Not 13

Skatter

Koncernen Moderbolaget
2019/2020 2018/2019 2019/2020 2018/2019
Periodens aktuella skatt -346,7 -235,1 -60,4 -58,2
Justering från tidigare år 1,4 -0,8 0,0 -
Total aktuell skattekostnad -345,3 -235,9 -60,4 -58,2
Uppskjuten skatt 113,7 43,0 0,0 -0,4
Total redovisad skattekostnad -231,6 -192,9 -60,4 -58,6
Koncernen 2019/2020 % 2018/2019 %
Resultat före skatt 1 104,6 865.2
Vägd genomsnittlig skatt baserad på nationella skattesatser -240.3 21,8 -192,6 22,3
Skatteeffekt av
Ej avdragsgilla kostnader -6,1 0,6 -6,1 0,7
Ej skattepliktiga intäkter 1,9 -0,2 3,1 -0,4
Förändrad skattesats 5,3 -0,5 6,7 -0,8
Transaktionskostnader, omvärdering villkorade köpeskillingar förvärv 7,1 -0,6 -3,1 0,4
Övrigt 0,5 -0,1 -0,9 0,1
Redovisad skattekostnad -231,6 21,0 -192,9 22,3
Moderbolaget 2019/2020 % 2018/2019 %
Resultat före skatt 269,2 262,1
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget -57,6 21,4 -57,7 22,0
Skatteeffekt av
Schablonränta på periodiseringsfonder -0,5 0,2 -0,3 0,1
Ej avdragsgilla kostnader -0,7 0,3 -0,7 0,3
Övrigt -1,6 0,7 0,1 0,0
Redovisad skattekostnad -60,4 22,6 -58,6 22,4
Uppskjuten skatt, netto, vid årets slut 2020-03-31 2019-03-31
Koncernen Fordringar Skulder Netto Fordringar Skulder Netto
Anläggningstillgångar 2 -266 -264 2 -259 -257
Obeskattade reserver - -54 -54 -120 -120
Pensionsavsättningar 27 10 37 24 0 24
Övrigt 30 -6 24 24 -4 20
Nettoredovisat -32 32 0 -30 30 0
Uppskjuten skatt, netto, vid årets slut 27 -284 -257 20 -353 -333
2020-03-31
Koncernen Belopp vid årets ingång Redovisat över resultat- räkningen Förvärv & avyttringar Redovisat i övrigt total resultat Omräknings-effekt Belopp vid årets utgång
Anläggningstillgångar -257.2 42,8 -47,3 0.2 -2,4 -263.9
Obeskattade reserver -119.7 65,9 -0,3 0 0 -54.1
Pensionsavsättningar 23.7 -0,3 10,4 2.7 0,0 36.5
Övrigt 20,0 5,3 0 -1,4 0,6 24.5
Uppskjuten skatt, netto -333.2 113,7 -37,2 1,5 -1,8 -257
2019-03-31
Koncernen Belopp vid årets ingång Redovisat över resultat- räkningen Förvärv & avyttringar Redovisat i övrigt total resultat Omräknings-effekt Belopp vid årets utgång
Anläggningstillgångar -230,1 42,5 -67,6 0.1 -2,1 -257,2
Obeskattade reserver -114,8 -0,9 -4,0 0,0 - -119,7
Pensionsavsättningar 17,6 -2,0 0,5 7.6 0,0 23,7
Övrigt 20,0 3,4 -1.7 -1,7 0,0 20,0
Uppskjuten skatt, netto -307,3 43,0 -72,8 6,0 -2,1 -333,2
2020-03-31 2019-03-31
Moderbolaget Belopp vid årets ingång Redovisat över resultat- räkningen Belopp vid årets utgång Belopp vid årets ingång Redovisat över resultat- räkningen Belopp vid årets utgång
Finansiella instrument 0,1 -0,3 -0,2 0.5 -0.4 0.1
Uppskjuten skatt, netto 0,1 -0,3 -0,2 0.5 -0.4 0.1
I koncernen finns underskottsavdrag på 57 (83) som ej är aktiverade.