STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören anser att koncernredovisningen respektive årsredovisningen har upprättats i enlighet med IFRS sådana de antagits av EU respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild av koncernens och moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Koncernen och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och noter.


Stockholm den 13 juli 2020


Anders Börjesson
STYRELSENS ORDFÖRANDE


Eva Elmstedt
STYRELSELEDAMOT


Kenth Eriksson
STYRELSELEDAMOT


Henrik Hedelius
STYRELSELEDAMOT


Ulf Mattsson
STYRELSELEDAMOT


Malin Nordesjö
STYRELSELEDAMOT


Johan Sjö
STYRELSELEDAMOT


Niklas Stenberg
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR


Vår revisionsberättelse har avgivits den X juli 2020

KPMG AB


Joakim Thilstedt
AUKTORISERAD REVISOR
HUVUDANSVARIG


Jonas Eriksson
AUKTORISERAD REVISOR
 

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.