Not 5

Segmentrapportering
Indelningen i affärsområden speglar Addtechs interna organisation och rapportsystem. Som rörelsesegment redovisar Addtech sina affärsområden. Addtech är organiserat i följande fem affärsområden: Automation, Components, Energy, Industrial Process och Power Solutions.

Automation
Automation marknadsför och säljer intelligenta lösningar, delsystem och komponenter till bland annat industriell automation och infrastruktur, exempelvis lösningar för robotik, styrsystem, sensorer, industriella nätverk och kommunikationsnät.

Components
Components marknadsför och säljer komponenter och delsystem inom mekanik, elektromekanik, hydraulik och elektronik. Kunderna finns främst inom nordisk tillverkningsindustri.

Energy
Energy marknadsför och säljer produkter för elektrisk transmission och eldistribution samt produkter inom elsäkerhet, elinstallation och förbind­ningsteknik. Kunderna finns främst inom energi- och elinstallationsmark­naden via föreskrivande led och elgrossister.

Industrial Process
Industrial Process marknadsför och säljer lösningar, delsystem samt komponenter, ofta under eget varumärke, som bidrar till att optimera indu­striella processer och flöden. Kunderna finns främst inom nordeuropeisk tillverknings- och processindustri.

Power Solutions
Power Solutions utvecklar, marknadsför och säljer komponenter och system­lösningar som säkerställer kraftförsörjning samt styrning och kontroll av rörelser eller energiflöden. Kunderna finns främst inom specialfordon, energi, elektronik och telekom. Affärsområdet har starka egna varumärken samt nischproduktion.

Uppgifter per rörelsesegment 2019/2020 2018/2019
Nettoomsättning Externt Internt Totalt Externt Internt Totalt
Automation 2 421 4 2 425 1 942 4 1 946
Components 2 079 3 2 082 1 957 3 1 960
Energy 2 409 3 2 412 2 356 1 2 357
Industrial Process 3 199 5 3 204 2 298 7 2 305
Power Solutions 1 627 3 1 630 1 595 2 1 597
Moderbolaget och koncernposter - -18 -18 - -17 -17
TOTALT 11 735 0 11 735 10 148 0 10 148
2019/2020 2018/2019
Rörelseresultat, tillgångar och skulder Rörelse- resultat Tillgångar 1) Skulder 1) Rörelse- resultat Tillgångar 1) Skulder 1)
Automation 214 1 742 483 146 1 363 311
Components 182 1 381 485 191 1 173 302
Energy 232 1 686 547 196 1 550 405
Industrial Process 414 1 831 736 198 1 372 504
Power Solutions 202 1 216 305 194 1 083 245
Moderbolaget och koncernposter -83 650 2 874 -15 504 2 758
Rörelseresultat, tillgångar och skulder 1 161 8 506 5 430 910 7 045 4 525
Finansiella intäkter och kostnader -56 -45
Resultat efter finansiella poster 1 105 865
1) Exklusive mellanhavanden på koncernkonton och finansiella mellanhavanden med koncernföretag.
2019/2020 2018/2019
Investeringar i anläggningstillgångar Immateriella 1) Materiella 1) Totalt Immateriella 1) Materiella 1) Totalt
Automation 2 6 8 1 5 6
Components 0 13 13 - 15 15
Energy 1 20 21 0 12 12
Industrial Process 10 28 38 2 25 27
Power Solutions 1 18 19 1 12 13
Moderbolaget och koncernposter 6 1 7 2 1 3
TOTALT 20 86 106 6 70 76
1) Beloppen inkluderar inte effekter av företagsförvärv
2019/2020 2018/2019
Avskrivningar på anläggningstillgångar Immateriella Materiella Totalt Immateriella Materiella Totalt
Automation -53 -32 -85 -46 -5 -51
Components -36 -48 -84 -28 -8 -36
Energy -51 -42 -93 -49 -12 -61
Industrial Process -32 -54 -86 -20 -15 -35
Power Solutions -30 -27 -57 -30 -11 -41
Moderbolaget och koncernposter -1 -12 -13 0 -2 -2
TOTALT -203 -215 -418 -173 -53 -226
Väsentliga resultatposter andra än avskrivningar, som inte motsvaras av betalningar 2019/2020 Nettovinster Förändring av pensionsskuld Övriga poster Totalt
Automation 0 2 -65 -63
Components 0 3 10 13
Energy -1 0 -8 -9
Industrial Process 0 - 15 15
Power Solutions - 0 -5 -5
Moderbolaget och koncernposter - -3 -12 -15
TOTALT -1 2 -65 -64
2019/2020 2018/2019
Uppgifter per land Nettoom- sättning externt Tillgångar 1) Varav anläggnings-tillgångar Nettoom- sättning externt Tillgångar 1) Varav anläggnings-tillgångar
Sverige 3 112 2 952 1 485 3 085 2 630 1 260
Danmark 1 779 1 579 757 1 528 1 358 620
Finland 1 507 1 165 633 1 221 864 369
Norge 1 869 1 076 527 1 584 1 035 521
Övriga länder 3 468 1 409 753 2 730 942 453
Moderbolag, koncernposter och ofördelade tillgångar 325 21 216 0
TOTALT 11 735 8 506 4 176 10 148 7 045 3 223
1) Exklusive mellanhavanden på koncernkonton och finansiella tillgångar. De externa intäkterna är baserade på var kunderna är lokaliserade och de redovisade värdena på tillgångarna är baserade på var tillgångarna är lokaliserade.
2019/2020 2018/2019
Investeringar i anläggningstillgångar Immateriella Materiella Totalt Immateriella Materiella Totalt
Sverige 8 23 31 3 27 30
Danmark 1 7 8 0 3 3
Finland 9 24 33 2 22 24
Norge 0 5 5 0 6 6
Övriga länder 2 27 29 1 12 13
Totalt 20 86 106 6 70 76

Koncernen har ingen enskild kund vars intäkter uppgår till 10 procent av de totala intäkterna, varför ingen redovisning finns gällande detta.

 

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.