022 300 000 300 000 0,4% 232,90 6 sep 2021 - 3 jun 2022
2017/2021 300 000 300 000 0,4% 178,50 14 sep 2020 - 4 jun 2021
2016/2020 107 000 107 000 0,2% 159,00 16 sep 2019 - 5 jun 2020
Totalt 1 007 000 1 007 000

Ägarstruktur
Den 31 mars 2020 var antalet aktieägare 6 208 (5 191), varav 5 063 (3 983) ägare hade innehav om 1 000 aktier eller färre. De 15 största ägarna svarade för 61,6 (57,6) procent av det totala antalet aktier och 71,5 (68,7) procent av det totala antalet röster. Anders Börjesson (inkl. närstående) är röstmässigt den störste ägaren, med ett aktieinnehav motsvarande 15,8 procent, följd av Tom Hedelius med ett ägande om 15,2 procent. Andelen utländska ägare uppgick till 45 procent (39) av det totala kapitalet.

Ytterligare information
Addtechs hemsida www.addtech.se uppdateras löpande med information om ägarförändringar och kursutveckling. Där återfinns även information om vilka analytiker som följer Addtech.

Nyckeltal

2019/2020 2018/2019 2017/2018
Resultat per aktie, SEK 12,85 9,85 7,70
Eget kapital per aktie, SEK 44,95 36,80 31,10
P/E-tal 19 20 22
Aktieutdelning, SEK 4,00 1) 5,00 4,00
Utdelningsandel, % 31 51 52
Direktavkastning, % 1,6 2,6 2,4
Sista betalkurs, SEK 244,50 193,00 168,00
Kurs/eget kapital, ggr 5,4 5,2 5,4
Börsvärde, MSEK 15 885 12 539 10 915
Genomsnittligt antal utestående aktier 67 123 333 67 046 711 66 949 710
Antal utestående aktier vid årets slut 67 148 578 2) 67 057 109 66 992 351
Antal aktieägare vid årets slut 6 208 5 191 5 327
1) Enligt styrelsens förslag till utdelning.
2) Skillnaden mellan totalt antal aktier och utestående aktier är de av Addtech återköpta aktierna, 1 049 918 B-aktier per 31 mars 2020.

Största ägarna i Addtech 2020-03-31

Andel i procent av
Aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier kapital röster
Anders Börjesson med bolag och familj 1 527 162 121 500 2.4 15,8
Tom Hedelius 1 473 990 16 200 2.2 15,2
State Street Bank And Trust Co, W9 6 117 874 9,0 6,3
SEB Investment Management 5 709 470 8.4 5,9
Swedbank Robur Fonder 5 669 455 8.3 5,8
JPM Chase NA 4 122 226 6,0 4,2
Lannebo Fonder 3 300 000 4,8 3,4
NTC Fidelity Funds Northern Trust 2 593 913 3,8 2,7
Brown Brothers Harriman & Co 2 568 739 3,8 2,6
Livförsäkringsbolaget Skandia 2 085 517 3,1 2,1
Sandrew AB 1 800 000 2,6 1,9
Familjen Säve 60 000 1 160 200 1,8 1,8
CBNY-Norges Bank 1 366 525 2,0 1,4
Odin Fonder Norden 1 233 762 1,8 1,3
Odin Fonder Sverige 1 069 602 1,6 1,1
Totalt 15 största ägarna 3) 3 061 152 38 934 983 61,6 71.5
3) Andel procent av kapital och röster är beräknad inklusive de aktier som innehas av Addtech AB.

Storleksklasser

Antal aktier % av aktiekapitalet Antal ägare % av antal aktieägare
1 - 500 1 4 474 72
501 - 1 000 0 589 9
1 001 - 5 000 2 730 12
5 001 - 10 000 2 165 3
10 001 - 15 000 1 48 1
15 001 - 20 000 1 26 0
20 001 - 93 176 3
Totalt 100 6 208 100

Innehav per kategori

2019/2020 2018/2019
Antal aktieägare Kapitalandel, % Antal aktieägare Kapitalandel, %
Svenska ägare 5 822 55 4 897 61
Utländska ägare 386 45 294 39
Summa 6 208 100 5 191 100
Juridiska personer 589 81 506 80
Fysiska personer 5 619 19 4 685 20
Summa 6 208 100 5 191 100

Aktiegraf

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.